Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov zo závislej činnosti > Povinnosti zamestnanca voči zamestnávateľovi > Preukazovanie nárokov pri vykonaní ročného zúčtovania

Preukazovanie nárokov pri vykonaní ročného zúčtovania

Zamestnanec k žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania za príslušné zdaňovacie obdobie - kalendárny rok:
  • priloží potvrdenia o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované deti od iných zamestnávateľov (ak mal v zdaňovacom období viac zamestnávateľov),
  • priloží doklady preukazujúce nárok na nezdaniteľnú časť na manželku/ manžela (napr. rodný list dieťaťa, potvrdenie z ÚPSVaR,...),
  • posledné rozhodnutie o priznaní dôchodku alebo doklad o ročnom úhrne vyplateného dôchodku, ak je zamestnanec na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, alebo výsluhového dôchodku, ak suma dôchodku za rok 2023 v úhrne nepresahuje sumu 4 922,82 eura,
  • priloží doklady preukazujúce nárok na uplatnenie daňového bonusu na vyživované deti (rodné listy, potvrdenia o návšteve školy,...) - ak si daňový bonus neuplatňoval mesačne,
  • priloží doklady preukazujúce nárok na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky alebo daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru (potvrdenie z banky),
  • doklady o zaplatení povinného poistného a príspevkov, ak si ich zamestnanec uplatňuje.
 

FAQ
 
Otázka č. 1 -  Uplatnenie daňového bonusu v priebehu zdaňovacieho obdobia a v ročnom zúčtovaní 
Môže si zamestnanec uplatniť daňový bonus, ak na začiatku roka podpísal vo vyhlásení u zamestnávateľa len uplatnenie nezdaniteľnej časti?
Odpoveď
Nárok na uplatnenie daňového bonusu si môže daňovník uplatniť:
  • buď na začiatku zdaňovacieho obdobia - kalendárneho roka, alebo
  • kedykoľvek v priebehu, ak podpíše zmenu vo vyhlásení a nárok preukáže príslušným dokladom.
Zamestnávateľ mu po splnení podmienok začne vyplácať daňový bonus od nasledujúceho mesiaca. Na neuplatnený daňový bonus v priebehu zdaňovacieho obdobia prihliadne a vyplatí ho zamestnávateľ pri vykonaní ročného zúčtovania.

Otázka č. 2 – Doklad o návšteve školy pri ročnom zúčtovaní
Pracujem v jednej firme a zatiaľ si nechcem uplatniť daňový bonus na dieťa, ktoré od septembra 2022 začne študovať na Univerzite Komenského. Rozhodujem sa uplatniť až po skončení roka r. 2022. Akým spôsobom to mám urobiť?
Odpoveď
V prípade, že požiadate zamestnávateľa do 15. februára 2023 o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2022, v tlačive žiadosti požiadate o dodatočné vyplatenie daňového bonusu za mesiace 9-12/2022 na dieťa, ktoré začalo študovať na vysokej škole a doložíte k žiadosti potvrdenie o návšteve školy na príslušný školský rok.