Úvod > DPH > Registrácia tuzemských osôb > Dobrovoľná registrácia > Kto a ako môže požiadať o dobrovoľnú registráciu za platiteľa DPH

Kto a ako môže požiadať o dobrovoľnú registráciu za platiteľa DPH

Zdaniteľná osoba môže v zmysle § 4 ods. 2 zákona o DPH požiadať o registráciu za platiteľa DPH aj pred dosiahnutím zákonom stanoveného obratu, t.j. pred dosiahnutím obratu 49 790 eur za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
 
Pri podaní žiadosti o dobrovoľnú registráciu za platiteľa DPH je podstatná skutočnosť, či osoba podávajúca žiadosť je zdaniteľnou osobou, t.j. či vykonáva ekonomickú činnosť v zmysle § 3 zákona DPH.  Podľa judikatúry Súdneho dvora EÚ však môže postavenie platiteľa dane z pridanej hodnoty získať aj zdaniteľná osoba, ktorá v čase podania žiadosti o registráciu pre DPH ešte nevykonáva ekonomickú činnosť, ale prehlási zámer vykonávania ekonomickej činnosti a jej registrácia je nevyhnutná z dôvodu prípravy na vykonávanie budúcich zdaniteľných obchodov (napr. rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-110/94,  C-268/83).  Každého, kto má úmysel, potvrdený objektívnymi okolnosťami, začať vykonávať nezávisle ekonomickú činnosť a kto vynaloží prvé investičné náklady na tieto účely, treba považovať za zdaniteľnú osobu. Finančná správa má právo vyžadovať, aby deklarovaný zámer vykonávania ekonomickej činnosti bol potvrdený objektívnymi dôkazmi.
 
FAQ

Otázka č. 1 – Podanie žiadosti pred dosiahnutím obratu
Slovenský podnikateľ prevádzkuje maloobchod od 1.8.2023. Za mesiace august a september 2023 dosiahol obrat 12 000 eur. Jeho obchodní partneri požadujú, aby sa stal platiteľom dane.  Môže slovenský podnikateľ podať žiadosť o registráciu za platiteľa dane už v októbri 2023?
Odpoveď
Zdaniteľná osoba môže požiadať o registráciu aj pred dosiahnutím zákonom stanoveného obratu, t.j. môže podať žiadosť o registráciu za platiteľa DPH už v októbri 2023. Zdaniteľná osoba môže získať postavenie platiteľa dane aj pred dosiahnutím obratu, ak preukáže, že sú splnené podmienky na registráciu za platiteľa DPH.
 
Otázka č. 2 - Vykonávanie prípravnej činnosti
Spoločnosť stavia výrobnú halu z dôvodu budúcej výroby tovarov. Momentálne však neuskutočňuje žiadne zdaniteľné obchody. Nakoľko má táto spoločnosť v pláne vykonávať podnikateľskú činnosť a jej registrácia pre DPH je nevyhnutná z dôvodu prípravy na budúce zdaniteľné obchody, má táto spoločnosť nárok stať sa dobrovoľným platiteľom DPH?
Odpoveď
Za zdaniteľnú osobu sa podľa § 3 zákona o DPH považuje osoba vykonávajúca ekonomickú činnosť. Podľa Rozsudku Súdneho dvora EÚ (C-268/83) sa samotná príprava na budúce zdaniteľné obchody z hľadiska  jednotného systému DPH považuje za vykonávanie ekonomickej činnosti. To znamená, že spoločnosť - zdaniteľná osoba môže dobrovoľne požiadať o registráciu pre DPH pred dosiahnutím obratu. Miestne príslušný daňový úrad preverí všetky skutočnosti a ak spoločnosť preukáže splnenie podmienok na registráciu pre DPH, daňový úrad ju zaregistruje.

Otázka č. 3 - Podanie žiadosti o dobrovoľnú registráciu pre DPH
Podnikateľ začal poskytovať reklamné služby od 1.2.2023. Nakoľko nedosahuje obrat pre povinnú registráciu, chcel by požiadať o dobrovoľnú registráciu pre DPH. Čo všetko má podnikateľ predložiť na miestne príslušný daňový úrad?
Odpoveď
Podnikateľ podá žiadosť o registráciu pre DPH na formulári: „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien a zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia“. Údaje uvedené v žiadosti o registráciu pre DPH sú základným podkladom pre posúdenie oprávnenosti registrácie pre DPH. V prípade, že miestne príslušný daňový úrad potrebuje uvedené údaje v žiadosti vysvetliť, respektíve potrebuje niečo k žiadosti doplniť, podnikateľa vyzve k doplneniu.

Otázka č. 4 – Podanie žiadosti o dobrovoľnú registráciu pre DPH
Stavebná spoločnosť bola založená v máji 2023, od kedy aj vykonáva svoju činnosť. Spoločnosť predpokladá, že koncom roku 2023 dosiahne obrat pre povinnú registráciu pre DPH, nakoľko má veľa objednávok. Táto spoločnosť by sa rada stala platiteľom DPH pred dosiahnutím obratu. Môže dobrovoľne požiadať o registráciu pre DPH?
Odpoveď 
Spoločnosť môže požiadať o registráciu pre DPH aj pred tým ako dosiahne zákonom stanovený obrat pre povinnú registráciu pre platiteľa DPH.

Otázka č. 5 – Podanie žiadosti o dobrovoľnú registráciu pre DPH
Krajčírka poskytuje služby zákazkového šitia a úpravy odevov od roku 2018. V roku 2023 získala veľa zákaziek od väčších firiem a vyzerá to tak, že  v novembri 2023 dosiahne obrat pre povinnú registráciu za platiteľa dane. Látky, ktoré používa na zákazkové šitie odevov nakupuje od spoločnosti, ktorá je platiteľom dane. Taktiež niektorí jej odberatelia sú platiteľmi dane. Z tohto dôvodu by bolo pre krajčírku výhodné, aby mala postavenie platiteľa dane. Môže požiadať o registráciu pre DPH už teraz pred dosiahnutím obratu?
Odpoveď
Krajčírka môže požiadať o registráciu pre DPH aj pred dosiahnutím zákonom stanoveného obratu.