Predmetom dane nie je u PO

Podľa § 12 ods. 7 zákona o dani z príjmov predmetom dane u PO nie je:
  1. príjem podľa § 50 (podiel zaplatenej dane),
  2. príjem získaný darovaním okrem darov, ktoré boli poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa alebo dedením,
  3. podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva [§ 3 ods. 1 písm. e)] v rozsahu, v akom nie je daňovým výdavkom u daňovníka vyplácajúceho tento podiel na zisku, vyrovnací podiel, podiel na likvidačnom zostatku, podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi alebo podiel na zisku a na majetku pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou [§ 3 ods. 1 písm. g)], okrem
    - príjmu (výnosu) podľa § 3 ods. 1 písm. e) a g) vyplácaného právnickej osobe, ak tento príjem plynie daňovníkovi podľa § 2 písm. d) druhého bodu od právnickej osoby, ktorá je daňovníkom nezmluvného štátu podľa § 2 písm. x), alebo je vyplácaný daňovníkom podľa § 2 písm. d) druhého bodu právnickej osobe, ktorá je daňovníkom nezmluvného štátu podľa § 2 písm. x),
    - príjmu (výnosu) podľa § 3 ods. 1 písm. f) vyplácaného právnickej osobe,
  4. príjem plynúci z dôvodu nadobudnutia nových akcií a podielov ako aj príjem plynúci z dôvodu ich výmeny pri zrušení daňovníka bez likvidácie, a to aj vtedy, ak súčasťou splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti je aj majetok spoločnosti so sídlom v členských štátoch Európskej únie.
 
FAQ
 
Otázka – Výplata dividend (podielov na zisku) nerezidentovi SR
Nemecká s.r.o. vlastní podiel na základnom imaní v slovenskej spoločnosti (60 %). Slovenská spoločnosť chce vyplatiť podiel na zisku nemeckej spoločnosti. Ako a v ktorom štáte sa zdaňuje tento výnos?
Odpoveď
Predmetom dane právnickej osoby podľa § 12 ods. 7 písm. c) zákona o dani z príjmov nie je podiel na zisku, vyrovnací podiel, podiel na likvidačnom zostatku alebo podiel na výsledku podnikania.
 
Zo znenia uvedeného ustanovenia vyplýva, že u právnickej osoby bude príjem z dividend predmetom dane, len ak bude plynúť od daňovníka z nezmluvného štátu, a to v rámci osobitného základu dane pri sadzbe dane 35%. Rovnako predmetom zdanenia budú aj dividendy vyplácané tuzemskou právnickou osobou v prospech daňovníka z nezmluvného štátu, a to zrážkovou daňou 35%.
V prípade, ak tuzemská právnická osoba (slovenská spoločnosť) bude vyplácať dividendy právnickej osobe, ktorá je rezidentom zmluvného štátu (napr. Nemecka), tieto v zmysle novelizovaného znenia § 12 ods. 7 písm. c) zákona o dani z príjmov nie sú predmetom dane.