Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Základ dane > Kurzové rozdiely > Zahrnovanie kurzových rozdielov do základu dane

Zahrnovanie kurzových rozdielov do základu dane

 
Kurzové rozdiely vznikajúce v účtovníctve z dôvodu nezrealizovaného inkasa pohľadávok alebo neuhradených platieb záväzkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa zahrnujú do základu dane daňovníka v zdaňovacom období, v ktorom o nich účtuje, ak sa nerozhodne zahrnovať ich do základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k inkasu alebo odpisu pohľadávky, platbe alebo odpisu záväzku (§ 17 ods. 17 zákona o dani z príjmov).
 
Ak sa  daňovník rozhodne zahrnovať kurzové rozdiely do základu dane v zdaňovacom období, v ktorom došlo k inkasu alebo odpisu pohľadávky, platbe alebo odpisu záväzku, skutočnosti o tomto osobitnom spôsobe zahrnovania vyznačí daňovník v daňovom priznaní za príslušné zdaňovacie obdobie.
 
V zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník opätovne rozhodne zahrnovať kurzové rozdiely do základu dane v súlade s účtovníctvom, je povinný zahrnúť do základu dane aj kurzové rozdiely vyčíslené v účtovníctve nezahrnuté do základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach. Skutočnosť o ukončení uplatňovania osobitného spôsobu zahrnovania kurzových rozdielov do základu dane vyznačí daňovník v daňovom priznaní za príslušné zdaňovacie obdobie.
 
FAQ
 
Otázka č.1 – Uplatnenie osobitného spôsobu zahrnovania kurzových rozdielov do základu dane
Spoločnosť sa rozhodla, že  od roku 2023  bude  zahrnovať kurzové rozdiely do základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dôjde  k inkasu alebo odpisu pohľadávky, platbe alebo odpisu záväzku. Ako bude spoločnosť postupovať?
Odpoveď
Skutočnosť o osobitnom spôsobe zahrnovania kurzových rozdielov do základu dane spoločnosť vyznačí v daňovom priznaní  za zdaňovacie obdobie roka 2023, a to v jeho I. časti - Údaje o daňovníkovi. Kurzové rozdiely, ktoré spoločnosť  vyčísli v účtovníctve  z dôvodu nezrealizovaného inkasa pohľadávok alebo neuhradených platieb záväzkov k 31.12.2023,  pri zistení základu dane  pripočíta k výsledku hospodárenia na riadku 180 daňového priznania  alebo odpočíta od  výsledku hospodárenia na riadku 290 daňového priznania.
 
Otázka č.2 – Ukončenie osobitného spôsobu zahrnovania kurzových rozdielov do základu dane
Spoločnosť uplatňuje osobitný spôsob zahrnovania kurzových rozdielov do základu dane  od roku 2018. Ak sa spoločnosť rozhodne, že  v roku 2023 ukončí osobitný spôsob uplatňovania kurzových rozdielov do základu dane, ako bude postupovať?
Odpoveď
Skutočnosť, že spoločnosť ukončuje uplatňovanie osobitného spôsobu zahrnovania kurzových rozdielov do základu dane  vyznačí v daňovom priznaní  za zdaňovacie obdobie roka 2023, a to v jeho I. časti - Údaje o daňovníkovi. Kurzové rozdiely, ktoré vyčísli v účtovníctve z dôvodu nezrealizovaného inkasa pohľadávok alebo neuhradených platieb záväzkov k 31.12.2023, zahrnie spoločnosť  do základu dane  v zdaňovacom období, v ktorom o nich účtuje, t. j. v roku 2023. Do základu dane za rok 2023 sa zároveň zahrnú aj kurzové rozdiely , ktoré vznikli v účtovníctve k 31.12.2018, k 31.12.2019, k 31.12.2020, k 31.12.2021 a k 31.12.2022.
 
Otázka č.3 – Zahrnovanie kurzových rozdielov do základu dane právnym nástupcom
Ku dňu  1.10.2023 došlo k zlúčeniu dvoch spoločností s ručením obmedzeným. Zanikajúca spoločnosť uplatňovala pri zahrnovaní kurzových rozdielov do základu dane osobitný spôsob upravený v § 17 ods.17 zákona o dani z príjmov. Je zanikajúca spoločnosť povinná v zdaňovacom období, ktoré končí dňom predchádzajúcim rozhodnému dňu, zahrnúť do základu dane  kurzové rozdiely za príslušné zdaňovacie obdobie vrátane kurzových rozdielov nezahrnutých do základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach?
Odpoveď
Ak právny nástupca zanikajúcej spoločnosti uplatňuje osobitný spôsob zahrnovania kurzových rozdielov do základu dane podľa § 17 ods.17 zákona o dani z príjmov, potom   môže  právny nástupca pokračovať  v nezahrnovaní kurzových rozdielov  do základu dane aj za zanikajúcu spoločnosť. Zanikajúca spoločnosť teda nie je povinná v zdaňovacom období, ktoré končí dňom predchádzajúcim rozhodnému dňu, zahrnúť kurzové rozdiely do základu dane, pretože ich do základu dane  zahrnie právny nástupca v zdaňovacom období, v ktorom dôjde k inkasu alebo odpisu pohľadávky alebo platbe, či odpisu záväzku.

Otázka č.4 – Kurzový zisk z ocenenia pohľadávky z  nevyplatenej dividendy, ktorá nie je predmetom dane
Spoločnosť uviedla zaúčtovaný výnos z dlhodobého finančného majetku (dividendu) v cudzej mene   v daňovom priznaní na riadku 210 ako položku znižujúcu výsledok hospodárenia, pretože išlo o dividendu, ktorá nie je predmetom dane podľa § 12 ods.7 zákona o dani z príjmov. Keďže dividenda nebola ku koncu účtovného obdobia uhradená,  pohľadávka v cudzej mene sa  pri uzávierke  prepočítala aktuálnym kurzom k 31.12., čím  vznikol kurzový zisk. Spoločnosť neuplatňuje osobitný spôsob zahrnovania kurzových rozdielov do základu dane podľa § 17 ods.17 zákona o dani z príjmov. Je  tento zaúčtovaný  kurzový zisk príjmom, ktorý tiež nie je predmetom dane , alebo je tento  kurzový rozdiel  súčasťou základu dane?
Odpoveď
Zákon o dani z príjmov ustanovuje odlišný postup pri zahrnovaní kurzových rozdielov do základu dane oproti postupu v účtovníctve len v tom prípade, ak daňovník uplatňuje postup podľa § 17 ods. 17 zákona o dani z príjmov. Osobitný spôsob zahrnovania kurzových rozdielov do základu dane podľa tohto ustanovenia znamená, že kurzové rozdiely vznikajúce v účtovníctve z dôvodu nezrealizovaného inkasa pohľadávok alebo z dôvodu neuhradených platieb záväzkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa nezahŕňajú do základu dane v období, v ktorom sa o nich účtuje, ale až v tom zdaňovacom období, v ktorom dôjde k inkasu alebo odpisu pohľadávky, alebo k úhrade alebo odpisu záväzku.

Vo všetkých iných prípadoch daňovník zahŕňa kurzové rozdiely do základu dane vo výške, v ktorej sú zaúčtované s vplyvom na výsledok hospodárenia v súlade s § 17 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov, bez ohľadu na skutočnosť, či kurzový rozdiel vznikol  z dôvodu nezrealizovaného inkasa pohľadávok z titulu  zdaniteľného príjmu alebo príjmu, ktorý nie je zdaniteľným príjmom, alebo  kurzový rozdiel vznikol z dôvodu  nezrealizovaného záväzku prislúchajúceho k  nákladu, ktorý je daňovým výdavkom alebo nie je daňovým výdavkom.