Komponentné odpisovanie

Hmotný majetok je možné rozložiť na jednotlivé oddeliteľné súčasti hmotného majetku, ak vstupná cena každej jednotlivej oddeliteľnej súčasti je vyššia ako 1 700 eur. Jednotlivé oddeliteľné súčasti sa evidujú samostatne tak, aby boli preukázateľne zabezpečené technické a hodnotové údaje o jednotlivých oddeliteľných súčastiach a všetky zmeny jednotlivých oddeliteľných súčastí, napríklad ich prírastky a úbytky vrátane údajov o dátume vykonanej zmeny, o rozsahu zmeny, o vstupných cenách a zostatkových cenách jednotlivých oddeliteľných súčastí, o celkovej cene hmotného majetku a o sume odpisov vrátane ich zmien vyplývajúcich zo zmeny vstupnej ceny tohto majetku.

Súčet vstupných cien jednotlivých oddeliteľných súčastí hmotného majetku sa rovná vstupnej cene tohto hmotného majetku.

Pri komponentnom odpisovaní sa jednotlivé oddeliteľné súčasti zaradia do rovnakej odpisovej skupiny, v ktorej je zaradený tento hmotný majetok.
 
Pri budovách a iných stavbách  je možné vyčleniť  na samostatné odpisovanie len tie jednotlivé oddeliteľné súčasti, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 zákona o dani z príjmov, t. j.
 
- rozvody počítačových sietí (sú zaradené v 2. odpisovej skupine),
- klimatizačné zariadenia (sú zaradené v 4. odpisovej skupine),
- osobné a nákladné výťahy (sú zaradené v 4. odpisovej skupine),
- eskalátory a pohyblivé schody (sú zaradené v 4. odpisovej skupine).