Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov zo závislej činnosti > Povinnosti zamestnanca voči zamestnávateľovi > Povinnosti zamestnanca voči zamestnávateľovi pri uplatnení daňového bonusu, nezdaniteľnej časti, ...

Povinnosti zamestnanca voči zamestnávateľovi pri uplatnení daňového bonusu, nezdaniteľnej časti, ...

  1. Preukazovanie nároku na uplatnenie daňového bonusu zamestnávateľovi:

Zamestnanec, ktorý si uplatňuje daňový bonus u zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, je povinný preukázať tomuto zamestnávateľovi splnenie podmienok na priznanie daňového bonusu najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom tieto podmienky spĺňa. Na predložené doklady zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, prihliadne, začínajúc kalendárnym mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom sa zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, preukážu; ak zamestnanec nastúpi do zamestnania, na predložené doklady zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, prihliadne už v kalendárnom mesiaci, v ktorom zamestnanec nastúpil do zamestnania, ak ich preukáže do konca tohto kalendárneho mesiaca a neuplatnil si ich v tomto kalendárnom mesiaci u iného zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane. Ak sa zamestnancovi skončilo zamestnanie, na daňový bonus a nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka prihliadne zamestnávateľ poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom sa zamestnancovi skončilo zamestnanie, ak vo vyhlásení podľa odseku 6 zamestnanec neuvedie inak.

  • Pokiaľ si zamestnanec uplatňuje daňový bonus na dieťa, ktoré si plní povinnú školskú dochádzku (povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16. rok veku, ak osobitný predpis neustanovuje inak), nárok na priznanie daňového bonusu preukazuje len dokladom o oprávnenosti nároku, t.j. či ide o vyživované dieťa. Napr. skutočnosť, že ide o vlastné dieťa zamestnanca, môže zamestnanec zamestnávateľovi preukázať rodným listom, osvojené dieťa môže preukázať rozhodnutím súdu alebo že sa jedná o dieťa druhého z manželov, preukazuje zamestnanec  rodným listom dieťaťa a sobášnym listom.
  • Ak dieťa zamestnanca splnilo povinnú školskú dochádzku a sústavne sa pripravuje na povolanie štúdiom dennou formou, potom zamestnanec preukazuje nárok na daňový bonus aj potvrdením zo školy (vydané priamo školou v papierovej podobe či v podobe obsahujúcej QR kód alebo v podobe obsahujúcej napr. elektronickú pečať alebo potvrdenie vydané na tlačive na účely prídavku na dieťa) alebo priamo potvrdením príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa.

Pozn.: Potvrdenie školy, resp. potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa, nepredkladá zamestnanec zamestnávateľovi, ktorý je uvedený v § 1 ods. 2 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Tento zamestnávateľ si overuje návštevu SŠ a VŠ (status študenta) cez https://oversi.gov.sk/api/v1/iam/login. Dáta poskytuje Ministerstvo školstva SR informačnému systému verejnej správy OverSi, ktorý je v gescii Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Prístup do systému OverSi je k dispozícii všetkým orgánom verejnej moci.

  • V prípade, že vyživované dieťa študuje dennou formou v zahraničí (na strednej alebo vysokej škole), zamestnanec predkladá potvrdenie o návšteve školy. V prípade, že sa škola v zahraničí nachádza v zozname akreditovaných vysokých škôl, ktorý zverejňuje Ministerstvo školstva SR, považuje sa takéto štúdium za rovnocenné štúdiu v SR. Zamestnanec v prípade štúdia dieťaťa na zahraničnej škole, ktorá nie je v zapísaná v zozname Ministerstva školstva SR, preukazuje nárok na priznanie daňového bonusu v prvom roku štúdia aj rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, že štúdium sa považuje za rovnocenné so štúdiom v SR, a to vždy na začiatku štúdia. V ďalšom akademickom roku už uvedené potvrdenie o rovnocennosti nepredkladá.

Viac informácii nájdete v tomto odkaze: https://www.minedu.sk/posudenie-studia-v-zahranici-k-pridavku-na-dieta-zdravotnemu-poisteniu-socialnym-davkam-a-danovemu-bonusu/