Hmotný a nehmotný majetok vylúčený z odpisovania

Z odpisovania sú vylúčené
 • pozemky,
 • pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky, ktoré   nedosiahli  plodonosnú starobu
 • ochranné hrádze
 • umelecké diela, ktoré nie sú súčasťou stavieb a budov
 • hnuteľné národné kultúrne pamiatky
 • povrchové a podzemné vody, lesy, jaskyne, meračské značky, signály a iné zariadenia vybraných geodetických bodov a tlačové podklady štátnych mapových diel
 • predmety múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty
 • preložky energetických diel u ich vlastníkov, ak boli financované fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá potrebu tejto preložky vyvolala
 • nehmotný majetok vložený ako vklad do obchodnej spoločnosti alebo členský vklad do základného imania družstva, ak ho vkladateľ nadobudol bezodplatne, napríklad know-how, obchodná značka alebo ak podľa podmienok vkladu bolo obchodnej spoločnosti alebo družstvu poskytnuté len právo na použitie bez prevodu vlastníckych práv k nehmotnému majetku a bez možnosti    poskytnutia práva na použitie iným osobám,
 • hmotný majetok u veriteľa, ktorý nadobudol vlastnícke právo v dôsledku zabezpečenia záväzku prevodom práva počas zabezpečenia tohto záväzku
 • hmotný majetok bezodplatne nadobudnutý organizáciou zabezpečujúcou jeho ďalšie využitie podľa osobitného predpisu, ak výdavky vynaložené na jeho vybudovanie sú u odovzdávajúceho daňovníka súčasťou obstarávacej ceny stavby alebo boli zahrnuté pri bezplatnom odovzdaní do výdavkov podľa § 19 ods. 3 písm. c) zákona o dani z príjmov.
FAQ
 
Otázka č. 1 – Odpisovanie pozemku
Naša spoločnosť kúpila pozemok. Akým spôsobom zahrnie spoločnosť výdavok na obstaranie pozemku do daňových výdavkov?
Odpoveď
Keďže pozemky sú v zmysle § 23 ods. 1 písm. a/ zákona o dani z príjmov vylúčené z odpisovania, daňovník nemôže vstupnú cenu majetku postupne zahŕňať do daňových výdavkov prostredníctvom daňových odpisov. Vstupnú cenu pozemku daňovník zahrnie do daňových výdavkov až pri jeho prípadnom predaji, pričom bude postupovať v súlade s § 19 ods. 3 písm. e/ zákona o dani z príjmov. To znamená, že pri pozemkoch nedotknutých ťažbou zahrnie vstupnú cenu pozemku do daňových výdavkov len do výšky príjmu z jeho predaja.