Dodatočný kontrolný výkaz

Otázka č. 1 – Dodatočný kontrolný výkaz a podanie
Kedy sa podáva dodatočný kontrolný výkaz?
Odpoveď
Dodatočný kontrolný výkaz  podáva platiteľ po uplynutí lehoty na podanie kontrolného výkazu, a to len vtedy,  ak  zistí,  že  údaje  v podanom  kontrolnom  výkaze  sú  neúplné  alebo  nesprávne.   V dodatočnom  kontrolnom  výkaze  sa uvádzajú  len  opravené a doplnené  údaje  podľa  postupu  uvedeného  v Poučení  na  vyplnenie  kontrolného  výkazu k DPH.
 
Otázka č. 2 – Dodatočný kontrolný výkaz a vyplnenie
Ako sa vyplní kontrolný výkaz v prípade dodatočného podania, ak platiteľ dane urobil chybu vo vyplnení údajov v časti D.1., kde sa vypĺňa iba jeden riadok za danú sadzbu dane?
Odpoveď
Ak platiteľ dane chybne uviedol údaje v časti D.1., resp. v iných častiach, kde sa uvádzajú údaje kumulatívne ako jedna celková suma v každom stĺpci riadku  (napr. časť D.2.), platiteľ urobí opravu celého jedného riadku tak, že pôvodné údaje uvedie s vyznačením kódu 1 a v druhom riadku uvedie správne údaje za celý riadok danej sadzby dane s kódom 2.

Otázka č. 3 – Dodatočný kontrolný výkaz druhý, tretí...
Platiteľ podal druhý dodatočný kontrolný výkaz. Ku ktorému kontrolnému výkazu sa má vzťahovať tento výkaz? K riadnemu kontrolnému výkazu  alebo k poslednému podanému dodatočnému kontrolnému výkazu?
Odpoveď
Platiteľ podáva dodatočný kontrolný výkaz k poslednému platnému kontrolnému výkazu. Ak napríklad podal riadny kontrolný výkaz a následne dodatočný a potrebuje ešte niečo opraviť, a teda podá ďalší dodatočný kontrolný výkaz, potom tento druhý vychádza a zohľadňuje údaje uvedené aj v prvom dodatočnom aj riadnom kontrolnom výkaze. V každom dodatočnom uvádza len novozistené nezrovnalosti, neuvádza opätovne údaje z predchádzajúcich dodatočných kontrolných výkazov, ak ich nemení.
 
Otázka č. 4 - Platiteľ podal  kontrolný výkaz s chybami
Obchodná spoločnosť podala riadny kontrolný výkaz za zdaňovacie obdobie január. V marci, zistila, že boli chybne uvedené čísla faktúr v časti B.2. kontrolného výkazu. Môže to nejako vymazať alebo opraviť?
Odpoveď
Ak platiteľ dane zistí po uplynutí lehoty na podanie kontrolného výkazu, že údaje v podanom kontrolnom výkaze sú neúplné alebo nesprávne (napr. nesprávne číslo faktúry, nesprávne uvedený základ dane, dane a ďalšie chyby), podá dodatočný kontrolný výkaz. Dodatočný kontrolný výkaz obsahuje len údaje o transakciách, ktoré opravuje, dopĺňa alebo vymazáva z predtým podaného platného kontrolného výkazu. Postupuje tak, že v dodatočnom kontrolnom výkaze v časti B.2. odpíše pôvodné nesprávne údaje z celého riadku a v stĺpci „kód opravy“ uvedie kód 1, t. j. storno údajov. Zároveň uvedie nanovo všetky správne údaje danej transakcie v každom stĺpci príslušného riadku ( napr. správne číslo faktúry)  a v stĺpci „kód opravy“ uvedie kód 2.

Otázka č. 5 - Platiteľ podal  kontrolný výkaz s chybami
Živnostník – platiteľ, podal riadny kontrolný výkaz za zdaňovacie obdobie máj. Do lehoty na podanie riadneho kontrolného výkazu podal ďalší kontrolný výkaz, v ktorom uviedol iba rozdiely oproti pôvodnému riadnemu KV DPH  a označil ho ako dodatočný. Zistil, že to bolo urobené chybne, lebo to bolo ešte do termínu na podanie. Môže to nejako vymazať alebo opraviť?
Odpoveď
Platiteľ pred uplynutím lehoty na podanie kontrolného výkazu za príslušné zdaňovacie obdobie podáva kontrolný výkaz s označením „opravný“  kontrolný výkaz, v ktorom uvádza všetky údaje a transakcie správne. Správcom dane bude akceptovaný len takýto opravný kontrolný výkaz a na predchádzajúce podané kontrolné výkazy nebude prihliadať. Ak platiteľ nestihne do lehoty na podanie kontrolného výkazu urobiť opravu podania, potom  po uplynutí lehoty na podanie môže podať už len „dodatočný“ kontrolný výkaz, v ktorom uvedie rozdiely oproti riadnemu kontrolnému výkazu.