Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Výhry a ceny > Zdanenie peňažnej výhry alebo ceny

Zdanenie peňažnej výhry alebo ceny

Výhry v lotériách, stávkach a iných podobných hrách, ktoré sú prevádzkované na základe povolenia vydaného podľa osobitného predpisu, a obdobné výhry zo zahraničia, sú od dane z príjmov oslobodené v plnej výške, a to podľa § 9 ods. 2 písm. l) zákona o dani z príjmov.
 
Ostatné výhry alebo ceny sú oslobodené od dane z príjmov v hodnote neprevyšujúcej 350 eur za cenu alebo výhru, okrem
 
- ceny zo športovej súťaže prijatej daňovníkom, ktorého športová činnosť je inou samostatnou zárobkovou činnosťou podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov, ktorá nie je oslobodená ani do sumy 350 eur, a ktorá je príjmom z inej samostatnej zárobkovej činnosti,
- odmeny za použitie diela alebo použitie umeleckého výkonu, ak je súčasťou ceny, pričom táto odmena je príjmom z použitia diela alebo použitia umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov.
 
Príjem z výhry alebo ceny, ktorý je do sumy 350 eur oslobodený od dane z príjmov, sa do základu dane zahrnie iba vo výške presahujúcej sumu 350 eur. 
 
Cenou alebo výhrou sa rozumie
  1. cena z verejnej súťaže, cena zo súťaže, v ktorej je okruh súťažiacich obmedzený podmienkami súťaže, alebo ak ide o súťažiacich vybratých usporiadateľom súťaže, okrem odmeny zahrnutej do tejto ceny za použitie diela alebo výkonu, ak je súčasťou tejto ceny,
  2. výhra z reklamnej súťaže alebo zo žrebovania,
  3. cena zo športovej súťaže

Z peňažných cien a výhier plynúcich zo zdrojov na území SR sa daň vyberá zrážkou (§ 43), okrem ceny zo športovej súťaže prijatej daňovníkom, ktorého športová činnosť je inou samostatnou zárobkovou činnosťou, a okrem odmeny za použitie diela alebo použitie umeleckého výkonu, ktorá je súčasťou ceny, a ktorá je príjmom z použitia diela a použitia umeleckého výkonu. Zrážku dane je povinný vykonať platiteľ dane, ktorým je prevádzkovateľ alebo organizátor súťaže, a to pri výplate, poukázaní, alebo pri pripísaní úhrady v prospech daňovníka. Základom dane pre daň vyberanú zrážkou je iba príjem neznížený o výdavok. Pri vyberaní dane zrážkou sa použije sadzba dane 19 %. Ak je cena alebo výhra vyplatená, poukázaná, alebo pripísaná daňovníkovi nezmluvného štátu podľa § 2 písm. x) zákona o dani z príjmov, použije sa sadzba dane vo výške 35 %.

Zrazenú daň je platiteľ dane povinný odviesť správcovi dane najneskôr do pätnásteho dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac, ak správca dane na žiadosť platiteľa dane neurčí inak.
Zrazením dane sa považuje daňová povinnosť z tohto druhu príjmu za vysporiadanú a výhercovi už nevzniká žiadna daňová povinnosť z tohto druhu príjmu. 
 
Peňažné ceny alebo výhry plynúce zo zdrojov v zahraničí zdaňuje fyzická osoba cez podané daňové priznanie k dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie. Do základu dane sa zahrňujú zdaniteľné príjmy znížené o zaplatené poistné na zdravotné a sociálne poistenie, ktoré bol daňovník povinný z tohto príjmu zaplatiť.
 
 
FAQ

Otázka č. 1 –peňažná výhra zo žrebovania
P. František sa zúčastnil žrebovania v redakcii časopisu a vyhral peňažnú výhru hodnote 1 000 eur. Musí p. František výhru zdaniť?
Odpoveď
Keďže p. Františkovi bola výhra zdanená už pri jej výplate, nevzniká mu žiadna daňová povinnosť z tohto príjmu.
 
Otázka č. 2 - peňažná výhra v hre LOTO
Fyzická osoba vyhrala v lotériovej hre LOTO peňažnú sumu 35 tis. eur. Má povinnosť tento príjem zdaniť cez podané daňové priznanie?
Odpoveď
Nie, nakoľko výhra v lotérii prevádzkovanej podľa zákona o hazardných hrách je príjmom oslobodeným od dane z príjmov v plnej výške.