Nezdaniteľná časť na manželku poberajúcu invalidný dôchodok

Otázka
Zamestnanec si uplatňoval NČZD na manželku každoročne v ročnom zúčtovaní od r. 2009, pretože manželka je na invalidnom dôchodku a jej vlastný príjem (invalidný dôchodok) nepresahoval sumu zodpovedajúcu 19,2-násobku platného životného minima.  V žiadosti o ročné zúčtovanie za rok 2013 si opäť chcel uplatniť NČZD na manželku. V máji 2013 na základe rozhodnutia sociálnej poisťovne pri spätnej kontrole jej bolo určené vrátiť preplatok na invalidnom dôchodku za roky 2010-2012 v úhrnnej výške 2933,- eur, ktorý aj uhradila v 6/2013, o čom má manžel  doklad zo sociálnej poisťovne. V r. 2013 jej bol vyplatený invalidný dôchodok vo výške 2129,- Eur, čiže menšia suma ako uhradila vratku v 6/2013. Ako posudzovať v tomto prípade výšku vlastného príjmu manželky za rok 2013 na uplatnenie NČZD na manželku?

 
Odpoveď
Ustanovenie § 11 ods. 4 písm. b) ZDP vymedzuje, ktorý príjem sa považuje za vlastný príjem manželky (manžela). Ak manželka v zdaňovacom období 2013 poberala len invalidný dôchodok a zároveň v tomto zdaňovacom období mala povinnosť vrátiť sociálnej poisťovni preplatok na invalidnom dôchodku, potom do vlastného príjmu si započíta kladný rozdiel medzi úhrnnou sumou vyplateného dôchodku manželke v roku 2013 a sumou invalidného dôchodku (preplatku), ktorú manželka v zdaňovacom období 2013 vrátila sociálnej poisťovni. Ak uvedený rozdiel je nula alebo záporný, čo je aj v uvedenom prípade (2 129 € - 2 933 € = -804 €), potom vlastný príjem manželky je nula.