Úvod > DPH > Odpočítanie dane > Kedy môže zahraničná osoba uplatniť odpočítanie dane prostredníctvom DP > Kedy môže zahraničná osoba uplatniť odpočítanie dane prostredníctvom DP

Kedy môže zahraničná osoba uplatniť odpočítanie dane prostredníctvom DP

Odpočítanie dane prostredníctvom daňového priznania si zahraničná osoba (platiteľ dane) môže podľa § 49 ods. 9 zákona o DPH uplatniť, ak :
 - nespĺňa podmienky na vrátenie dane podľa § 55a zákona o DPH,
 - prijaté plnenie od platiteľa dane použije na plnenia uskutočnené v Slovenskej republike, z ktorých je povinná platiť DPH v Slovenskej republike podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH (resp. ktoré sú oslobodené od DPH podľa § 43 a § 47 zákona o DPH) alebo ak z prijatého plnenia v Slovenskej republike je osobou povinnou platiť daň (samozdaňuje prijatý tovar alebo službu).

FAQ
 
Otázka č. 1 - Prenájom skladovacích priestorov
Zahraničná osoba dodáva tovar v SR výlučne pre nezdaniteľné osoby. Zahraničná osoba má pridelené IČ DPH v ČR, kde má sídlo a je registrovaná v SR podľa § 5 zákona o DPH, pretože uskutočňuje v SR činnosť, z ktorej je povinná platiť DPH podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH. Zahraničná osoba si prenajíma skladovacie priestory od slovenského platiteľa dane. Môže si zahraničná osoba uplatniť odpočítanie dane prostredníctvom daňového priznania?
Odpoveď
Platiteľ dane, ktorý zahraničnej osobe prenajíma skladovacie priestory, je povinný k cene tejto služby účtovať slovenskú DPH, pretože miesto dodania tejto služby podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH je v SR. Zahraničná osoba má použiť pri objednaní služby IČ DPH pridelené v SR. Zahraničná osoba má právo na odpočítanie dane z faktúry za prenájom skladovacích priestorov vystavenej platiteľom, a to prostredníctvom daňového priznania, pretože prijaté plnenie sa vzťahuje na dodávku tovarov, z ktorých je zahraničná osoba povinná platiť DPH v SR (§ 69 ods. 1 zákona o DPH).
 
Otázka č. 2 – Premiestnenie tovaru z ČR do SR
Zahraničná osoba má pridelené IČ DPH v ČR, kde má sídlo a má pridelené IČ DPH v SR podľa § 5 zákona. Zahraničná osoba si premiestni tovar z ČR do SR – tovar je prepravený z miesta sídla českej spoločnosti do miesta určenia v SR. Zahraničná osoba uskutoční premiestnením tovaru z ČR do tuzemska nadobudnutie tovaru v tuzemsku podľa § 11 zákona o DPH (§ 11 ods. 8 zákona o DPH) a je povinná nadobudnutie tovaru zdaniť slovenskou DPH (§ 69 ods. 6 zákona o DPH). Môže si zahraničná osoba uplatniť odpočítanie dane prostredníctvom daňového priznania?
Odpoveď
Zahraničná osoba si uplatní odpočítanie DPH z nadobudnutia tovaru prostredníctvom daňového priznania. Nemôže uplatniť vrátenie dane, pretože § 55a zákona o DPH sa nevzťahuje na vrátenie dane z nadobudnutia tovaru. Zahraničná osoba má podľa § 55a ods. 1 zákona o DPH nárok na vrátenie dane z tovaru a služby, ktoré jej dodal platiteľ v tuzemsku, a nárok na vrátenie dane vyrubenej pri dovoze tovaru v tuzemsku.
 
Otázka č. 3 -  Nadobudnutie tovaru v tuzemsku
Zahraničná osoba má pridelené IČ DPH v ČR, kde má sídlo a má pridelené IČ DPH v SR podľa § 5 zákona. Zahraničná osoba z ČR nadobudne v tuzemsku tovar z Nemecka – dodávateľ je identifikovaný pre DPH v Nemecku. Tovar je prepravený z Nemecka do miesta určenia v SR, zahraničná osoba z ČR pri objednaní tovaru použila IČ DPH pridelené v SR. Zahraničná osoba z ČR uskutoční nadobudnutie tovaru v tuzemsku podľa § 11 zákona o DPH a je povinná nadobudnutie tovaru zdaniť slovenskou DPH (§ 69 ods. 6 zákona o DPH). Môže si zahraničná osoba uplatniť odpočítanie dane prostredníctvom daňového priznania?
Odpoveď
Zahraničná osoba si uplatní odpočítanie DPH z nadobudnutia tovaru prostredníctvom daňového priznania. Nemôže uplatniť vrátenie dane, pretože § 55a zákona o DPH sa nevzťahuje na vrátenie dane z nadobudnutia tovaru, pretože z § 55a ods. 1 zákona o DPH vyplýva, že zahraničná osoba má nárok na vrátenie dane z tovaru a služby, ktoré jej dodal platiteľ v tuzemsku, a nárok na vrátenie dane vyrubenej pri dovoze tovaru v tuzemsku za podmienok a v rozsahu podľa § 55a ods. 2 až 5 zákona o DPH a § 55b až 55e zákona o DPH.
 
Ustanovenie § 49 ods. 10 zákona o DPH upravuje právo na odpočítanie dane uplatnenej pri tovaroch a službách, ktoré súvisia s dodaním tovarov a služieb uvedených v § 68 ods. 1 zákona o DPH v prípade, ak zahraničná osoba uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68a až 68c zákona o DPH alebo osobitnú úpravu podľa ustanovení zákona platného v inom členskom štáte zodpovedajúcich § 68a až 68c zákona o DPH a súčasne vykonáva v tuzemsku aj činnosti, na ktoré sa tieto osobitné úpravy nevzťahujú a v súvislosti s ktorými je registrovaná ako platiteľ podľa § 5 zákona o DPH.

Otázka č. 4 - Telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania  a elektronické služby
Zahraničná osoba je registrovaná v SR podľa § 5 zákona o DPH.  Zahraničná osoba dodáva tovar s montážou s miestom dodania v SR zákazníkom, ktorí sú nezdaniteľné osoby. Ďalej zahraničná osoba dodáva elektronické služby nezdaniteľným osobám v SR a uplatňuje osobitný režim OSS, pričom členským štátom identifikácie pre osobitnú úpravu je Česká republika. Má zahraničná osoba nárok na odpočítanie dane?
Odpoveď
Zahraničná osoba v daňovom priznaní podľa § 78 zákona o DPH uvádza len dodanie tovaru s montážou pre nezdaniteľné osoby (zákazníkov). V daňovom priznaní neuvádza dodanie elektronických služieb nakoľko tieto uvádza v osobitnom daňovom priznaní k OSS, ktoré podáva v ČR. Zahraničná osoba má právo na odpočítanie dane z tovarov a služieb kúpených v tuzemsku vrátane tých, ktoré súvisia s poskytovaním elektronických služieb, a toto právo uplatňuje prostredníctvom daňového priznania podaného v SR.