Vrátenie príspevku prvej pomoci

Otázka

Daňovník obdržal v roku 2020 z úradu práce príspevok prvej pomoci podľa Opatrenia č. 2 v súvislosti s poklesom tržieb z dôvodu pandémie koronavírusu. Daňovník uplatňoval v roku 2020 skutočné preukázateľne vynaložené daňové výdavky. V roku 2021 bol povinný tento príspevok vrátiť, nakoľko mu bol vyplatený neoprávnene. Je daňovník v tomto prípade povinný upraviť výšku výdavkov v roku 2020, ktoré uhradil z prijatého príspevku?

Odpoveď zo dňa 29.3.2021

Daňovník v roku 2020 obdržal príspevok v rámci projektu Prvá pomoc, resp. Prvá pomoc PLUS opatrenie 2. Tento príspevok je v  súlade s § 9 ods. 2 písm. d) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) príjmom oslobodeným od dane a daňovník ho nezahrnul medzi svoje zdaniteľné príjmy. Nadväzne na definíciu pojmu  daňový výdavok vymedzenú v  § 2 písm. i) ZDP a znenie § 21 ods. 1 písm. j)  ZDP mal daňovník  z daňových výdavkov vylúčiť výdavky vynaložené na príjmy nezahŕňané do základu dane, t. j. výdavky hradené z prijatého plnenia, ktoré je oslobodené od dane z príjmov (viac v Usmernení k zisťovaniu základu dane alebo daňovej straty v súvislosti s prijatými plneniami podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou a pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty vychádza z § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov číslo 91324/2021 zo dňa 01.03.2021).

Ak v roku 2021 príde k vráteniu uvedeného príspevku poskytnutého v roku 2020,  vrátenie poskytnutého príspevku je výdavkom, ktorý nie je daňovým výdavkom daňovníka.

Ak daňovník v súvislosti s prijatým oslobodeným plnením v roku 2020 vylúčil z daňových výdavkov výdavky hradené z prijatého plnenia, môže v prípade, ak poskytnutý príspevok vráti, tieto výdavky vylúčené z daňových výdavkov spätne do daňových výdavkov zahrnúť a to prostredníctvom daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby (ďalej len „daňové priznanie“) za rok 2020, alebo opravného daňového priznania za rok 2020, ak vráteniu príspevku príde do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2020, alebo prostredníctvom dodatočného daňového priznania, ak vráteniu príspevku príde po lehote na podanie daňového priznania za rok 2020.