Úvod > DPH > MOSS > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Číslo pridelené členským štátom spotreby

Číslo pridelené členským štátom spotreby

Otázka
Zdaniteľná osoba usadená na území SR je identifikovaná pre osobitnú úpravu v zmysle § 68b zákona o DPH, členským štátom identifikácie je SR. Táto zdaniteľná osoba obdržala od iného členského štátu (spotreby) list, v ktorom bolo tejto zdaniteľnej osobe oznámené daňové číslo, pod ktorým má v záležitostiach týkajúcich sa MOSSu komunikovať s týmto členským štátom. Zdaniteľná osoba usadená v SR sa pýta, či má toto daňové číslo pridelené iným členským štátom (spotreby) využívať pri  uplatňovaní MOSSu?
 
Odpoveď
Zdaniteľná osoba využívajúca osobitnú úpravu MOSS v zmysle platnej legislatívy koná vo veciach MOSSu (aj voči členským štátom spotreby) vždy na základe prideleného IČ DPH členským štátom identifikácie.  Pridelené číslo iným členským štátom (spotreby) slúži najmä pre interné potreby a pre zdaniteľnú osobu má len informatívny charakter.