Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Platenie preddavkov > OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH ZDAŇOVACÍCH OBDOBIACH

OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH ZDAŇOVACÍCH OBDOBIACH

Otázka č. 1 - Povinnosť platiť preddavky - príjmy zo živnosti
Daňovník na základe podaného daňového priznania za rok 2018 dosiahol  len príjmy zo živnosti a vykázal čiastkový základ dane z príjmov z podnikania vo výške 15 000 eur, pričom posledná známa daňová povinnosť vypočítaná z podaného daňového priznania je vo výške 2 101,90 eura (15 000 - 3 937,35 = 11 062,65x 0,19%). Iné príjmy v roku 2018 nedosiahol. Vzniká mu povinnosť platiť preddavky v preddavkovom období začínajúcom v roku 2019?
Odpoveď
Nakoľko posledná známa daňová povinnosť zo základu dane uvedeného v daňovom priznaní za rok 2018 je suma 2 101,90 eura, ktorá  nepresiahla sumu 2 500 eur, daňovníkovi nevzniká povinnosť platiť preddavky v preddavkovom období od 2.4.2019 do 31.3.2020.

Otázka č. 2 - Povinnosť platiť preddavky - príjmy SHR
Daňovník na základe podaného daňového priznania za rok  2018 dosiahol len príjmy z výkonu činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka, ktoré sa zaraďujú medzi príjmy podľa § 6 ods. 1a) zákona o dani z príjmov. Na základe vykázaného základu dane z podaného daňového priznania za rok 2018 bola jeho posledná známa daňová povinnosť vo výške 2 760,- eur. Má povinnosť platiť preddavky na daň v preddavkovom období začínajúcom v roku 2019 (od 2.4.2019 do 31.3.2020)?
Odpoveď
Nakoľko posledná známa daňová povinnosť vypočítaná  zo základu dane uvedeného v podanom daňovom priznaní za rok 2018 je suma  2 760 eur, ktorá presiahla sumu 2500 eur, daňovník je povinný platiť štvrťročné preddavky v preddavkovom období od 2.4.2019 do 31.3.2020 a to vo výške 690,- eur štvrťročne.    
 
Otázka č. 3 - Povinnosť platiť preddavky - daňovník s príjmami zo závislej činnosti,  príjmami z podnikania a z prenájmu nehnuteľnosti 
Daňovník v podanom daňovom priznaní za rok 2018 vykázal čiastkový základ dane zo závislej činnosti 16 140 eur (§ 5 zákona o dani z príjmov) uvedený na riadku 40 daňového priznania, čiastkový základ dane z príjmov z podnikania 5 390 eur (§ 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov) uvedený na riadku 47 a tiež na riadku 55 daňového priznania. Okrem toho vykázal čiastkový základ dane z prenájmu nehnuteľnosti vo výške 932 eur (§ 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov), ktorý je v daňovom priznaní typu B za rok 2018 uvedený na riadku 65. Má povinnosť platiť preddavky na daň v preddavkovom období začínajúcom v roku 2019 (od 2.4.2019 do 31.3.2020)?
Odpoveď
Výpočet poslednej známej daňovej povinnosti:
Základ dane: 16 140 + 5 390 + 932 = 22 462  – 3 937,35 = 18 524,65
Výpočet poslednej známej daňovej povinnosti podľa sadzby dane platnej pre rok 2019: 18 524,65 x 19 % = 3 519,68, t.j. posledná známa daňová povinnosť pre platenie preddavkov.
Posledná známa daňová povinnosť vypočítaná z celkového základu dane za rok 2018 presahuje sumu 2 500 eur. Nakoľko u daňovníka tvorí čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti (16 140 eur) viac ako 50 % z celkového základu dane (22 462 eur), v preddavkovom období začínajúcom v roku 2019 daňovníkovi nevznikne povinnosť platiť preddavky na daň.
 
Otázka č. 4- Povinnosť platiť preddavky - príjmy z prevodu nehnuteľností
Daňovník vykázal v podanom daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roku 2018 príjem z predaja nehnuteľnosti, pričom vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 8 ( ostatné príjmy) vo výške 50 200 eur. Iné príjmy daňovník nemal. Je povinný platiť preddavky na daň v preddavkovom období od  2.4.2019 do 31.3.2020?
Odpoveď
Príjmy z predaja nehnuteľnosti sa zaraďujú medzi príjmy podľa § 8 zákona o dani z príjmov. Nakoľko daňovník v roku 2018 dosiahol len príjmy podľa § 8 zákona o dani z príjmov, nemá povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov  v preddavkovom období od 2.4.2019 do 31.3.2020.
 
Otázka č. 5 - Povinnosť platiť preddavky - príjmy z predaja cenných papierov
Daňovník, ktorý bol počas roku 2018 zamestnaný, dosiahol v roku 2018 aj príjmy z prevodu cenných papierov. V podanom daňovom priznaní za rok 2018 vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov zo závislej činnosti (§ 5 zákona) vo výške 26 780 eur a aj základ dane (čiastkový základ dane ) z príjmov podľa § 8 zákona  a to  z prevodu cenných papierov vo výške 15 200 eur.  Vzniká daňovníkovi povinnosť platiť preddavky v preddavkovom období od 2.4.2019 do 31.3.2020?
Odpoveď
Príjmy z prevodu cenných papierov sa považujú za ostatné príjmy podľa § 8 ods. 1 písm e) zákona o dani z príjmov. Nakoľko daňovník v roku 2018 dosiahol okrem príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov len zdaniteľné príjmy podľa § 8 zákona o dani z príjmov, nemá povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov v preddavkovom období od 2.4.2019 do 31.3.2020 (aj vtedy, keď posledná známa daňová povinnosť zo základu dane uvedené v daňovom priznaní za rok 2018 presiahla sumu 2 500 eur).
 
Otázka č. 6 - Povinnosť platiť preddavky - príjmy z nepeňažnej výhry
Daňovník, ktorý bol počas roku 2018 zamestnaný, dosiahol v tomto roku aj nepeňažnú výhru - osobný automobil, pričom hodnota výhry bola 12 250 eur. V podanom daňovom priznaní vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov zo závislej činnosti (§ 5) vo výške 18 360 eur a základ dane (čiastkový základ dane ) z príjmov podľa § 8 zákona a to nepeňažnej výhry vo výške 12 250 eur. Vzniká daňovníkovi povinnosť platiť preddavky v preddavkovom období od 2.4.2019 do 31.3.2020?  
Odpoveď
Príjmy z nepeňažnej výhry a považujú za ostatné príjmy podľa § 8  zákona o dani z príjmov. Nakoľko daňovník v roku 2018 dosiahol okrem príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov len príjmy podľa § 8 zákona o dani z príjmov, nemá povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov v preddavkovom období od 2.4.2019 do 31.3.2020.
 
Otázka č. 7 - Povinnosť platiť preddavky - príjmy zo zamestnania v kombinácii s príjmami z vytvorenia diela
Daňovník, ktorý bol počas roku 2018 zamestnaný, dosiahol v roku 2018 aj príjem z vytvorenia diela podľa § 6 ods. 2a) zákona o dani z príjmov vo výške  5 360 eur. V podanom daňovom priznaní vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov zo závislej činnosti (§ 5) vo výške 16 600 eur a základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 2a) zákona vo výške 5 360 eur. Vzniká daňovníkovi povinnosť platiť preddavky v preddavkovom období od 2.4.2019 do 31.3.2020?  
 
Odpoveď

Výpočet poslednej známej daňovej povinnosti
Základ dane:
16 600 + 5 360 = 21 960 eur
21 960  – 3 937,35 = 18 022,65

výpočet dane podľa sadzby dane platnej pre rok 2019

18 022,65 x 19 % = 3 424,3035  po zaokrúhlení 3 424,30 - posledná známa daňová povinnosť pre výpočet preddavkov na daň

Nakoľko posledná známa daňová povinnosť vypočítaná zo základu dane z daňového priznania za rok 2018 predstavuje sumu 3 424,30 eura, čo je viac ako suma 2 500 eur a menej ako 16 600 eura, daňovník by mal platiť štvrťročné  preddavky na daň z vypočítanej poslednej známej daňovej povinnosti.

Pri určení povinnosti platenia preddavkov je potrebné zohľadniť aj skutočnosť, že jedným z čiastkových základov dane uvedených v daňovom priznaní za rok 2018 je aj čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov. Nakoľko  čiastkový základ dane z príjmov podľa § 5 zákona o dani z príjmov (16 600 eura)  tvorí viac ako 50 % zo súčtu čiastkových základov dane podľa § 5 a 6 zákona (21 960 eur), daňovník nemá povinnosť platiť preddavky na daň v preddavkovom období od 2.4.2019 do 31.3.2020. 

z článku mesačné a štvrťročné preddavky

Príklad č. 8 - platenie mesačných preddavkov
Daňovník vykázal v daňovom priznaní za rok 2018 základ dane z príjmov z podnikania (r. 47 a 55 daňového priznania typ B)  vo výške 98 000 eur. Iné príjmy nemal. Vzniká mu povinnosť platiť preddavky na daň v roku 2019?

Odpoveď
Napriek tomu, že v  podanom daňovom priznaní za rok 2018  nevznikol daňovníkovi  nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (z dôvodu vysokého vykázaného základu dane), pri  vyčíslení poslednej známej daňovej povinnosti na účely výpočtu  preddavkov na daň na preddavkové obdobie začínajúce v roku 2019, daňovník odpočíta zo základu dane 98 000 eur plnú výšku nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka platnú pre rok 2019 v  sume  3 937,35 eura.

 

Výpočet preddavok je nasledovný:
Základ dane:
98 000 - 3 937,35 = 94 062,65
Výpočet dane podľa sadzby dane platnej pre rok 2019:
36 256,38 x 19 % = 6 888,7122 eura

57 806,27 (94 062,65- 36 256,38) x 25 % = 14 451,5675 eura
Daň = 21 340,2797 eura (
6 888,7122 + 14 451,5675), po zaokrúhlení  21 340,27 eura - posledná známa daňová povinnosť pre výpočet preddavkov
Výpočet preddavkov  na daň:

21 340,27 : 12 = 1 778,3558 po zaokrúhlení 1 778,35 eura mesačne

Nakoľko posledná známa daňová povinnosť vypočítaná zo základu dane z daňového priznania za rok 2018 presiahla 16 600 eur, daňovník je povinný platiť mesačné preddavky na daň vo výške 1/12 z vypočítanej poslednej známej daňovej povinnosti, t. j.  1 778,35 eur (v preddavkovom období od 2.4.2019 do 31.3.2020). Mesačné preddavky na daň  sú splatné do konca každého kalendárneho mesiaca. Prvý mesačný preddavok je splatný k 30.4.2019 (ak daňovník nemal predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2018) a posledný mesačný preddavok je splatný k 31.3.2020 (ak daňovník nebude mať predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019).

Príklad č. 9 - platenie mesačných preddavkov
Daňovník mal za zdaňovacie obdobie roku 2018 príjem zo živnosti, z ktorého vykázal na r. 47 a tiež na riadku 55 daňového priznania typu B základ dane 110 350 eura. Okrem toho na r. 65 vykázal základ dane z prenájmu nehnuteľnosti vo výške 3 500 eur. Má dve deti, na ktoré si uplatnil daňový bonus za celý rok 2018 vo výške 2 x 258,72 = 517,44 eura. Túto čiastku uviedol na riadku 106 daňového priznania za rok 2018. Ako daňovník vypočíta výšku preddavkov, ktoré je povinný platiť v roku 2019?

Odpoveď
Výpočet preddavkov bude nasledovný:
Základ dane: 110 350 + 3 500 = 113 850 eur 

113 850 – 3 937,35 = 109 912,65 eura
Výpočet dane podľa sadzby dane platnej pre rok 2019

36 256,38 x 19 % = 6 888,7122 eura
73 656,27 x 25% = 18 414,0675 eura
Daň = 25 302,7797 (6 888,7122 + 18 414,0675 ), t.j. po zaokrúhlení 25 302,77
Daň 25 302,77 eur po znížení o sumu daňového bonusu 517,44 (z riadku 106 daňového priznania typu B za rok 2018) je 24 785,33 eura, t.j. posledná známa daňová povinnosť pre výpočet preddavkov na daň.

Výpočet preddavkov na daň: 24 785,33 : 12 = 2 065,4441 eura, po zaokrúhlení vo výške 2 065,44 eura mesačne.

Nakoľko posledná známa daňová povinnosť vypočítaná zo základu dane z daňového priznania za rok 2018 presiahla 16 600 eura, daňovník je povinný platiť mesačné preddavky na daň vo výške 1/12 z vypočítanej poslednej známej daňovej povinnosti, t.j. 2 065,44 eura. Prvý mesačný preddavok je splatný k 30.4.2019 (ak daňovník nemal predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2018) a posledný mesačný preddavok je splatný k 31.3.2020 (ak daňovník nebude mať predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019).
 

Príklad č. 10 - platenie štvrťročných preddavkov
Daňovník v daňovom priznaní za rok 2018 vykázal základ dane z príjmov zo živnosti podľa § 6 ods. 1b) zákona o dani z príjmov vo výške 31 000 eur. Iné príjmy nemal.  Vzniká mu povinnosť platiť preddavky na daň v roku 2019?

Odpoveď
Nakoľko posledná známa daňová povinnosť vypočítaná zo základu dane uvedeného v daňovom priznaní za rok 2018 (5 141,90 eura) presiahla 2 500 eur a nepresiahla  16 600 eur, daňovníkovi vzniká povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške 1/4 z vypočítanej poslednej známej daňovej povinnosti v preddavkovom období  od 2.4.2019 do 31.3.2020. Štvrťročné preddavky  na daň vo výške 1 285,47 eura sú splatné  do  konca  každého  kalendárneho štvrťroka v preddavkovom období. Prvý  štvrťročný  preddavok  je  splatný  k 1.7.2019 (30.6.2019 je nedeľa) a posledný štvrťročný preddavok je splatný k  31.3.2020.

Príklad č. 11: platenie štvrťročných preddavkoch
Daňovník bol k 1.1.2018 poberateľom starobného dôchodku a v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roku 2018 typu B vykázal základ dane z príjmov z podnikania vo výške 15 000 eur. Iné príjmy nemal. V daňovom priznaní typu B za rok 2018 daňovník vyplnil riadky 29 a 30, určené poberateľom dôchodku, kde uviedol celoročný úhrn starobného dôchodku, ktorý mu bol vyplatený v roku 2018 vo výške 3 200 eur. Má daňovník povinnosť platiť preddavky na daň v preddavkovom období začínajúcom v roku 2019 (od 2.4.2019 do 31.3.2020)?

Odpoveď
Pre účely výpočtu poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej zo základu dane uvedeného v daňovom priznaní za rok 2018  daňovník zníži základ dane za rok 2018 o kladný rozdiel medzi nezdaniteľnou časťou základu dane na rok 2019 a úhrnnou sumou dôchodku vyplatenou v roku 2018 v sume 737,35 eura (3 937,35 – 3 200).
Výpočet preddavkov je nasledovný
Základ dane:
15 000 – 737,35 = 14 262,65
Výpočet dane podľa sadzby dane platnej pre rok 2019:
14 262,65x 19% = 2 709,9035 po zaokrúhlení 2 709,90 eura - posledná známa daňová povinnosť pre výpočet preddavkov
Výpočet preddavkov  na daň:
2 709,90 : 4 = 677,4750 po zaokrúhlení 677,47 eura štvrťročne
Posledná známa daňová povinnosť presiahla 2 500 eur a nepresiahla 16 600 eur. Daňovník bude platiť štvrťročné  preddavky na daň vo výške ¼ z vypočítanej poslednej známej daňovej povinnosti vo výške 677,47 eura štvrťročne. Prvý štvrťročný preddavok je splatný k 1.7.2019 (za predpokladu, že daňovník nemá predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2018) a posledný štvrťročný preddavok je splatný k 31.3.2020 (ak daňovník nebude mať predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za
rok 2019).

Príklad  č. 12: platenie štvrťročných preddavkov
Daňovník bol k 1.1.2018 poberateľom starobného dôchodku a v daňovom priznaní typu B za rok 2018 vykázal  základ dane z príjmov dosiahnutých na základe autorského zákona (§ 6 ods. 2a) zákona o dani z príjmov) vo výške  19 500 eur. Iné príjmy nemal. V daňovom priznaní typu B za rok 2018 daňovník vyplnil riadky 29 a 30, určené poberateľom dôchodku, kde uviedol celoročný úhrn starobného dôchodku, ktorý mu bol vyplatený v roku 2018 vo výške 4 500 eur. Má daňovník povinnosť platiť preddavky na daň v preddavkovom období začínajúcom v roku 2019 (od 2.4.2019 do 31.3.2020)?

Odpoveď
Nakoľko suma dôchodku vyplateného daňovníkovi v roku 2018 presiahla sumu nezdaniteľnej časti základu dane na rok 2019 vo výške 3 937,35 eura,  pre účely výpočtu poslednej známej daňovej povinnosti na platenie preddavkov v roku 2019 daňovník neznižuje základ dane za rok 2018 o túto nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka.
Výpočet preddavkov je nasledovný:
Základ dane: 19 500 eur (tento základ dane sa neznižuje o nezdaniteľnú časť)
Výpočet dane podľa sadzby dane platnej pre rok 2019:
19 500 x 19 % = 3 705,- eur - posledná známa daňová povinnosť pre platenie preddavkov
Výpočet preddavkov na daň:
3 705  : 4 = 926,25 eura štvrťročne
Posledná známa daňová povinnosť presiahla 2 500 eur a nepresiahla 16 600 eur. Daňovník   bude platiť štvrťročné  preddavky na daň vo výške ¼ z vypočítanej poslednej známej daňovej povinnosti, t.j. 926,25 eur. Prvý štvrťročný preddavok je splatný k 1.7.2019 (za predpokladu, že daňovník nemá predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2018) a posledný štvrťročný preddavok je splatný k 31.3.2020 (ak daňovník nebude mať predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za
rok 2019).

Príklad č. 13 - platenie štvrťročných preddavkov - daňovník má aj príjmy zo závislej činnosti
Daňovník mal za zdaňovacie obdobie roku 2018 príjem zo živnosti, z ktorého vykázal v daňovom priznaní typu B základ dane 23 850 eur. Okrem toho na r. 40  vykázal základ dane zo závislej činnosti (zo zamestnania) vo výške 2 500 eur. Iné príjmy nemal.  Má daňovník povinnosť platiť preddavky na daň v preddavkovom období začínajúcom v roku 2019 (od 2.4.2019 do 31.3.2020)?

Odpoveď
Výpočet preddavkov bude nasledovný:
Základ dane:
23 850 + 2 500 = 26 350 eur
26 350  – 3 937,35 = 22 412,65
Výpočet dane podľa sadzby dane platnej pre rok 2019
22 412,65 x 19 % = 4 258,4035 eura, po zaokrúhlení  4 258,40 eura - posledná známa daňová povinnosť pre výpočet preddavkov na daň
Výpočet preddavkov na daň:
 4 258,40 : 4 = 1 064,60 eura

1 064,60 eura : 2 = 532,30 eura štvrťročne

Nakoľko posledná známa daňová povinnosť vypočítaná zo základu dane z daňového priznania za rok 2018 predstavuje sumu 4 258,40 eura, čo je viac ako suma 2 500 eur a menej ako 16 600 eura, daňovník je povinný platiť štvrťročné  preddavky na daň z vypočítanej poslednej známej daňovej povinnosti. Pri výpočte preddavkov je potrebné zohľadniť aj skutočnosť, že jedným z čiastkových základov dane uvedených v daňovom priznaní za rok 2018 je aj čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov. Nakoľko  čiastkový základ dane z príjmov podľa § 5 tvorí menej ako 50 % zo súčtu čiastkových základov dane podľa § 5 a 6 zákona, daňovník platí  preddavky na daň v polovičnej výške. Daňovník bude platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške 532,30 eura, pričom prvý štvrťročný preddavok je splatný k 1.7.2019 (za predpokladu, že daňovník nemá predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2018) a posledný štvrťročný preddavok je splatný k 31.3.2020 (ak daňovník nebude mať predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019).

Otázka č. 14 - preddavkové obdobie - nie je predĺžená lehota na podanie daňového priznania

Daňovník podal daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie roku 2018 v lehote do 2.4.2019. Daňovník nemal predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2018. Jeho posledná známa daňová povinnosť vypočítaná zo základu dane uvedeného v daňovom priznaní za rok 2018 je 3 500 eur. Aké preddavky má platiť daňovník?
Odpoveď
Nakoľko posledná známa daňová povinnosť daňovníka presiahla 2 500 eur a nepresiahla 16 600 eur, daňovník bude platiť štvrťročné preddavky v preddavkovom období od 2.4.2019 do 31.3.2020 vo výške 875 eur štvrťročnePrvý štvrťročný preddavok v tomto preddavkovom období je splatný k 1.7.2019, ďalší štvrťročný preddavok je splatný k 30.9.2019,  ďalší k  31.12.2019  a posledný štvrťročný preddavok je splatný k 31.3.2020 (ak si daňovník nepredĺži lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019).

Otázka č. 15 - preddavkové obdobie -  ak je  predĺžená lehota na podanie daňového priznania
Daňovník si predĺžil lehotu na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2018 do 1.7.2019  na základe podaného oznámenia. Posledná známa daňová povinnosť vypočítaná zo základu dane uvedeného v daňovom priznaní za rok 2018 je 4 000 eur, to znamená, že daňovník je povinný platiť štvrťročné preddavky na daň v novom preddavkovom období, ktoré začína v roku 2019. Z podaného daňového priznania za rok 2017 mu nevznikla povinnosť platiť preddavky na daň. Kedy začína preddavkové obdobie na platenie preddavkov v roku 2019?
Odpoveď
Nakoľko posledná známa daňová povinnosť daňovníka vypočítaná zo základu dane uvedeného v daňovom priznaní za rok 2018 presiahla sumu 2 500 eur a nepresiahla 16 600 eur a lehota na podanie daňového priznania za rok 2018  je 1.7.2019 (30.6.2019 je nedeľa), daňovník bude platiť štvrťročné preddavky v preddavkovom období, ktoré začne plynúť  od 2.7.2019 a končí 31.3.2020 (ak si daňovník nepredĺži lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019). Prvý štvrťročný preddavok v tomto preddavkovom období je splatný k 30.9.2019, ďalší štvrťročný preddavok je splatný k 31.12.2019  a posledný štvrťročný preddavok je splatný k 31.3.2020 (ak si daňovník nepredĺži lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019).
 
Otázka č. 16 - preddavkové obdobie -  ak je  predĺžená lehota na podanie daňového priznania
Daňovník mal na základe podaného daňového priznania za rok 2017 povinnosť platiť štvrťročné preddavky v preddavkovom období od 4.4.2018 do 1.4.2019  vo výške 750 eur. Daňovník si predĺžil lehotu na podanie daňového priznania za rok 2018 do 1.7.2019 (30.6.2019 pripadne na nedeľu) na základe podaného oznámenia. Z poslednej  známej daňovej povinnosti  vypočítanej  zo základu dane uvedeného v daňovom priznaní za rok 2018  daňovníkovi vznikla povinnosť platiť štvrťročné preddavky vo  výške 952 eur štvrťročne.  Kedy začína nové preddavkové obdobie na platenie preddavkov v roku 2019 a od ktorého preddavku v roku 2019 je daňovník povinný platiť preddavky vo výške 952 eur štvrťročne?
Odpoveď
Nakoľko podľa zákona o dani z príjmov preddavkové obdobie je obdobie od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie DP za predchádzajúce zdaňovacie obdobie do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania v nasledujúcom  zdaňovacom období, staré preddavkové obdobie daňovníka trvalo od 4.4.2018 do 1.7.2019 (lehota na podanie daňového priznania za rok 2018 uplynula 1.7.2019). To znamená, že daňovník bol povinný platiť k 1.4.2019, a tiež k 1.7.2019 preddavok  z poslednej známej daňovej povinnosti na základe podaného DP za rok 2017 t.j. sumu  750 eur.
Preddavky vypočítané  z poslednej známej daňovej povinnosti na základe podaného DP za rok 2018  bude daňovník povinný platiť v  novom preddavkovom období, ktoré začne plynúť  od 2.7.2019 a končí 31.3.2020 (ak si daňovník nepredĺži lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019). To znamená, že sumu vypočítaného štvrťročného preddavku vo výške  952 eur zaplatí prvýkrát k 30.09.2019, ďalší štvrťročný preddavok je splatný k 31.12.2019 a posledný štvrťročný preddavok je splatný k 31.3.2020 (ak si daňovník nepredĺži lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019). 
 
Otázka č. 17 - preddavkové obdobie -  ak je  predĺžená lehota na podanie daňového priznania
Daňovník si predĺžil lehotu na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2018 do 30.9.2019  na základe podaného oznámenia (súčasťou jeho príjmov sú aj zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí). Posledná známa daňová povinnosť vypočítaná zo základu dane uvedeného v daňovom priznaní za rok 2018 je 17 800 eur, to znamená, že daňovník je povinný platiť mesačné preddavky na daň v novom preddavkovom období, ktoré začína v roku 2019. Z podaného daňového priznania za rok 2017 mu nevznikla povinnosť platiť preddavky na daň.  Kedy začína preddavkové obdobie na platenie preddavkov v roku 2019?
Odpoveď
Nakoľko posledná známa daňová povinnosť daňovníka presiahla sumu 16 600 eur a lehota na podanie daňového priznania za rok 2018 uplynula 30.9.2019, daňovník bude platiť mesačné preddavky v preddavkovom období, ktoré začne plynúť  od 1.10.2019 a končí 31.2.2020 (ak si daňovník nepredĺži lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019).
Prvý mesačný preddavok v novom preddavkovom období je daňovník povinný zaplatiť k 31.10.2019. Posledný mesačný preddavok je splatný k 31.3.2020 (ak si daňovník nepredĺži lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019).
 
Otázka č. 18 - preddavkové obdobie -  ak je  predĺžená lehota na podanie daňového priznania
Daňovník mal na základe podaného daňového priznania za rok 2017 povinnosť platiť preddavky v preddavkovom období od 4.4.2018 do 1.4.2019 a to štvrťročne vo výške 635 eur. Daňovník si predĺžil lehotu na podanie daňového priznania za rok 2018 do 31.5.2019 na základe podaného oznámenia. Z poslednej  známej daňovej povinnosti  vypočítanej  zo základu dane uvedeného v daňovom priznaní za rok 2018  daňovníkovi vznikla povinnosť platiť štvrťročné preddavky vo  výške 862 eur štvrťročne.  Kedy začína nové preddavkové obdobie na platenie preddavkov v roku 2019 a od ktorého preddavku v roku 2019 je daňovník povinný platiť preddavky vo výške 862 eur štvrťročne?
Odpoveď
Nakoľko podľa zákona o dani z príjmov preddavkové obdobie je obdobie od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie DP za predchádzajúce zdaňovacie obdobie do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania v nasledujúcom  zdaňovacom období, staré preddavkové obdobie daňovníka trvalo od 4.4.2018 do 31.5.2019 (lehota na podanie daňového priznania za rok 2018 uplynula 31.5.2019). To znamená, že daňovník bol povinný  platiť v roku 2019  preddavok  z poslednej známej daňovej povinnosti na základe podaného DP za rok 2017 t. j. sumu  635,- eur k 1.4.2019.
Preddavky vypočítané  z poslednej známej daňovej povinnosti na základe podaného DP za rok 2018 bude daňovník povinný platiť v  novom preddavkovom období, ktoré začne plynúť  od 1.6.2019 a končí 31.3.2020  (ak si daňovník nepredĺži lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019). To znamená, že sumu vypočítaného štvrťročného preddavku vo výške  862 eur zaplatí prvýkrát k 1.7.2019 (30.6.2019 je nedeľa), ďalší štvrťročný preddavok je splatný k 30.9.2019,  tretí preddavok  je splatný k   31.12.2019 a posledný štvrťročný preddavok je splatný k 31.3.2020 (ak si daňovník nepredĺži lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019). 
 
Otázka  č. 19– Uplatnenie NČZD pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti u dôchodcu
Daňovníkovi  bol  priznaný  starobný  dôchodok k 1.3.2015. Akým spôsobom vypočíta poslednú známu daňovú povinnosť pre výpočet preddavkov na daň na základe podaného daňového priznania za rok 2018 – v akej výške uplatní nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka?
Odpoveď
Nakoľko k 1.1.2018 daňovník už bol poberateľom dôchodku uvedeného v § 11 ods. 6 zákona o dani z príjmov, v daňovom priznaní typu B za rok 2018 daňovník vypĺňa príslušné riadky určené poberateľom dôchodku, pričom uvádza celoročný úhrn starobného dôchodku, ktorý mu bol vyplatený v roku 2018. Nezdaniteľnú časť základu dane podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov si v daňovom priznaní za rok 2018 odpočíta od príjmov  zo závislej činnosti, z podnikania, resp z inej samostatnej zárobkovej činnosti len po znížení o tento úhrn dôchodku vyplatený v roku 2018.
Na zdaňovacie obdobie roku 2019 platí preddavky na daň na základe poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej zo základu dane za rok 2018, pričom pre účely výpočtu poslednej známej daňovej povinnosti uplatní nezdaniteľnú časť základu dane podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov platnú na rok 2019 v sume 3 937,35 eura zníženú o úhrn dôchodkov vyplatených v roku 2018.
 
Príklad č. 20 - Uplatnenie NČZD pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti
Daňovník (nie je starobný dôchodca) vykázal v daňovom priznaní za rok 2018 základ dane z príjmov z podnikania  vo výške 78 850 eur. Iné príjmy nemal. Akým spôsobom vypočíta poslednú známu daňovú povinnosť pre výpočet preddavkov na daň na základe podaného daňového priznania za rok 2018 – v akej výške uplatní nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka?

Odpoveď
Aj keď v roku 2018  nevznikol daňovníkovi  nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (z dôvodu vysokého vykázaného základu dane), pri  vyčíslení poslednej známej daňovej povinnosti na účely výpočtu  preddavkov na daň na preddavkové obdobie začínajúce v roku 2019 daňovník odpočíta zo základu dane 78 850 eur plnú výšku nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka platnú pre rok 2019 v  sume  3 937,35 eur.

Výpočet preddavok je nasledovný:
Základ dane:
78 850 - 3 937,35 = 74 912,65
Výpočet dane podľa sadzby dane platnej pre rok 2019:
36 256,38 x 19 % = 6 888,7122
38 656,27 x 25 % =  9 664,0675
Daň = 16 552,7797 eura (6 888,7122 + 9664,0675), po zaokrúhlení  16 552,77 eura - posledná známa daňová povinnosť pre výpočet preddavkov
Výpočet preddavkov  na daň:
16 552,77 : 12 = 1 379,39 eura mesačne  po zaokrúhlení.

Nakoľko posledná známa daňová povinnosť vypočítaná zo základu dane z daňového priznania za rok 2018 presiahla 16 600 eur, daňovník je povinný platiť mesačné preddavky na daň vo výške 1/12 z vypočítanej poslednej známej daňovej povinnosti, t. j.  1 379,39 eur mesačne (v preddavkovom období od 2.4.2019 do 31.3.2020). Mesačné preddavky na daň  sú splatné do konca každého kalendárneho mesiaca.

Príklad č. 21 - Uplatnenie NČZD pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti - príjmy z prenájmu
Daňovník vykázal v daňovom priznaní za rok 2018 základ dane z príjmov z prenájmu nehnuteľnosti podľa § 6 ods. 3 zákona   vo výške 16 450 eur. Iné príjmy nemal. Akým spôsobom vypočíta poslednú známu daňovú povinnosť pre výpočet preddavkov na daň na základe podaného daňového priznania za rok 2019 – v akej výške uplatní nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka?

Odpoveď
Za zdaňovacie obdobie roku 2018  nevznikol daňovníkovi  nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka z dôvodu, že dosiahol len základ dane z príjmov z prenájmu podľa § 6 ods. 3 zákona, z tzv. neaktívnych príjmov, ktorý nie je možné znížiť o nezdaniteľnú časť základu dane pre účely výpočtu daňovej povinnosti v roku 2018. Daňová povinnosť daňovníka bola za zdaňovacie obdobie roku 2018 vo výške 3 125,50 eura (16 450*0,19). Pri  vyčíslení poslednej známej daňovej povinnosti na účely výpočtu  preddavkov na daň na preddavkové obdobie začínajúce v roku 2019, daňovník odpočíta zo základu dane 16 450 eur plnú výšku nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka platnú pre rok 2019 v  sume  3 937,35 eur.

Výpočet preddavok je nasledovný:
Základ dane:
16 450 - 3 937,35= 12 512,65
Výpočet dane podľa sadzby dane platnej pre rok 2019:
12 512,65 x 19 % = 2 377,40 - posledná známa daňová povinnosť pre výpočet preddavkov

Nakoľko posledná známa daňová povinnosť vypočítaná zo základu dane z daňového priznania za rok 2018 nepresiahla 2 500 eur, daňovník nie je povinný platiť v preddavkovom období od 2.4.2019 do 31.3.2020 (ak daňovník nebude mať predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019).

Príklad č. 22 : Uplatnenie NČZD pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti u dôchodcu
Daňovník bol k 1.1.2018 poberateľom starobného dôchodku a v daňovom priznaní typu B  za zdaňovacie obdobie roku 2018 vykázal základ dane z príjmov z podnikania vo výške 16 500 eur. Iné príjmy nemal. V daňovom priznaní typu B za rok 2018 daňovník vyplnil riadky 29 a 30, určené poberateľom dôchodku, kde uviedol celoročný úhrn starobného dôchodku, ktorý mu bol vyplatený v roku 2018 vo výške 3 200 eur. Akým spôsobom vypočíta poslednú známu daňovú povinnosť pre výpočet preddavkov na daň na základe podaného daňového priznania za rok 2018 – v akej výške uplatní nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka?

Odpoveď
Pre účely výpočtu poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej zo základu dane uvedeného v daňovom priznaní za rok 2018  daňovník zníži základ dane za rok 2018 o kladný rozdiel medzi nezdaniteľnou časťou základu dane na rok 2019 a úhrnnou sumou dôchodku vyplatenou v roku 2018 v sume 737,35 eura (3 937,35 – 3  200).
Výpočet preddavkov je nasledovný
Základ dane:
16 500 – 737,35 = 15 762,65
Výpočet dane podľa sadzby dane platnej pre rok 2019:
15 762,65* 19% = 2994,9035 -  (posledná známa daňová povinnosť pre výpočet preddavkov)
Výpočet preddavkov  na daň:
2994,90 /4 = 748,72 eura štvrťročne
Posledná známa daňová povinnosť presiahla 2 500 eur a nepresiahla 16 600 eur. Daňovník bude platiť štvrťročné  preddavky na daň vo výške ¼ z vypočítanej poslednej známej daňovej povinnosti, t. j. 748,72 eura štvrťročne. Prvý štvrťročný preddavok je splatný k 1.7.2019  (30.6.2019 je nedeľa), za predpokladu, že daňovník nemá predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2018 a posledný štvrťročný preddavok je splatný k 31.3.2020 (ak daňovník nebude mať predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za
rok 2019).

Príklad  č. 23 : Uplatnenie NČZD pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti u dôchodcu
Daňovník bol k 1.1.2018 poberateľom starobného dôchodku a v daňovom priznaní k dani z príjmov FO  typu B za rok 2018 vykázal  základ dane z príjmov dosiahnutých z výkonu činnosti sprostredkovateľa poistenia na základe osobitného predpisu (licencia NBS) podľa § 6 ods. 2 d) zákona o dani z príjmov vo výške  19 500 eur. Iné príjmy nemal. V daňovom priznaní typu B za rok 2018 daňovník vyplnil riadky 29 a 30, určené poberateľom dôchodku, kde uviedol celoročný úhrn starobného dôchodku, ktorý mu bol vyplatený v roku 2018 vo výške 4 200 eur. Akým spôsobom vypočíta poslednú známu daňovú povinnosť pre výpočet preddavkov na daň na základe podaného daňového priznania za rok 2018 – v akej výške uplatní nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka?  Má daňovník povinnosť platiť preddavky na daň v preddavkovom období začínajúcom v roku 2019 (od 2.4.2019 do 31.3.2020)?

Odpoveď
Nakoľko  daňovník bol poberateľom starobného dôchodku k 1.1.2018 a suma dôchodku vyplateného daňovníkovi v roku 2018 presiahla sumu nezdaniteľnej časti základu dane na rok 2019 vo výške 3 937,35 eura, pre účely výpočtu poslednej známej daňovej povinnosti na platenie preddavkov v roku 2019 daňovník neznižuje základ dane za rok 2018 o túto nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka.

Výpočet preddavkov je nasledovný:
Základ dane: 19 500 eur (tento základ dane sa neznižuje o nezdaniteľnú časť)
Výpočet dane podľa sadzby dane platnej pre rok 2019:
19 500 x 19 % = 3 705,- eur - posledná známa daňová povinnosť pre platenie preddavkov
Výpočet preddavkov na daň:
3 705  : 4 = 926,25 eura štvrťročne
Posledná známa daňová povinnosť presiahla 2 500 eur a nepresiahla 16 600 eur. Daňovník   bude platiť štvrťročné  preddavky na daň vo výške ¼ z vypočítanej poslednej známej daňovej povinnosti, t. j. 926,25 eur. Prvý štvrťročný preddavok je splatný k 1.7.2019  (30.6.2019 je nedeľa), za predpokladu, že daňovník nemá predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2018 a posledný štvrťročný preddavok je splatný k 31.3.2020 (ak daňovník nebude mať predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za
rok 2019).

Príklad  č. 24 : Uplatnenie NČZD pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti u dôchodcu
Daňovník sa stal poberateľom starobného dôchodku až od 1.2.2018  a v podanom daňovom priznaní typu B za zdaňovacie obdobie roku 2018 vykázal základ dane z príjmov z podnikania vo výške 26 000 eur. Iné príjmy nemal.  Akým spôsobom vypočíta poslednú známu daňovú povinnosť pre výpočet preddavkov na daň na základe podaného daňového priznania za rok 2018 – v akej výške uplatní nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka? Vzniká daňovníkovi povinnosť platiť preddavky v preddavkovom období od 2.4.2019 do 31.3.2020?

Odpoveď
Ak sa daňovník stal poberateľom dôchodku až v priebehu roka 2018 riadky 29 a 30 tlačiva daňového priznania typu B za rok 2018 nevypĺňa, základ dane za rok 2018 môže znížiť o nezdaniteľnú časť základu dane podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov za rok 2018 maximálne vo výške 3830,02 eura (len s prihliadnutím na výšku súčtu čiastkových základov dane z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov). Pre účely platenia preddavkov na daň na bežné zdaňovacie obdobie roku 2019 pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti základ dane za rok 2018 zníži o nezdaniteľnú časť základ dane na daňovníka platnú v zdaňovacom období roka 2019 v plnej výške 3 937,35 eura.
Výpočet preddavkov je nasledovný:
Základ dane:
26 000  -  3937,35 = 22 062,65
Výpočet dane podľa sadzby dane platnej pre rok 2019:
22 062,65 x 19 % = 4 191,9035  eura - posledná známa daňová povinnosť pre platenie preddavkov
Výpočet preddavkov na daň:
4 191,90 : 4 = 1 047,97 eura štvrťročne
Posledná známa daňová povinnosť presiahla 2 500 eur a nepresiahla 16 600 eur. Daňovník   bude platiť štvrťročné  preddavky na daň vo výške ¼ z vypočítanej poslednej známej daňovej povinnosti, t. j. 1 047,97 eur. Prvý štvrťročný preddavok je splatný k 1.7.2019  (30.6.2019 je nedeľa), za predpokladu, že daňovník nemá predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2018 a posledný štvrťročný preddavok je splatný k 31.3.2020 (ak daňovník nebude mať predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za
rok 2019).

Otázka č. 25 - Povinnosť platiť preddavky - príjmy zo živnosti

Daňovník na základe podaného daňového priznania za rok 2019 dosiahol  len príjmy zo živnosti a vykázal čiastkový základ dane z príjmov z podnikania vo výške 15 000 eur (na riadku 55 DP), pričom posledná známa daňová povinnosť vypočítaná z podaného daňového priznania je vo výške 2 850 eura (15 000 * 19% ). Iné príjmy v roku 2019 nedosiahol. Vzniká mu povinnosť platiť preddavky v preddavkovom období začínajúcom v roku 2020?
Odpoveď
Nakoľko posledná známa daňová povinnosť zo základu dane uvedeného v daňovom priznaní za rok 2019 je suma 2 850 eur, ktorá  nepresiahla sumu 5 000 eur, daňovníkovi nevzniká povinnosť platiť preddavky v preddavkovom období od 3.11.2020 do 31.3.2021.

Otázka č. 26 - Povinnosť platiť preddavky - príjmy SHR
Daňovník na základe podaného daňového priznania za rok  2019 dosiahol len príjmy z výkonu činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka, ktoré sa zaraďujú medzi príjmy podľa § 6 ods. 1a) zákona o dani z príjmov. Na základe vykázaného základu dane z podaného daňového priznania za rok 2019 bola jeho posledná známa daňová povinnosť vo výške 760,- eur. Má povinnosť platiť preddavky na daň v preddavkovom období začínajúcom v roku 2020 (od 3.11.2020 do 31.3.2021)?
Odpoveď
Nakoľko posledná známa daňová povinnosť vypočítaná  zo základu dane uvedeného v podanom daňovom priznaní za rok 2019 je suma  5 760 eur, ktorá presiahla sumu 5 000 eur, daňovník je povinný platiť štvrťročné preddavky v preddavkovom období od 3.11.2020 do 31.3.2021 a to vo výške 1 440,- eur štvrťročne.    
 
Otázka č. 27- Povinnosť platiť preddavky - daňovník s príjmami zo závislej činnosti,  príjmami z podnikania a z prenájmu nehnuteľnosti 
Daňovník v podanom daňovom priznaní za rok 2019 vykázal čiastkový základ dane zo závislej činnosti 16 140 eur (§ 5 zákona o dani z príjmov), čiastkový základ dane z príjmov z podnikania 15 390 eur (§ 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov) uvedený na riadku 55 daňového priznania. Okrem toho vykázal čiastkový základ dane z prenájmu nehnuteľnosti vo výške 6 932 eur (§ 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov).  Má povinnosť platiť preddavky na daň v preddavkovom období začínajúcom v roku 2020 (od 3.11.2020 do 31.3.2021)?
Odpoveď
Do základu dane určeného na výpočet poslednej známej daňovej povinnosti sa nezahŕňajú ani príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov a ani príjmy z prenájmu nehnuteľnosti podľa § 6 ods. 3 zákona.
Výpočet poslednej známej daňovej povinnosti:
15 390 * 19% = 2 924,10 eura
Posledná známa daňová povinnosť nepresahuje sumu  5 000 eur,  daňovníkovi v preddavkovom  období začínajúcom v roku 2020  nevznikne povinnosť platiť preddavky na daň.
 
Otázka č. 28 - Povinnosť platiť preddavky - príjmy z prevodu nehnuteľností
Daňovník vykázal v podanom daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roku 2019 príjem z predaja nehnuteľnosti, pričom vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 8 ( ostatné príjmy) vo výške 50 200 eur. Iné príjmy daňovník nemal. Je povinný platiť preddavky na daň v preddavkovom období od  3.11.2020 do 31.3.2021?
Odpoveď
Príjmy z predaja nehnuteľnosti sa zaraďujú medzi príjmy podľa § 8 zákona o dani z príjmov. Nakoľko daňovník v roku 2019 dosiahol len príjmy podľa § 8 zákona o dani z príjmov, nemá povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov  v preddavkovom období od 3.11.2020 do 31.3.2021.
 
Otázka č. 29 - Povinnosť platiť preddavky - príjmy zo zamestnania v kombinácii s príjmami z vytvorenia diela
Daňovník, ktorý bol počas roku 2019 zamestnaný, dosiahol v roku 2019 aj príjem z vytvorenia diela podľa § 6 ods. 2a) zákona o dani z príjmov vo výške  15 430 eur. V podanom daňovom priznaní vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov zo závislej činnosti (§ 5) vo výške 26 600 eur a základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 2a) zákona vo výške 10 360 eur (na riadku č. 55 DP). Vzniká daňovníkovi povinnosť platiť preddavky v preddavkovom období od 3.11.2020 do 31.3.2021?
Odpoveď
Nakoľko sa do základu dane určeného na výpočet poslednej známej daňovej povinnosti nezahŕňajú  príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov a posledná známa daňová povinnosť vypočítaná zo základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 2a) zákona nepresiahne sumu 5 000 eur (10 360* 19%= 1968,4) daňovník nemá povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov v preddavkovom období od 3.11.2020 do 31.3.2021.
 
Otázka č. 30 - Povinnosť platiť mesačné preddavky - príjmy z podnikania
Daňovník vykázal v daňovom priznaní za rok 2019 podanom v októbri 2020 základ dane z príjmov z podnikania na r. 55 daňového priznania typ B  vo výške 98 000 eur. Iné príjmy nemal. Z daňového priznania za rok 2018 mu nevznikla povinnosť platiť preddavky na daň. Vzniká mu povinnosť platiť preddavky na daň v  preddavkovom období začínajúcom v roku 2020?
Odpoveď
Výpočet poslednej známej daňovej povinnosti:
98 000 x 19 % = 18 620,- eura
 Výpočet preddavkov  na daň:
18 620 : 12 = 1 551,6666 po zaokrúhlení  1 551,67 eura mesačne
Nakoľko posledná známa daňová povinnosť vypočítaná zo základu dane z daňového priznania za rok 2019 presiahla 16 600 eur, daňovník je povinný platiť mesačné preddavky na daň vo výške 1/12 z vypočítanej poslednej známej daňovej povinnosti, t. j.  1 551,67 eura (v preddavkovom období od 3.11.2020 do 31.3.2021). Mesačné preddavky na daň  sú splatné do konca každého kalendárneho mesiaca. Prvý mesačný preddavok je splatný k 30.11.2020 a posledný mesačný preddavok je splatný k 31.3.2021 (ak daňovník nebude mať predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2020).

 
Otázka č. 31 - Povinnosť platiť štvrťročné preddavky - príjmy z podnikania a príjmy z prenájmu 
Daňovník mal za zdaňovacie obdobie roku 2019 príjem zo živnosti, z ktorého vykázal na  riadku 55 daňového priznania typu B základ dane 27 450 eura (priznanie podal v marci 2020).  Okrem toho na r. 65 vykázal základ dane z prenájmu nehnuteľnosti vo výške 3 500 eur.  V daňovom priznaní za rok 2019 si uplatnil aj daňový bonus na dve vyživované deti vo výške 532,08 eura. Vzniká mu povinnosť platiť preddavky na daň v preddavkovom období začínajúcom v roku 2020?
Odpoveď
Nakoľko povinnosť platiť preddavky  v novom preddavkovom období už neovplyvňujú  príjmy z prenájmu nehnuteľnosti podľa § 6 ods. 3  zákona o dani z príjmov, pre účely výpočtu poslednej známej daňovej povinnosti na platenie preddavkov v tomto preddavkovom období sa do základu nezapočíta základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov. Výšku poslednej známej daňovej povinnosti  už neovplyvňuje (neznižuje) ani výška daňového bonusu na vyživované dieťa podľa § 33 zákona.
Výpočet preddavkov bude nasledovný:
Výpočet  poslednej známej daňovej povinnosti:
27 450 x 19% = 5 215,50 eura
Výpočet preddavkov na daň:
5 215,50: 4 = 1 303,875 eura, po zaokrúhlení 1 303,88 eura
Posledná známa daňová povinnosť vypočítaná zo základu dane uvedeného v daňovom priznaní za rok 2019 presiahla 5 000 eur. Daňovník bude platiť v novom preddavkovom období štvrťročné preddavky na daň vo výške ¼ z vypočítanej poslednej známej daňovej povinnosti z daňového priznania za rok 2019, t. j. 1 303,88 eura štvrťročne. Štvrťročné preddavky vypočítané z daňového priznania za rok 2019 vo 1 303,88 eura začnete platiť v novom preddavkovom období, ktoré začína od 03. novembra 2020, t. j. počnúc platbou IV. štvrťročného preddavku za rok 2020 splatného do konca decembra 2020 a platí ich do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2020, t.j. do   31.3.2021, ak daňovník nebude mať predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2020.