Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Daňové výdavky > Daň z pridanej hodnoty > Stanoviská FR SR > DPH zaplatená v zahraničí pri oneskorenej registrácii za platiteľa DPH

DPH zaplatená v zahraničí pri oneskorenej registrácii za platiteľa DPH

Otázka
Daňovníkovi z dôvodu oneskorenej registrácie za platiteľa DPH nevznikol nárok na vrátenie DPH zaplatenej v členskom štáte Európskej únie (ďalej len „EÚ“) z nakúpených tovarov, nakoľko podľa § 55g ods. 2 zákona o DPH Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „FR SR“) neodošle žiadosť o vrátenie DPH členskému štátu, ktorému je žiadosť určená, ak v období, za ktoré sa žiada vrátenie DPH, platiteľ nebol platiteľom DPH alebo vykonával výlučne činnosti, pri ktorých nemôže odpočítať DPH.
Môže daňovník túto DPH zaplatenú v zahraničí v období, v ktorom už mal byť platiteľom DPH, vzťahujúcu sa k nákupu tovaru, ktorý je daňovým výdavkom, ponechať v daňových výdavkoch ako súčasť obstarávacej ceny tovaru podľa § 2 písm. i) zákona o dani z príjmov?

Odpoveď zo dňa 17.12.2018
Ak z dôvodu oneskorenej registrácie platiteľa DPH, platiteľovi nevznikol nárok na vrátenie DPH zaplatenej v členskom štáte EÚ z nakúpených tovarov v období, za ktoré daňovník nebol platiteľom DPH, DPH zostáva súčasťou ocenenia tovaru vo väzbe na spôsob zaúčtovania alebo zaevidovania obstarania uvedeného tovaru v účtovníctve daňovníka podľa osobitného predpisu alebo v daňovej evidencii podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov, pri súčasnom splnení podmienok na uplatnenie uvedeného nákupu tovaru v inom členskom štáte EÚ do daňových výdavkov daňovníka v súlade s definíciou daňového výdavku podľa § 2 písm. i) zákona o dani z príjmov a pri splnení ostatných podmienok uvedených v ZDP.