Výkonová metóda odpisovania majetku

Výkonovú metódu odpisovania je možné použiť pri formách, modeloch, šablónach zatriedených do kódov Klasifikácie produktov:
  • 25.73.6- ostatné nástroje
  • 28.92.4- stroje a zariadenia na triedenie, drvenie, miešanie zeminy a kameňa, rúd a ostatných nerastných látok (iba stroje na tvarovanie odlievacích foriem z piesku)
  • 28.96.1- stroje a prístroje inde neuvedené na spracovanie plastov a gumy alebo na zhotovovanie výrobkov z týchto materiálov,
  • 25.73.5– formy; formovacie rámy pre zlievanie kovov; formovacie základne; modely na formy.
Ročný odpis sa určí ako podiel vstupnej ceny a ustanovenej doby použiteľnosti alebo určeného počtu vyrobených odliatkov alebo výliskov.
Ročný odpis sa určuje s presnosťou na celé kalendárne mesiace, počnúc mesiacom, v ktorom boli splnené podmienky na začatie odpisovania. Mesiacom, v ktorom boli splnené podmienky na začatie odpisovania, je mesiac, v ktorom sa majetok začal účtovať v účtovníctve alebo evidovať podľa § 6 ods. 11 alebo 14 zákona o dani z príjmov.
V roku začatia a v roku ukončenia odpisovania možno uplatniť ročné odpisy len vo výške pripadajúcej na toto zdaňovacie obdobie v závislosti od počtu kalendárnych mesiacov, počas ktorých sa majetok využíval na zabezpečenie príjmov.
Mesačný odpis pri výkonovej metóde odpisovania sa zaokrúhľuje od 1.1.2020 matematicky s presnosťou na dve desatinné miesta. 
 

FAQ

Otázka - Výpočet odpisov výkonovou metódou
Daňovník obstaral formu na výrobu kovových odliatkov v hodnote 100 000 eur. Na uvedenej forme vyrobí 2 mil. odliatkov. Ako vypočíta ročný odpis tejto formy, keď ročne vyrobí 400 000 ks odliatkov?
Odpoveď
Pri výkonovej metóde výpočtu odpisov sa vypočíta odpis na jeden výrobok ako podiel vstupnej ceny majetku (formy) a počtu výrobkov (odliatkov), ktoré možno na majetku vyrobiť. Ročný odpis sa určí ako súčin odpisu pripadajúceho na jeden výrobok a počtu výrobkov, ktoré boli v roku vyrobené.
Výpočet ročného odpisu:  100 000 : 2 000 000 = 0,05 x 400 000 = 20 000 eur
 
Otázka - Výpočet odpisov výkonovou metódou
Daňovník obstaral odlievaciu formu za 25 tis. eur. Forma má životnosť 25 mesiacov a podľa výrobcu sa môže na nej vyrobiť 300 tis. odliatkov. V prvom roku sa bude používať 10 mesiacov, v druhom roku 12 mesiacov a v treťom roku 3 mesiace. Jedná sa o rovnomerné využívanie majetku a mesačne sa vyrobí 12 000 ks odliatkov.  Aký odpis si môže daňovník uplatniť v jednotlivých rokoch?
Odpoveď
Daňovník sa môže rozhodnúť, či uplatní časovú metódu odpisovania alebo výkonovú metódu odpisovania. Ak uplatní výkonovú metódu odpisovania, odpis uplatní v závislosti od počtu vyrobených odliatkov, t. j. v prvom roku obstarania uplatní odpis vo výške  10 000 eur (25 000 : 300 000 x 120 000), v druhom roku uplatní odpis vo výške 12 000 eur (25 000 : 300 000 x 144 000)  a v treťom roku uplatní odpis 3 000 eur (25 000 : 300 000 x 36 000).