Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Dotácie > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Úprava základu dane FO pri prijatí príspevku prvej pomoci

Úprava základu dane FO pri prijatí príspevku prvej pomoci

Otázka
Žiadate o stanovisko k spôsobu úpravy daňových výdavkov fyzickej osoby v súvislosti s oslobodením  plnení poskytovaných v súlade s § 54 ods. 1 písm. e) zákona o službách zamestnanosti od dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 9 ods. 2 písm. d) ZDP (ďalej len „oslobodené plnenie“) a uvádzate nasledovné príklady:
Príklad č. 1:
Príjmy fyzickej osoby  celkom (vrátane oslobodeného plnenia) – 10 000,00 €.
Oslobodené plnenie – 2 000,00 €.
Zdaniteľné príjmy –  8 000,00 €.
Daňové výdavky celkom -  7 000,00 €.
Pýtate sa, či daňovník uplatní daňové výdavky vo výške:
a) 5 000,00 € – t. j. výdavky zníži o sumu vo výške prijatého oslobodeného plnenia,  alebo
b) 5 600,00 € – t. j. výdavky prepočíta podľa pomeru príjmov zahrňovaných do základu dane k celkovým príjmom daňovníka (8 000 : 10 000 x 7 000).

Zároveň žiadate aj o potvrdenie Vášho  názoru, že uvedenú úpravu základu dane daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva vykoná cez uzávierkové účtovné operácie pri uzatváraní účtovných kníh podľa § 8 ods. 4 písm. a) bodu 1d.  opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania“), teda znížením výdavkov o sumy, ktoré sa nezahrnujú do základu dane z príjmov a daňovník, ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 11 ZDP, upraví iba sumu daňových výdavkov.

Príklad č. 2
Príjmy fyzickej osoby  celkom (vrátane oslobodeného plnenia) – 10 000,00 €.
Oslobodené plnenie – 2 000,00 €.
Zdaniteľné príjmy –  8 000,00 €.
Paušálne výdavky – 4 800,00 €.
Zaplatené poistné a príspevky – 3 000,00 €.
Pýtate sa, či daňovník môže  uplatniť zaplatené poistné a príspevky vo výške
a) 3 000,00 € – nakoľko boli uhradené zo zdaniteľných príjmov, alebo
b) 1 000,00 € – nakoľko prijal oslobodené plnenie vo výške 2 000,00 €, alebo
c) 2 400,00 € – t. j. sumu prepočítanú podľa pomeru príjmov zahrňovaných do základu dane k celkovým príjmom daňovníka (8 000 : 10 000 x 3 000).

 

Odpoveď zo dňa 27.1.2021
Podľa § 9 ods. 2 písm. d) ZDP v znení účinnom od 01.01.2021 sú od dane oslobodené plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky trhu práce (s odkazom na zákon o službách zamestnanosti)  okrem platieb prijatých v súvislosti s výkonom činností, z ktorých plynú príjmy podľa § 6 ZDP, ak nejde o plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky trhu práce [s odkazom na § 54 ods. 1 písm. e) zákona o službách zamestnanosti]. V súlade s prechodným ustanovením § 52zzi ods. 1 ZDP sa oslobodenie uvedených platieb (plnení) od dane z príjmov fyzickej osoby prvýkrát použije už pri podaní daňového priznania k dani z príjmov po 31.12.2020.
Tak ako je uvedené v Informácii o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (čl. I zákona č. 416/2020  Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony) č. 2560/2021 so dňa 05.01.2021, vzhľadom na definíciu pojmu daňový výdavok uvedenú v § 2 písm. i) ZDP je z daňových výdavkov potrebné vylúčiť výdavky vynaložené na príjmy nezahŕňané do základu dane, t. j. výdavky hradené z prijatého plnenia, ktoré je oslobodené od dane z príjmov. Ide o zachovanie princípu neutrálneho vplyvu uvedených platieb (plnení) na základ dane.
Daňovník teda nevylučuje z daňových výdavkov automaticky výdavky vo výške prijatého oslobodeného plnenia [tak ako to uvádzate v príklade č. 1 v písmene a)], ani automaticky nekráti daňové výdavky podľa pomeru príjmov zahrňovaných do základu dane k celkovým príjmom [tak ako to uvádzate v príklade č. 1 v písmene b)], ale musí sledovať, ktoré výdavky z oslobodeného plnenia uhrádza. Nadväzne na definíciu daňového výdavku vymedzenú v § 2 písm. i) ZDP výdavky hradené z prijatého oslobodeného plnenia daňovník nezahrnie do daňových výdavkov. Znamená to, že daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva výdavky hradené z prijatého oslobodeného plnenia zaúčtuje ako výdavky podľa § 4 ods. 6 písm. g) postupov účtovania, t. j. ako výdavky, ktoré podľa osobitného predpisu, ktorým je ZDP, neovplyvňujú základ dane z príjmov. Daňovník, ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 11 ZDP výdavky hradené z prijatého oslobodeného plnenia nezaeviduje v evidencii daňových výdavkov.
V prípade, ak daňovník uplatňuje výdavky podľa § 6 ods. 10 ZDP, v sumách výdavkov sú v súlade s § 6 ods. 10 ZDP zahrnuté všetky daňové výdavky daňovníka okrem zaplateného poistného a príspevkov, ktoré je daňovník povinný platiť v  súvislosti s dosahovaním príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, ak toto poistné a príspevky neboli zahrnuté do základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach. Toto poistné a príspevky si môže daňovník uplatniť vo výdavkoch v preukázanej výške. Aj v tomto prípade daňovník musí sledovať, ktoré výdavky z oslobodeného plnenia uhrádza. Ak uhrádza z oslobodeného plnenia výdavky, ktoré sú zahrnuté v paušálnych výdavkoch (napr. energie, nájomné a pod.), krátenie výdavkov je zohľadnené v tom, že z oslobodeného  plnenia nie sú uplatňované výdavky percentom z príjmov. Ak daňovník z oslobodeného plnenia uhrádza poistné a príspevky, potom toto poistné a príspevky uhradené z oslobodeného plnenia  neuplatní pri vyčíslení výdavkov podľa § 6 ods. 10 ZDP.