Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Daňové výdavky > Daň z pridanej hodnoty > Stanoviská FR SR > DPH odvedená pri zrušení registrácie platiteľa DPH

DPH odvedená pri zrušení registrácie platiteľa DPH

Otázka

Daňovník po skončení podnikania podal žiadosť o zrušenie registrácie platiteľa DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“). Podľa § 81 ods. 5 zákona o DPH mu vznikla povinnosť odviesť DPH vzťahujúcu sa na majetok, pri nadobudnutí ktorého bola DPH odpočítaná, a to zo základu dane podľa § 22 ods. 5 zákona o DPH. Pri tovare nadobudnutom na iný účel ako na ďalší predaj, ktorého obstarávacia cena je nižšia ako 1 700 eur vrátane a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok, je základom dane zostatková cena, ktorá sa určí ako pri majetku, ktorý bol odpisovaný rovnomerne po dobu štyroch rokov. Žiadate o stanovisko, či je možné túto odvedenú DPH z vypočítanej zostatkovej ceny drobného hmotného majetku obstaraného v súvislosti s podnikaním zahrnúť do daňových výdavkov podľa § 19 ods. 3 písm. k) prvého bodu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), keďže tento majetok ostáva po skončení podnikania súkromným majetkom daňovníka. 

Odpoveď zo dňa 17.10.2022

Podľa § 19 ods. 3 písm. k) prvého bodu zákona o dani z príjmov daňovým výdavkom je DPH, ktorú je platiteľ DPH povinný odviesť pri zrušení registrácie podľa osobitného predpisu (s odkazom na zákon o DPH) s výnimkou uvedenou v § 17 ods. 3 písm. d) druhom bode zákona o dani z príjmov.

V súlade s § 17 ods. 3 písm. d) druhého bodu zákona o dani z príjmov sa do základu dane podľa odseku 1 citovaného ustanovenia nezahŕňa DPH vzťahujúca sa na hmotný majetok a nehmotný majetok, ktorú je platiteľ DPH povinný odviesť pri zrušení registrácie podľa osobitného predpisu (s odkazom na zákon o DPH), o ktorú upraví vstupnú cenu hmotného majetku a nehmotného majetku.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že zákon o dani z príjmov vylučuje v prípade DPH, ktorú je platiteľ dane povinný odviesť pri zrušení registrácie podľa zákona o DPH, z daňových výdavkov len DPH vzťahujúcu sa na hmotný majetok a nehmotný majetok, o ktorú upraví vstupnú cenu hmotného majetku a nehmotného majetku. V ostatných prípadoch je DPH, ktorú je platiteľ DPH povinný odviesť pri zrušení registrácie podľa zákona o DPH daňovým výdavkom a to bez ohľadu na to, že ide o DPH z určenej zostatkovej ceny obstaraného drobného hmotného majetku pri skončení podnikania fyzickej osoby.

Ak je posledné zdaňovacie obdobie na DPH určené ešte do obdobia podnikania, tak daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva v knihe záväzkov účtuje výsledný vzťah voči správcovi dane, ktorým je vlastná daňová povinnosť (na základe podaného daňového priznania, aj keď sa daňové priznanie podáva neskôr, ale podáva sa za obdobie, v ktorom daňovník ešte podnikal).

Podľa § 17 ods. 8 písm. a) ZDP daňovník, ktorý skončil podnikanie, je povinný upraviť základ dane okrem iného aj o výšku záväzkov, ktorých úhrada sa považuje za daňový výdavok podľa § 19 zákona o dani z príjmov. Záväzok zaúčtovaný v knihe záväzkov, resp. zaevidovaný v evidencii podľa § 6 ods. 11 písm. e) zákona o dani z príjmov z titulu povinnosti odviesť DPH zo zostatkovej ceny drobného hmotného majetku pri zrušení registrácie podľa zákona o DPH je záväzkom, ktorého úhrada sa považuje za daňový výdavok podľa § 19 ods. 3 písm. k) prvého bodu zákona o dani z príjmov a o výšku tohto záväzku daňovník upraví v súlade s § 17 ods. 8 písm. a) zákona o dani z príjmov základ dane pri skončení podnikania.

Ak je posledné zdaňovacie obdobie na DPH určené po skončení podnikania, tak sa o záväzku voči správcovi dane neúčtuje, ani sa neeviduje v evidencii podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov. Daňovník pri uplatnení sumy DPH, ktorú je povinný odviesť zo zostatkovej ceny drobného hmotného majetku pri zrušení registrácie podľa zákona o DPH, a ktorá je daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 3 písm. k) prvého bodu zákona o dani z príjmov, postupuje v súlade s § 32 ods. 12 zákona o dani z príjmov.