Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Platenie preddavkov > Preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby

Preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby

Povinnosť platiť preddavky


Platenie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby je upravené v § 34, § 51c a v prechodných ustanoveniach zákona o dani z príjmov.

Na vznik povinnosti platiť preddavky na daň z príjmov u fyzickej osoby  má vplyv výška poslednej známej daňovej povinnosti.

Preddavky na daň v priebehu preddavkového obdobia platí daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla 5 000 eur, pričom preddavkové obdobie je obdobie od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania v nasledujúcom zdaňovacom období. Bežne teda trvá od 1. 4. do 31. 3. nasledujúceho roka. Pojem posledná známa daňová povinnosť je vymedzený v § 34 ods. 5 zákona o dani z príjmov.

Preddavok na daň sa platí miestne príslušnému správcovi dane v eurách, pričom po skončení zdaňovacieho obdobia sa preddavky na daň zaplatené na toto zdaňovacie obdobie započítajú na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie.

Správca dane vráti do 30 dní odo dňa podania žiadosti daňovníka zaplatené preddavky na daň, ak daňovníkovi nevznikla povinnosť platiť  preddavky na daň podľa zákona, alebo rozdiel zaplatených preddavkov na daň, ak daňovník  zaplatil preddavky na daň v sume vyššej, akú bol povinný zaplatiť podľa zákona. Pri vrátení takto zaplatených preddavkov na daň alebo rozdielu zaplatených preddavkov na daň sa použijú ustanovenia zákona o správe daní (daňového poriadku). 

Mesačné a štvrťročné preddavky a ich splatnosť

Ak posledná známa daňová povinnosť daňovníka presiahla 5 000 eur a nepresiahla 16 600 eur, daňovník je povinný platiť štvrťročné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie, a to vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti. Štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca každého kalendárneho štvrťroka.

Ak posledná známa daňová povinnosť daňovníka presiahla 16 600 eura, daňovník je povinný platiť mesačné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie, a to vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti. Tieto preddavky na daň sú splatné do konca každého kalendárneho mesiaca.

Ak pripadne deň splatnosti preddavku na daň a sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, za deň splatnosti preddavku sa považuje najbližší nasledujúci pracovný deň.

Preddavkové obdobie

Podľa § 34 ods. 1 zákona o dani z príjmov preddavkové obdobie je obdobie od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania v nasledujúcom zdaňovacom období. Preddavkové obdobie u daňovníka fyzickej osoby bežne trvá od 1. 4. do 31. 3. nasledujúceho roka.

Na trvanie preddavkového obdobia má vplyv tiež skutočnosť, či :

  • daňovník má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania,
  • posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja - v takomto prípade za posledný deň lehoty na podanie daňového priznania sa v nadväznosti na § 27 ods. 4 daňového poriadku považuje najbližší nasledujúci pracovný deň.

Výpočet preddavkov na daň

Na výšku preddavkov  na daň má vplyv posledná známa daňová povinnosť vypočítaná podľa § 34 ods. 5 zákona o dani z príjmov.

Poslednou známou daňovou povinnosťou sa podľa § 34 ods. 5 zákona o dani z príjmov rozumie daň vypočítaná:

  • zo základu dane (čiastkového základu dane) zisteného z príjmov podľa  § 6 ods. 1 a 2 zákona zníženého o odpočet daňovej straty uvedeného v poslednom daňovom priznaní,
  • pri použití sadzby dane vo výške 19 %.

V preddavkovom období začínajúcom od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za rok 2021 v roku 2022 do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania za rok 2022 v roku 2023 (od 1.4.2022 do 31.3.2023, ak si daňovník nepredĺži lehotu na podanie daňového priznania za rok 2022) sa platia preddavky na daň podľa poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej

  • zo základu dane z príjmov podľa  § 6 ods. 1 a 2 zákona zníženého o odpočet daňovej straty uvedeného v riadku č. 55 daňového priznania typu B za rok 2021
  • pri použití sadzby dane vo výške 19 %

Upozornenie:
S účinnosťou od 1.1.2020 výšku poslednej známej daňovej povinnosti neovplyvňuje štruktúra základu dane fyzickej osoby. Do základu dane určeného na výpočet poslednej známej daňovej povinnosti sa nezahŕňajú:
- príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov,
- príjmy z prenájmu podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov,
- príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov,


pričom výšku poslednej známej daňovej povinnosti už neovplyvňuje (neznižuje) nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka podľa § 11 ods. 2 zákona ani výška daňového bonusu na vyživované dieťa podľa § 33 zákona. Pri výpočte   poslednej známej daňovej povinnosti sa uplatní sadzba dane  vo výške 19 %.
Výšku poslednej známej daňovej povinnosti už  nemá vplyv, teda ju neznižuje  ani príjem (základ dane), ktorý daňovníkovi plynul v predchádzajúcom zdaňovacom období zo zdrojov v zahraničí,  pri ktorom daňovník uplatnil na zamedzenie dvojitého zdanenia metódou vyňatia príjmov.

Vypočítané preddavky na daň sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta matematicky.

Zmena poslednej známej daňovej povinnosti

Pri zmene poslednej známej daňovej povinnosti z podaného daňového priznania v bežnom zdaňovacom období k začiatku preddavkového obdobia sa preddavky na daň splatné do začiatku tohto preddavkového obdobia nemenia.
Ak preddavky na daň zaplatené do tejto zmeny sú vyššie ako preddavky na daň vypočítané z podaného daňového priznania, suma preddavkov na daň z poslednej známej daňovej povinnosti prevyšujúca sumu preddavkov na daň vypočítaných z podaného daňového priznania sa buď
  • započíta na úhradu ďalších preddavkov na daň platených po tejto zmene,
  • alebo sa na základe žiadosti daňovníkovi vráti. Na postup správcu dane pri vrátení preddavkov na daň na základe žiadosti daňovníka sa použije ustanovenia daňového poriadku. Uvedené znamená, že najskôr správca dane použije preplatok na úhradu exekučných nákladov a hotových výdavkov, inak na úhradu jeho daňového nedoplatku, splatného preddavku na daň, nedoplatku na cle a nedoplatku na iných platbách s najstarším dátumom splatnosti v čase prijatia platby  a až potom vráti daňový preplatok daňovníkovi 

V odôvodnených prípadoch môže správca dane na žiadosť daňovníka určiť platenie  preddavkov inak.

Ukončenie platenia preddavkov na daň

Podľa § 34 ods. 6 zákona, ak daňovník skončil podnikanie, inú samostatnú zárobkovú činnosť, prenájom (§ 17 ods. 9 ZDP),  nie je povinný platiť preddavky na daň, a to od platby preddavku, ktorá je splatná po dni, v ktorom došlo k zmene rozhodujúcich skutočností.

V zmysle § 17 ods. 9 zákona o dani z príjmov sa za skončenie podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti  považuje zánik oprávnenia, osvedčenia alebo iného rozhodnutia na výkon činnosti, prerušenie alebo pozastavenie a neobnovenie podnikania do lehoty na podanie daňového priznania (s výnimkou sezónnych činností) alebo skončenie poberania príjmov z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti.
 

Oznamovacia povinnosť správcu dane.

S účinnosťou od 1.1.2022 správca dane oznamuje daňovníkovi, ktorý podal daňové priznanie, výšku a splatnosť preddavkov na daň podľa § 34 ZDP splatných po lehote na podanie daňového priznania, a to najneskôr päť dní pred splatnosťou preddavku na daň. Výnimkou sú prípady, ak správca dane uplatnil postup podľa § 34 ods. 4 ZDP, t. j. na základe rozhodnutia určil daňovníkovi platenie preddavkov na daň inak.
Správca dane v súlade s predmetným ustanovením daňovníkovi prvýkrát oznámi výšku preddavkov na daň splatných v roku 2022 v preddavkovom období, ktoré začne od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2021.

 

Otázka č. 1 - Povinnosť platiť preddavky - daňovník s príjmami z podnikania
Daňovník dosiahol za zdaňovacie obdobie roka 2021 len príjmy z podnikania a  na r. 55 daňového priznania typu B za rok 2021 vykázal základ dane vo výške 15 300,- eur. Iné príjmy nemal. Z daňového priznania za rok 2020 mu nevznikla povinnosť platiť preddavky na daň. Vzniká mu povinnosť platiť preddavky na daň v preddavkovom období začínajúcom v roku 2022?
Odpoveď
Výpočet poslednej známej daňovej povinnosti:
15 300 x  19 % =  2 907,- eur
Nakoľko posledná známa daňová povinnosť je nižšia ako 5 000 eur, daňovník nie je povinný platiť preddavky na daň z príjmov v preddavkovom období začínajúcom v roku 2022, t. j. od 1.  apríla  2022 do 31. marca 2023 (ak daňovník nebude mať predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2022).

Otázka č. 2- Povinnosť platiť preddavky - daňovník s príjmami z podnikania - mesačné preddavky
Daňovník vykázal v daňovom priznaní za rok 2021 základ dane z príjmov z podnikania na r. 55 daňového priznania typ B  vo výške 98 000,- eur. Iné príjmy nemal. Z daňového priznania za rok 2020 mu nevznikla povinnosť platiť preddavky na daň. Daňovník nemal predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2021.  Vzniká mu povinnosť platiť preddavky na daň v  preddavkovom období začínajúcom v roku 2022?
Odpoveď
Výpočet poslednej známej daňovej povinnosti:
98 000 x 19 % = 18 620,- eur
Výpočet preddavkov  na daň:
18 620 : 12 = 1 551,6666 po zaokrúhlení  1 551,67 eura mesačne.
Nakoľko posledná známa daňová povinnosť vypočítaná zo základu dane z daňového priznania za rok 2021 presiahla 16 600 eur, daňovník je povinný platiť mesačné preddavky na daň vo výške 1/12 z vypočítanej poslednej známej daňovej povinnosti, t. j.  1 551,67 eura (od 1. apríla 2022 do 31. marca 2023, ak nebude mať predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2022). Mesačné preddavky na daň  sú splatné do konca každého kalendárneho mesiaca. Prvý mesačný preddavok je splatný  2.5.2022 (30. apríla 2022 pripadne na sobotu) a posledný mesačný preddavok je splatný  31. marca 2023 (ak daňovník nebude mať predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2022).

Otázka č. 3 -Povinnosť platiť preddavky - daňovník s príjmami SHR
Daňovník v podanom daňovom priznaní za rok 2021 ako samostatne hospodáriaci roľník vykázal na riadku 55 daňového priznania typu B  základ dane z príjmov z podnikania vo výške 21 200,- eur. Dosiahol aj príjmy z prenájmu nehnuteľnosti vo výške 7 800,- eur. Iné príjmy nemal.  Vzniká mu povinnosť platiť preddavky v novom preddavkovom období začínajúcom v roku 2022?
Odpoveď
Do základu dane na výpočet poslednej známej daňovej povinnosti sa nezahŕňajú príjmy z prenájmu nehnuteľnosti podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov.
Výpočet poslednej známej daňovej povinnosti:
21 200 x 19 % = 4 028,- eur
Nakoľko posledná známa daňová povinnosť je nižšia ako 5 000 eur, daňovník nie je povinný platiť preddavky na daň z príjmov v preddavkovom období začínajúcom v roku 2022, t. j. od 1. apríla 2021 do 31. marca 2023 (ak daňovník nebude mať predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2022).

Otázka  č. 4 -Povinnosť platiť preddavky - daňovník s príjmami  z podnikania
Daňovník na základe podaného daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2020 mal povinnosť platiť štvrťročné preddavky vo výške 1 850,- eur štvrťročne v preddavkovom období začínajúcom v roku 2021. Daňovník za zdaňovacie obdobie roka 2021 dosiahol len príjmy na základe živnostenského oprávnenia. Na riadku  55 daňového priznania typ B za zdaňovacie obdobie roku 2021  vykázal čiastkový základ dane z príjmov z podnikania (§ 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov) vo výške 35 600,- eur. Daňovník nemal predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2021. Akým spôsobom platí preddavky v roku 2022?
Odpoveď
Výpočet  poslednej známej daňovej povinnosti:
35 600 x 19 % = 6 764,- eur
Výpočet preddavkov na daň:
6 764 : 4 = 1 691,- eur štvrťročne

Štvrťročné preddavky vypočítané z daňového priznania za rok 2020 vo výške 1 850,-  eur  mal  daňovník platiť do 31.3.2022 (prvý štvrťročný preddavok splatný k 31.3.2022).
Štvrťročné preddavky vypočítané z daňového priznania za rok 2021 vo výške 1 691,- eur platí v novom preddavkovom období, ktoré začalo 1. apríla 2022, t. j. počnúc platbou II. štvrťročného preddavku splatného  30. júna 2022 a platí ich do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2022, t .j. do 31. marca 2023 (ak nebude mať predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2022). Sumu rozdielu vo výške 159,- eur (1 850 – 1 691) je možné započítať na úhradu ďalšieho preddavku (napr. už na úhradu preddavku splatného  30. júna 2022), alebo daňovník môže požiadať o jeho vrátenie, ak sa tak rozhodne.

Otázka č. 5 -Povinnosť platiť preddavky - daňovník s príjmami z podnikania a z príjmami z prenájmu nehnuteľnosti
Daňovník mal za zdaňovacie obdobie roku 2021 príjem zo živnosti, z ktorého vykázal na riadku  55 daňového priznania typu B základ dane 27 450,- eur.  Okrem toho na r. 65 vykázal základ dane z prenájmu nehnuteľnosti vo výške 3 500,- eur.  V daňovom priznaní za rok 2021 si uplatnil aj daňový bonus na dve vyživované deti vo výške 557,28 eura. Z daňového priznania za rok 2020 mu nevznikla povinnosť platiť preddavky na daň. Daňovník nemal predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2021.Vzniká mu povinnosť platiť preddavky na daň v preddavkovom období začínajúcom v roku 2022?
Odpoveď
Do základu dane na výpočet poslednej známej daňovej povinnosti sa nezahŕňajú príjmy z prenájmu nehnuteľnosti podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov. Výšku poslednej známej daňovej povinnosti  už neovplyvňuje (neznižuje) ani výška daňového bonusu na vyživované dieťa podľa § 33 zákona.
Výpočet  poslednej známej daňovej povinnosti:
27 450 x 19% = 5 215,50 eura
Výpočet preddavkov na daň:
5 215,50: 4 = 1 303,875 eura, po zaokrúhlení 1 303,88 eura štvrťročne

Nakoľko posledná známa daňová povinnosť vypočítaná zo základu dane uvedeného v daňovom priznaní za rok 2021 presiahla 5 000 eur,  daňovník má povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške ¼ z vypočítanej poslednej známej daňovej povinnosti z daňového priznania za rok 2021  vo výške 1 303,88 eura. 
Štvrťročné preddavky  vypočítané z daňového priznania za rok 2021 vo výške 1 303,88 eura daňovník začne platiť v novom preddavkovom období, ktoré začalo 1. apríla 2022, t. j. počnúc platbou II. štvrťročného preddavku za rok 2022 splatného 30. júna 2022 a platí ich do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2022, t .j. do   31. marca 2023 (ak nebude mať predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2022).

 

Otázka č. 6 - Povinnosť platiť preddavky - daňovník s príjmami zo zamestnania, s príjmami z podnikania a s príjmami z prenájmu nehnuteľnosti
Daňovník v daňovom priznaní za rok 2021 vykázal čiastkový základ dane zo závislej činnosti 18 140,- eur (§ 5 zákona o dani z príjmov), čiastkový základ dane z príjmov z podnikania 5 390,- eur (§ 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov) uvedený na riadku na riadku 55 daňového priznania. Okrem toho vykázal čiastkový základ dane z prenájmu nehnuteľnosti vo výške 4 130,- eur (§ 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov).  Z daňového priznania za rok 2020 mu nevznikla povinnosť platiť preddavky na daň. Vznikne mu povinnosť platiť preddavky v preddavkovom období začínajúcom v roku 2022?
Odpoveď
Do základu dane na výpočet poslednej známej daňovej povinnosti sa nezahŕňajú príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona  a príjmy z prenájmu nehnuteľnosti podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov.
Výpočet poslednej známej daňovej povinnosti:
5 390 x 19%  = 1 024,10 eura

Nakoľko posledná známa daňová povinnosť je nižšia ako 5 000 eur, daňovník nie je povinný platiť preddavky na daň z príjmov v preddavkovom období začínajúcom v roku 2022, t. j. od 1. apríla 2022 do 31. marca 2023 (ak daňovník nebude mať predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2022).


Otázka č. 7 -Povinnosť platiť preddavky - daňovník s príjmami  zo zamestnania a príjmami z použitia diela
Daňovník v podanom daňovom priznaní za rok 2021 vykázal čiastkový základ dane zo závislej činnosti 16 140,- eur (§ 5 zákona o dani z príjmov). Okrem toho dosiahol aj príjmy z použitia diela podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov vo  výške 19 320,- eur, pri ktorých uzatvoril  dohodu o nezrážaní dane a zdaňuje ich cez  daňové priznanie. Z daňového priznania za rok 2020 mu nevznikla povinnosť platiť preddavky na daň. Vznikne mu povinnosť platiť preddavky v preddavkovom období začínajúcom v roku 2022?
Odpoveď
Nakoľko povinnosť platiť preddavky  neovplyvňujú  príjmy zo závislej činnosti a ani príjmy z použitia diela podľa § 6 ods. 4  zákona o dani z príjmov, daňovník nie je povinný platiť preddavky na daň z príjmov v preddavkovom období začínajúcom v roku 2022, t .j od 1. apríla 2022 do 31. marca 2023 (ak si daňovník nepredĺži lehotu na podanie daňového priznania za rok 2022).

Otázka č. 8 - Povinnosť platiť preddavky - daňovník s príjmami zo zamestnania a príjmami z predaja nehnuteľnosti
Daňovník v daňovom priznaní za rok 2021 vykázal čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti (§ 5 zákona o dani z príjmov) vo výške 15 420,- eur a okrem týchto príjmov v daňovom priznaní vykázal čiastkový základ dane z príjmov z predaja nehnuteľnosti (§ 8 zákona o dani z príjmov) vo výške 35 620,- eur (§ 8 zákona o dani z príjmov). Vznikne mu povinnosť platiť preddavky v preddavkovom období začínajúcom v roku 2022?
Odpoveď
Nakoľko daňovník v roku 2021 dosiahol len príjmy zo zamestnania podľa § 5 zákona a ostatné príjmy podľa § 8 zákona, nemá povinnosť platiť preddavky na daň v preddavkovom období začínajúcom v roku 2022.

Otázka č. 9 -Povinnosť platiť preddavky - daňovník s príjmami  z podnikania  a z nepeňažnej výhry
Daňovník v daňovom priznaní za rok 2021 vykázal čiastkový základ dane z príjmov z podnikania (§ 6 zákona o dani z príjmov) vo výške 32 000,- eur a vykázal čiastkový základ dane z ostatných príjmov podľa § 8 zákona o dani z príjmov (nepeňažná výhra - automobilu) vo výške 15 260,- eur. Z podaného daňového priznania za rok 2020 mu nevznikla povinnosť platiť preddavky. Daňovník si nepredĺžil lehotu na podanie daňového priznania za rok 2021. Vznikne mu povinnosť platiť preddavky v preddavkovom období začínajúcom v roku 2022?

Odpoveď
Do základu dane na výpočet poslednej známej daňovej povinnosti sa nezahŕňajú  príjmy podľa § 8 zákona o dani z príjmov (nepeňažná výhra - automobil).
Výpočet poslednej známej daňovej povinnosti:
32 000 x 19 % = 6 080,- eur
Výpočet preddavkov:
6 080: 4 = 1 520,- eur štvrťročne

Nakoľko posledná známa daňová povinnosť presiahla  5 000 eur, daňovník bude platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške ¼ z vypočítanej poslednej známej daňovej povinnosti, vo výške  1 520,- eura.
Štvrťročné preddavky vypočítané z daňového priznania za rok 2021 vo výške 1 520,- eur začne platiť v novom preddavkovom období, ktoré začalo 1. apríla 2022, t. j. počnúc platbou za II. štvrťročný preddavok 2022, ktorý je splatný 30. júna 2022 a platí ich do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2022, t .j. do  31. marca 2023 (ak  nebude mať predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2022).

 

Otázka č. 10 -Povinnosť platiť preddavky - daňovník s príjmami z podnikania z Nemecka - metóda vyňatia príjmov
Daňovník dosahoval v roku 2021 príjmy zo živnosti vykonávanej v Nemecku na základe slovenského živnostenského oprávnenia, pričom mu v Nemecku vznikla stála prevádzkareň. Tieto príjmy zdanil v Nemecku v súlade s nemeckou daňovou legislatívou a článkom 7 Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Nemecka o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku (uverejnená v zbierke zákonov pod č. 18/1984, ďalej len „zmluva“).
Ako daňový rezident SR zahrnul uvedené príjmy do daňového priznania za rok 2021 podanom do konca marca 2022 a vykázal základ dane z príjmov z podnikania na r. 55 daňového priznania typ B  vo výške 36 000,- eur. Iné príjmy nemal. Vzniká mu povinnosť platiť preddavky na daň v  preddavkovom období začínajúcom v roku 2022?

Odpoveď
Výpočet poslednej známej daňovej povinnosti:
36 000 x 19 % = 6 840,- eur
Výpočet preddavkov  na daň:
6 840 : 4 = 1 710,- eur štvrťročne

Nakoľko posledná známa daňová povinnosť vypočítaná zo základu dane z daňového priznania za rok 2021 presiahla 5 000 eur, daňovník je povinný platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške 1/4 z vypočítanej poslednej známej daňovej povinnosti, t. j.  1 710,- eur (v preddavkovom období od 1. apríla 2022 do 31.3.2023). Štvrťročné preddavky na daň  sú splatné do konca každého kalendárneho štvrťroka. 
V dôsledku zmeny výpočtu poslednej známej daňovej povinnosti od 1.1.2020 povinnosť platiť preddavky na daň v nasledujúcom preddavkovom období môže vzniknúť aj daňovníkom, ktorým v roku 2021 plynuli zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov aj zo zdrojov v zahraničí, a ktorí budú zamedzovať dvojitému zdaneniu týchto príjmov na riadku 97,98 daňového priznania metódou vyňatia príjmov.
K uvedenému môže dôjsť aj v prípade, že takíto daňovníci nebudú mať žiadne ďalšie zdaniteľné príjmy (okrem príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona zo zdrojov v zahraničí, ktoré vynímajú zo zdanenia) a ktorých daň na úhradu je 0,- eur. V takomto prípade daňovníci môžu postupovať podľa ustanovenia § 34 ods. 4 zákona o dani z príjmov a požiadať správcu dane o určenie platenia preddavkov na daň inak.

Otázka č. 11 -Povinnosť platiť preddavky - daňovník s príjmami z podnikania - predĺžená lehota na podanie daňového priznania
Daňovník mal na základe podaného daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2020 povinnosť platiť štvrťročné preddavky vo výške 1 350,- eur štvrťročne v preddavkovom období začínajúcom v roku 2021. Na základe podaného oznámenia do 31.3.2022 si predĺžil lehotu na podanie daňového priznania za rok 2021 do 30.6.2022. Daňovník za zdaňovacie obdobie roka 2021 dosiahol len príjmy na základe živnostenského oprávnenia a na riadku  55 daňového priznania typ B za zdaňovacie obdobie roku 2021 (podal ho v máji 2022), vykázal čiastkový základ dane z príjmov z podnikania (§ 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov) vo výške 22 600,- eur. Akým spôsobom platí preddavky v roku 2022?
Odpoveď
Výpočet  poslednej známej daňovej povinnosti :
22 600 x 19 % = 4 294,- eur

Štvrťročné preddavky vypočítané z daňového priznania za rok 2020 vo výške 1 350 ,-  eur   daňovník platí do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2021, t. j. do 30.6.2022 (I. štvrťročný preddavok splatný 31. marca 2022  a II. štvrťročný preddavok splatný 30. júna 2022). 
Nakoľko posledná známa daňová povinnosť vypočítaná z daňového priznania za rok 2021 je nižšia ako 5 000 eur, daňovník nie je povinný platiť preddavky na daň z príjmov v preddavkovom období začínajúcom v roku 2022, od 1.  júla  2022 do 31. marca 2023 (ak nebude mať predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2022). Daňovník môže počnúc 1. 7. 2022 požiadať správcu dane o vrátenie zaplatených  preddavkov (za I. a II. štvrťrok 2022). Ak daňovník nepožiada o ich vrátenie, v podanom daňovom priznaní za rok 2022 ich započíta na úhradu dane za rok 2022.

Otázka č. 12- Povinnosť platiť preddavky - príjmy zo zamestnania v kombinácii s príjmami z vytvorenia diela
Daňovník, ktorý bol počas roku 2021 zamestnaný, dosiahol v roku 2021 aj príjem z vytvorenia diela podľa § 6 ods. 2a) zákona o dani z príjmov vo výške  15 430 eur. V podanom daňovom priznaní vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov zo závislej činnosti (§ 5) vo výške 26 600 eur a základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 2a) zákona vo výške 10 360 eur (na riadku č. 55 DP). Vzniká daňovníkovi povinnosť platiť preddavky v preddavkovom období od 1.4.2022 do 31.3.2023?
Odpoveď
Nakoľko sa do základu dane určeného na výpočet poslednej známej daňovej povinnosti nezahŕňajú  príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov a posledná známa daňová povinnosť vypočítaná zo základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 2a) zákona nepresiahne sumu 5 000 eur (10 360* 19%= 1968,4) daňovník nemá povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov v preddavkovom období od 1.4.2022 do 31.3.2023.