Úvod > DPH > MOSS > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Vstup do skupiny DPH a MOSS

Vstup do skupiny DPH a MOSS

Otázka
Tuzemský platiteľ dane, ktorý je v SR registrovaný pre osobitnú úpravu uplatňovania dane pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania a eletronické služby podľa § 68b zákona o DPH (ďalej len osobitná úprava MOSS), vstúpil od 1.1.2017 do skupiny. Skupina bola registrovaná od 1.1.2017 a od tohto dátumu jej bolo povolené uplatňovanie osobitnej úpravy MOSS. 
Je potrebné, aby člen skupiny, ktorý do dňa registrácie skupiny používal MOSS, oznámil  podľa § 68b ods. 8 daňovému úradu, že nespĺňa podmienky na uplatňovanie osobitnej úpravy, a daňový úrad by týmto mal zrušiť povolenie na používanie MOSS-u v súlade s § 68b ods. 9 zákona o DPH alebo nemusí požiadať o zrušenie k používaniu osobitnej úpravy MOSS, pretože mu to čl. 57g ods. 1 nariadenia Rady umožňuje, aj za cenu, že bude podávať tzv. „nulové“ daňové priznania? 

Odpoveď
Podľa § 4b ods. 2 zákona o DPH, ak daňový úrad zaregistruje skupinu, pridelí jej identifikačné číslo pre daň a každému členovi skupiny vydá osvedčenie o registrácii pre daň. Dňom registrácie skupiny sa skupina stáva platiteľom a zaniká platnosť osvedčení o registrácii pre daň a identifikačných čisiel pre daň jednotlivých členov skupiny. Každý člen skupiny, ktorý bol pred vznikom skupiny registrovaný pre daň, je povinný odovzdať daňovému úradu osvedčenie o registrácii pre daň. Platnosť osvedčenia o registrácii pre daň a identifikačného čísla pre daň člena skupiny zaniká aj v prípade pristúpania ďalšieho člena do už existujúcej skupiny. 
Z ustanovenia § 68b ods. 5 zákona o DPH vyplýva, že pri uplatňovaní osobitnej úpravy MOSS používa zdaniteľná osoba identifikačné číslo pre daň, ktoré jej bolo pridelené v tuzemsku podľa § 4, 4b, 7 alebo 7a. T.j. zdaniteľná osoba môže uplatňovať osobitnú úpravu MOSS v tuzemsku ako členskom štáte identifikácie, ak má v Slovenskej republike svoje sídlo alebo prevádzkáreň a má pridelené identifikačné číslo pre DPH podľa § 4, 4b, 7 alebo 7a. Osobitnú úpravu MOSS na území SR môže uplatňovať aj skupina registrovaná podľa § 4b zákona o DPH, ktorá sa na účely tohto zákona považuje za jednu zdaniteľnú osobu. 
Podmienka registrácie pre DPH v tuzemsku, ak sa zdaniteľná osoba rozhodne uplatňovať osobitnú úpravu pre MOSS v rámci úpravy pre Úniu v SR ako členskom štáte identifikácie (§ 68b zákona o DPH), vyplýva aj z Príručky k zjednodušeném režimu jednotného kontaktného miesta pre DPH:
-    str. 6 – Vo všetkých prípadoch pre úpravu pre Úniu bude zdaniteľná osoba identifikovaná na účely zjednodušeného režimu jednotného kontaktného miesta rovnakým individuálnym identifikačným číslom pre DPH, ktorým je identifikovaná na účely svojich vnútroštátnych daňových priznaní k DPH.
-    str. 10 – Skupinová registrácia na účely DPH môže používať zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta registruje sa na základe identifikačného čísla DPH, s ktorým je zaregistrovaná pre vnútroštátne poskytované služby.

Na základe vyššie uvedeného, FR SR zastáva názor, že ak sa zdaniteľná osoba uplatňujúca osobitnú úpravu MOSS stala členom skupiny, nemôže naďalej uplatňovať predmetnú osobitnú úpravu ako samostatná zdaniteľná osoba a využívať pri jej uplatňovaní už neplatné identifikačné číslo pre daň.  Ustanovenie § 68b ods. 8  upravuje, že zdaniteľná osoba, ktorá uplatňuje osobitnú úpravu MOSS, je povinná oznámiť daňovému úradu skončenie činnosti alebo zmenu činnosti v takom rozsahu, že ďalej nebude spĺňať podmienky na uplatňovanie osobitnej úpravy. Táto povinnosť vyplýva zdaniteľnej osobe aj z čl. 57h nariadenia Rady (EÚ) č. 967/2012 z 9. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 282/2011, pokiaľ ide o osobitné úpravy pre neusadené zdaniteľné osoby, ktoré poskytujú telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronické služby nezdaniteľným osobám (ďalej len „nariadenie“), podľa ktorého je zdaniteľná osoba povinná informovať členský štát identifikácie najneskôr do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca o ukončení svojich činností, o akýchkoľvek zmenách svojich činností, v dôsledku ktorých už nespĺňa podmienky potrebné na využívanie osobitnej úpravy MOSS a o akýchkoľvek zmenách informácií, ktoré predtým poskytla členskému štátu identifikácie. T.j., ak sa zdaniteľná osoba uplatňujúca osobitnú úpravu MOSS stala členom skupiny, je povinná oznámiť daňovému úradu túto zmenu a daňový úrad je povinný tejto zdaniteľnej osobe zrušiť povolenie uplatňovať osobitnú úpravu podľa § 68b ods. 9 zákona o DPH. 
Daňový úrad o zrušení povolenia uplatňovať osobitnú úpravu podľa § 68b ods. 9 zákona o DPH vydá rozhodnutie, ktoré doručí zdaniteľnej osobe na elektronickú adresu uvedenú v oznámení o začatí činnosti. 
Pre doplnenie uvádzame, že ak nastane niektorá zo skutočností podľa § 68b ods. 9 písm. b) až d) zákona o DPH,  daňový úrad zruší zdaniteľnej osobe povolenie uplatňovať osobitnú úpravu MOSS, pričom v zmysle článku 58 nariadenia členský štát identifikácie svoje rozhodnutie o vylúčení založí na akejkoľvek dostupnej informácii vrátane informácií poskytnutých ktorýmkoľvek iným členským štátom. 
V opačnej situácii, sa člen skupiny, ktorý vystúpil zo skupiny a poskytuje služby podľa § 68 písm. a) až c) zákona o DPH, môže rozhodnúť pre uplatňovanie osobitnej úpravy MOSS. Ak zdaniteľná osoba po vystúpení zo skupiny oznámi svoje rozhodnutie uplatňovať osobitnú úpravu MOSS daňovému úradu podľa § 68b ods. 2 zákona o DPH, daňový úrad postupuje štandardným spôsobom, t.j. v prípade splnenia zákonných podmienok povolí zdaniteľnej osobe uplatňovanie osobitnej úpravy.