Predmet dane nerezidentov (FO a PO)

Predmetom dane nerezidenta SR (daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou) je podľa § 2 písm. g) zákona o dani z príjmov príjem (výnos) plynúci zo zdrojov na území SR (§ 16).

 
FAQ
 
Otázka – Vysporiadanie príjmov nerezidenta SR plynúcich zo zdrojov na území SR
Rezidentovi Nemecka v roku 2019 plynuli príjmy z predaja nehnuteľnosti umiestnenej na Slovensku vo výške 5500 eur a tiež príjmy zo závislej činnosti v Nemecku vo výške 6000 eur. Nehnuteľnosť na území SR získal kúpou v roku 2017, t.z., že tento príjem nie je oslobodený od dane (§ 9 ods. 1 zákona o dani z príjmov). Kde má daňovník podať daňové priznanie z týchto príjmov?
Odpoveď
Nerezident SR (daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou) v zmysle § 2 písm. g) zákona o dani z príjmov je povinný vysporiadať si v SR len príjmy plynúce zo zdrojov na území SR (t.j. len príjmy z predaja nehnuteľnosti v SR). Príjmy nerezidenta zo zdrojov na území SR sú taxatívne vymedzené v § 16 zákona o dani z príjmov.  
V uvedenom prípade daňovník (nerezident SR) podá v SR daňové priznanie typu B (nakoľko mu zo zdrojov na území SR plynuli len zdaniteľné príjmy z predaja nehnuteľnosti podľa § 16 ods. 1 písm. f) zákona o dani z príjmov). Povinnosť na podanie priznania má takýto daňovník, ak podľa § 32 zákona o dani z príjmov jeho celkové zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov na území SR za rok 2019 sú vyššie ako suma 1968,68 eura.
Vo veci vysporiadania si svojej celosvetovej daňovej povinnosti je potrebné, aby sa daňovník obrátil na finančný úrad v štáte svojej rezidencie, t.j. v Nemecku.