Účtovanie kurzových rozdielov

Účtovná jednotka je v zmysle § 24 ZOU povinná oceňovať majetok a záväzky ku dňu ocenenia, nasledovne:
 
a) ku dňu uskutočnenia účtovné prípadu spôsobom podľa § 25 ZOU
Dňom uskutočnenia účtovného prípadu podľa § 2 ods. 1 postupov účtovania je deň splnenia dodávky, platby záväzku, inkasa pohľadávky, započítania pohľadávky, postúpenia pohľadávky, prevzatia dlhu, poskytnutia a prijatia preddavku, úhrady úveru alebo pôžičky poskytnutím nového úveru alebo pôžičky, zistenia manka na majetku a záväzkoch, schodku, prebytku majetku, škody na majetku, vkladu do obchodnej spoločnosti a družstva, pohybu majetku vo vnútri účtovnej jednotky a deň zistenia ďalších skutočností vyplývajúcich z osobitných predpisov alebo z vnútorných podmienok účtovnej jednotky, ktoré sú predmetom účtovníctva a ktoré v účtovnej jednotke nastali a účtovná jednotka má k dispozícii potrebné podklady, ktoré dokumentujú tieto skutočnosti.

V praxi častým problémom je stanoviť „deň splnenia dodávky“ tak u odberateľa (kupujúceho) ako aj u dodávateľa (predávajúceho), nakoľko postupy účtovania deň splnenia dodávky nedefinujú. Preto pri stanovení dňa splnenia dodávky je potrebné vychádzať z iných právnych predpisov, ktoré deň splnenia dodávky definujú (napr. z Obchodného zákonníka), na základe ktorých je možné deň splnenia dodávky a teda aj deň uskutočnenia účtovného prípadu stanoviť, napr. dňom splnenia dodávky je deň odovzdania tovaru kupujúcemu alebo prvému prepravcovi, alebo pôjde o deň prevzatia dodávky u kupujúceho, prípadne deň splnenia dodávky sa určí v zmluve po dohode medzi kupujúcim a predávajúcim.
 
b) ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka spôsobom podľa § 27 ZOU.
Záväzky vyjadrené v cudzej mene prepočítava účtovná jednotka na eurá referenčným výmenným kurzom určeným v vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo NBS v deň prechádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu, pri prepočte ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa použije kurz vyhlásený v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (pri účtovnom období kalendárneho roka je to 31.12.).

POZNÁMKA:

V ustanoveniach § 24 ods. 3 ZOU je stanovené použitie kurzov inak, oproti všeobecnému pravidlu a to v prípadoch nákupu cudzej meny:
•na ocenenie prírastku cudzej meny v mene euro nakúpenej za menu euro, okrem ocenenia podľa § 24 ods. 4, sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená alebo referenčný kurz v deň uzavretia obchodu,
•na ocenenie prírastku cudzej meny v mene  euro nakúpenej za inú cudziu menu, okrem ocenenia podľa odseku 4, sa použije hodnota inej cudzej meny v eurách alebo sana ocenenie prírastku cudzej meny v eurách použije referenčný kurz v deň uzavretia obchodu.

(Inkaso pohľadávky sa za nákup cudzej meny nepovažuje)

 

FAQ
 
Otázka  č. 1 - Použitie kurzu pri obstaraní služby
V súčasnej dobe máme v našom softwari také riešenie, že obstaranie služby a zaúčtovanie DPH je v rámci jedného účtovného dokladu. Prepočet záväzku je kurzom účtovania a prepočet dane je kurzom zdaniteľného plnenia. Je možné v rámci jedného účtovného prípadu použiť dva kurzy na prepočet? A je možné aby na určenie základu dane bol v daňovej evidencii iný prepočet na domácu menu ako v hlavnej knihe? Teda dátumom zdaniteľného plnenia podľa §26 zák. o DPH? Teda vzniká rozdiel po prepočte na domácu menu medzi hlavnou knihou a daňovou evidenciou. 
Odpoveď
Účtovná jednotka na prepočet záväzku dňu uskutočnenia účtovného prípadu použije kurz zo dňa predchádzajúcemu dňu uskutočnenia účtovného prípadu a nie kurzom zo dňa účtovania, tak ako uvádzate vo vašej otázke. Keď dôjde k úhrade záväzku použije  kurz zo dňa predchádzajúceho dňu úhrady.

Otázka č. 2 - Použitie kurzu pri nákupe tovaru


 Účtovná jednotka dňa 8.4.2015 nakúpila tovar v sume 20 000 CZK. Referenčný kurz, kurz ECB 7.4.2015 vyhlásený nebol. S platnosťou na 7.4.2015 bol vyhlásený kurz 5.4.2015, a to 24,704 CZK/€, ktorým sa ocení záväzok pri jeho vzniku. Záväzok bol uhradený 12.4.2015 z účtu vedeného v CZK, pričom účtovná jednotka mala zvolenú metódu pre oceňovanie úbytku cudzej meny na menu euro referenčným kurzom (11.4.2015 kurz 24,823 CZK/€).

Odpoveď

 

 P.č.

Dátum

uskutočnenia

účtovného

prípadu

Účtovný prípad

Suma

v CZK

Suma

v  €

Účtovanie

 

MD

D

1.

8.4.2015

Nákup tovaru

Kurz ECB vyhl. 5.4.2015,

s platnosťou pre 7.4.2015

24,704 CZK/€.

20 000,00

809,59

132

321

2.

12.4.2015

Úhrada záväzku z účtu Kč

kurz ECB vyhlásený

11.4.2015 24,823 CZK/€

20 000,00

805,70

321

221A

3.

12.4.2015

Kurzový rozdiel

 

3,89

321

663

 

 

Otázka č. 3 - Použitie kurzu pri nákupe tovaru


       Účtovná jednotka dňa 15.3.2015 dodala tovar v sume 8 000 USD. Referenčný kurz 14.3.2015 bol 1,3062 USD/€, ktorým sa ocení pohľadávka pri jej vzniku. Pohľadávka bola inkasovaná 18.3.2015 na účet vedený v USD, použije sa kurz vyhlásený ECB  dňa 17.3.2015 (dňa  17.3.2015 platil kurz vyhlásený 16.3.2015 a to 1,3116 USD/€).

 

Odpoveď

 P.č.

Dátum

uskutočnenia

účtovného

prípadu

Účtovný prípad

Suma

v USD

Suma

v  €

Účtovanie

 

MD

D

1.

15.3.2015

Predaj tovaru

(Kurz ECB vyhl.14.3.2015,

1,3062 USD/€).

8 000,00

6124,64

311

604

2.

18.3.2015

Inkaso pohľadávky na účet

v USD,

(kurz ECB vyhlásený 16.3.2015

platný aj 17.3.,1,3116 USD/€).

8 000,00

6099,42

221A

311

3.

18.3.2015

Kurzový rozdiel

 

25,22

563

311

 

Otázka č. 4 - Použitie kurzu pri nákupe tovaru


       Účtovná jednotka dňa 10.1.2015 nakúpila tovar v sume 10 000 TND (tuniský dinár). Keďže ECB nevyhlasuje kurz pre menu TND, použije sa na prepočet na menu euro kurz vyhlásený NBS. Na január 2015 bol vyhlásený kurz 1,887 TND/€. Záväzok bol uhradený 15.1.2015 z euro účtu kurzom komerčnej banky 1,622 TND/€.

 

Odpoveď

 P.č.

Dátum

uskutočnenia

účtovného

prípadu

Účtovný prípad

Suma v TND

Suma

v  €

Účtovanie

 

MD

D

1.

10.1.2015

Nákup tovaru

10 000,00

5 299,42

132

321

2.

15.1.2015

Úhrada záväzku

Kurz komerčnej banky 1,622

10 000,00

6 165,23

321

221A

3.

31.12.2015

Kurzový rozdiel

 

865,81

563

321

 

 

Otázka č. 5 - Použitie kurzu pri prevode finančných prostriedkov
Prevod prostriedkov z eurového účtu na účet dolárový, ocenenie prírastku na dolárovom účte.

Odpoveď

Účtovná jednotka si prostredníctvom internej smernice zvolí jednu z troch  možností:
•kurz (komerčnej banky), za ktorý bol uskutočnený nákup
•referenčný kurz (ECB) v deň uzavretia obchodu
•kurz platný v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu

 


 Otázka č. 6 - Použitie kurzu pri prevode finančných prostriedkov


         Prevod prostriedkov z účtu v CZK na účet dolárový, ocenenie prírastku na dolárovom účte.

Odpoveď

Účtovná jednotka si prostredníctvom internej smernice zvolí jednu z troch  možností:

1. V hodnote ocenenia úbytku vyjadreného v mene euro (hodnota inej cudzej meny, tzn. ak sa oceňuje úbytok na účte vedeného v CZK metódou FIFO  a hodnota úbytku činí 1 254 €, potom ocenenie prírastku dolárov na dolárovom účte bude v mene euro ocenené rovnakou hodnotou 1 254 €) 

2. kurz ECB  v deň uzavretia obchodu

3. kurz platný v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu