Opravný kontrolný výkaz

Otázka č. 1 – Opravný kontrolný výkaz a podanie
Kedy sa podáva opravný kontrolný výkaz?
Odpoveď
Opravný kontrolný výkaz podáva platiteľ dane pred uplynutím lehoty na podanie kontrolného výkazu a to iba vtedy, ak zistí, že údaje v podanom kontrolnom výkaze  sú neúplné alebo nesprávne.  Podaný opravný kontrolný výkaz  nahrádza  riadny kontrolný výkaz,  t.j. uvedie v ňom znova všetky  údaje z transakcií vrátane nových opravených alebo doplnených, pričom na pôvodne podaný kontrolný výkaz sa neprihliada.
 
Otázka č. 2 - Platiteľ nepodal kontrolný výkaz v lehote na podanie
Podnikateľ architekt nepodal kontrolný výkaz za zdaňovacie obdobie marec do lehoty na podanie z dôvodu, že podal negatívne daňové priznanie. Po uplynutí lehoty na podanie zistil, že zabudol v daňovom priznaní uviesť prenájom miestnosti, ktorý je oslobodený od dane. Musí podať kontrolný výkaz za toto obdobie, keď neuvádza žiadne plnenie s daňou? A ako ho označí: opravný alebo dodatočný ?
Odpoveď
Platiteľ dane je povinný podať kontrolný výkaz za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré je povinný podať daňové priznanie, okrem niektorých prípadov ustanovených zákonom v § 78a ods.1 písm. b) zákona o DPH. V prípade, keď je povinný v daňovom priznaní uviesť prenájom oslobodený od dane,  je povinný podať aj kontrolný výkaz, aj keď toto plnenie sa do kontrolného výkazu neuvádza. Kontrolný výkaz musí označiť ako riadny kontrolný výkaz.

Otázka č. 3 - Platiteľ podal kontrolný výkaz s chybou
Obchodná spoločnosť podala kontrolný výkaz za zdaňovacie obdobie február, v ktorom omylom uviedla údaje z faktúr už uvedených v kontrolnom výkaze za zdaňovacie obdobie január. Kontrolný výkaz za február nemal obsahovať žiadne údaje z faktúr, mal byť „prázdny“. Môže požiadať správcu dane o vymazanie údajov z kontrolného výkazu za február, keď ešte neuplynula lehota na podanie kontrolného výkazu?
Odpoveď
V prípade, ak platiteľ zistil do uplynutia lehoty na podanie kontrolného výkazu, že údaje v podanom kontrolnom výkaze sú nesprávne alebo neúplné, podá opravný kontrolný výkaz, a to tak, že uvedie len správne údaje, akoby to bol nový kontrolný výkaz. To znamená, ak mal byť „prázdny“, tak uvedie iba identifikačné údaje a ostatné časti kontrolného výkazu (A.1, A.2., B.1., B.2, B.3.1.,B.3.2., C.1, C.2, D.1, D.2.) nevypĺňa.

Otázka č. 4 - Platiteľ podal omylom 2-krát ten istý riadny kontrolný výkaz
Tuzemský platiteľ vykonávajúci prácu klampiara, podal omylom dva rovnaké kontrolné výkazy za zdaňovacie obdobie marec. Čo má urobiť s druhým kontrolným výkazom?
Odpoveď
Platiteľ v súlade s § 78a ods. 1 a ods. 9 zákona o DPH môže podať len jeden riadny kontrolný výkaz a následne do lehoty na podanie opravný kontrolný výkaz, resp. po uplynutí lehoty na podanie kontrolného výkazu môže podať dodatočný; t.j. ak podal dva kontrolné výkazy alebo viac kontrolných výkazov za to isté zdaňovacie obdobie s označením „riadny“, daňový úrad akceptuje prvý v poradí riadny kontrolný výkaz a na ostatné s označením „riadny“ neprihliada.

Otázka č. 5 - Platiteľ podal opravný kontrolný výkaz označený ako riadny
Tuzemská obchodná spoločnosť podala riadny kontrolný výkaz a po zistení chyby podala do termínu na podanie ďalší kontrolný výkaz, no označila ho ako riadny kontrolný výkaz, pričom mal byť označený ako opravný. Ako opraví svoje chybne označené podanie kontrolného výkazu do uplynutia lehoty na podanie?
Odpoveď
Platiteľ pred uplynutím lehoty na podanie kontrolného výkazu za príslušné zdaňovacie obdobie podá kontrolný výkaz s označením „opravný“, v ktorom uvedie všetky údaje o transakciách správne, t.j. správcom dane bude akceptovaný len tento opravný kontrolný výkaz a na predchádzajúce nebude prihliadať.

Otázka č. 6 - Platiteľ podal opravný kontrolný výkaz označený ako riadny
Tuzemská obchodná spoločnosť podala riadny kontrolný výkaz a po zistení chyby podala do termínu na podanie ďalší kontrolný výkaz, no označila ho ako riadny kontrolný výkaz, pričom mal byť označený ako opravný. Svoje pochybenie zistila po uplynutí lehoty na podanie kontrolného výkazu.  Ako opraví svoje chybne označené podanie kontrolného výkazu?
Odpoveď
Ak platiteľ nepodá opravný kontrolný výkaz do lehoty na podanie kontrolného výkazu, po uplynutí lehoty na podanie môže podať už len dodatočný, v ktorom uvedie rozdiely oproti kontrolnému výkazu, ktorý bol podaný ako prvý v poradí. Správca dane druhý riadny kontrolný výkaz nebude brať do úvahy.

Otázka č. 7 - Platiteľ podal kontrolný výkaz s chybami
Som platiteľ DPH, hneď po podaní kontrolného výkazu v decembri 2022 som zistil, že som sa pomýlil pri účtovaní zahraničnej došlej faktúry v časti B.1. kontrolného výkazu, kde  namiesto  českého IČ DPH dodávateľa som nahodil  poľské IČ DPH dodávateľa.  V daňovom priznaní k DPH sa suma nemení, len v kontrolnom výkaze je nesprávne uvedené IČ DPH dodávateľa.  Keďže som ešte v termíne na podanie kontrolného výkazu, budem podávať opravný kontrolný výkaz. Mám povinnosť podať aj opravné daňové priznanie k DPH, alebo stačí  len opravný kontrolný výkaz?
Odpoveď
Ak sa platiteľ  DPH pomýlil a uviedol nesprávne IČ DPH v kontrolnom výkaze, potom ak je ešte  v termíne na podanie kontrolného výkazu, podá opravný kontrolný výkaz za predmetné zdaňovacie obdobie.   Ak sa hodnota údajov v riadkoch daňového priznania k DPH nemení, platiteľ DPH opravné daňové priznanie k DPH za príslušné zdaňovacie obdobie nepodáva.