Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Výhry a ceny > Zdanenie nepeňažnej ceny alebo výhry

Zdanenie nepeňažnej ceny alebo výhry

Nepeňažné ceny alebo výhry zdaňuje fyzická osoba cez daňové priznanie k dani z príjmov podané za príslušné zdaňovacie obdobie, a to bez ohľadu na to, či plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky, alebo zo zdrojov v zahraničí, okrem výhier z reklamných súťaží alebo žrebovaní v súvislosti s vkladom na vkladnej knižke, s peňažnými prostriedkami na vkladovom účte, na účte stavebného sporiteľa, alebo na bežnom účte, ktoré sú príjmom z kapitálového majetku podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou. Pri poskytnutí nepeňažnej ceny alebo výhry je prevádzkovateľ, organizátor alebo poskytovateľ povinný oznámiť výhercovi hodnotu výhry alebo ceny. Hodnotou ceny je obstarávacia cena alebo vlastné náklady prevádzkovateľa, organizátora alebo poskytovateľa. Ak je v cene z verejnej súťaže zahrnutá aj odmena za použitie umeleckého diela alebo umeleckého výkonu, zníži sa táto cena o sumu pripadajúcu na túto odmenu, ktorá je príjmom z použitia diela alebo umeleckého výkonu.
 
Nepeňažné ceny alebo výhry sú oslobodené od dane z príjmov v hodnote neprevyšujúcej 350 eur za cenu alebo výhru, okrem ceny zo športových súťaží prijatej daňovníkom, ktorého športová činnosť je inou samostatnou zárobkovou činnosťou podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov. Ak takto vymedzené príjmy presiahnu sumu 350 eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy presahujúce sumu 350 eur. Základom dane z tohto druhu príjmu sú zdaniteľné príjmy znížené o zaplatené poistné na zdravotné a sociálne poistenie, ktoré bol daňovník povinný z tohto príjmu zaplatiť.
 
Cenou alebo výhrou sa rozumie
  1. cena z verejnej súťaže, cena zo súťaže, v ktorej je okruh súťažiacich obmedzený podmienkami súťaže, alebo ak ide o súťažiacich vybratých usporiadateľom súťaže, okrem odmeny zahrnutej do tejto ceny za použitie diela alebo výkonu, ak je súčasťou tejto ceny,
  2. výhra z reklamnej súťaže alebo zo žrebovania,
  3. cena zo športovej súťaže

FAQ

Otázka  č. 1 – Nepeňažná výhra
Daňovník vyhral v televíznej súťaži počítač v hodnote 500 eur. Je povinný tento príjem priznať v daňovom priznaní k dani z príjmov?
Odpoveď
Nakoľko sa zdaňujú iba výhry presahujúce sumu 350 eur, do daňového priznania je daňovník povinný uviesť príjem z výhry v sume 150 eur, ak má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie.
 
Otázka č. 2 – Výhra oslobodená od dane z príjmov
Spoločnosť s ručením obmedzeným vypísala súťaž o nepeňažnú cenu v hodnote 300 eur pre tých zákazníkov, ktorí si zakúpia tovar. Je výherca povinný túto cenu priznať v daňovom priznaní?
Odpoveď
Nakoľko cena nepresiahla sumu 350 eur, hodnota ceny je príjmom oslobodeným od dane z príjmov a výhercovi nevznikne povinnosť tento príjem priznať v daňovom priznaní.


Otázka č. 3 – Výhra z verejnej súťaže
Daňovníčka vyhrala nepeňažnú výhru vo verejnej súťaži v hodnote 400 eur. Má povinnosť tento príjem priznať a zdaniť v daňovom priznaní?
Odpoveď
Nakoľko výhra presiahla sumu 350 eur, daňovníčka si do základu dane zahrnie a zdaní len príjem presahujúci sumu 350 eur, t. j . 50 eur, ak jej vznikne povinnosť podať daňové priznanie.

Otázka č. 4 - Výhra u profesionálneho športovca
Profesionálny športovec, ktorý vykonáva šport ako samostatne zárobkovo činná osoba, vyhral za druhé miesto v súťaži nepeňažnú výhru 250 eur. Vzťahuje sa naň oslobodenie do sumy 350 eur?
Odpoveď
Aj keď v tomto prípade sa jedná o cenu neprevyšujúcu sumu 350 eur, daňovník ako profesionálny športovec s príjmami z inej samostatnej zárobkovej činnosti je povinný tento príjem priznať v daňovom priznaní v plnej výške ako príjem z inej samostatnej zárobkovej činnosti.
 
Otázka č. 5 - Študent vyhral mobilný telefón
Študent v reklamnej súťaži vyhral v reklamnej súťaži mobilný telefón v hodnote 650 eur a v príslušnom zdaňovacom období nedosiahol žiadne iné zdaniteľné príjmy. Má povinnosť podať daňové priznanie a zdaniť tento príjem? 
Odpoveď
Nie. Zdaniteľným príjmom študenta za príslušné zdaňovacie obdobie je nepeňažná výhra presahujúca sumu 350 eur, t. j. suma 300 eur. Nakoľko úhrn jeho zdaniteľných príjmov nepresiahol 1/2 nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (čo predstavuje na rok 2023 sumu 2 461,41 eura), študent nie je povinný z titulu dosiahnutia nepeňažnej výhry podávať daňové priznanie k dani z príjmov a nepeňažnú výhru nezdaňuje.
 

Otázka č. 6 - Dve výhry v rámci jednej súťaže
Daňovník sa zúčastnil predvianočnej súťaže v obchodnom centre, pričom posielal do súťaže žreby z každého nákupu. V rámci žrebovania v tejto súťaži bol vylosovaný ako výherca kávy v hodnote 50 eur a bol vylosovaný aj ako výherca mobilu v hodnote 330 eur. Je povinný tieto výhry zdaniť?

Odpoveď
Keďže hodnota každej výhry nepresiahla 350 eur, daňovníkovi nevznikla žiadna daňová povinnosť z týchto výhier.

   &