Úvod > DPH > Registrácia tuzemských osôb > Dobrovoľná registrácia > OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

Otázka č. 4 - Neuhradenie zábezpeky na daň v prípade dobrovoľnej žiadosti o registráciu pre DPH
Živnostník, ktorý sa zaoberá predajom satelitnej techniky, podal žiadosť o dobrovoľnú registráciu pre DPH, pričom mu bola vyrubená zábezpeka vo vysokej výške. Nakoľko živnostník nemá dostatok finančných prostriedkov na zaplatenie zábezpeky, bude jeho žiadosť o registráciu zamietnutá, ak túto zábezpeku neuhradí?
Odpoveď
Nezaplatenie zábezpeky na daň v zákonom stanovenej lehote alebo v nižšej čiastke  nie je dôvodom na zamietnutie žiadosti  o dobrovoľnú registráciu pre daň. Správca dane bude nezloženú zábezpeku vymáhať spôsobom podľa osobitného predpisu (§ 88 až § 153 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní /daňový poriadok/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
 
Otázka č. 3 – Nezaplatenie zábezpeky pri dobrovoľnej registrácii
SZČO plánuje obchodovať s elektroinštalačným materiálom a pred začatím obchodovania potrebuje byť platiteľom DPH, aby neutrpela nevýhodu vo vzťahu k svojich obchodným partnerom, preto podala žiadosť o registráciu za platiteľa DPH. Daňový úrad jej vyrubil zábezpeku vo výške  2 600 eur, ktorú mala zaplatiť do 16.9.2014. SZČO  pre nedostatok finančných prostriedkov zábezpeku do uvedeného termínu nezaplatila. Ako posúdi daňový úrad žiadosť o registráciu?
Odpoveď
Ak žiadateľ pri dobrovoľnej registrácii nezložil zábezpeku v stanovenej lehote, daňový úrad žiadosť o registráciu pre daň zamietne.
 
Otázka č. 2 – Zamietnutie žiadosti o dobrovoľnú registráciu pre DPH z dôvodu neuhradenia zábezpeky na daň
Živnostník, ktorý sa zaoberá predajom satelitnej techniky, podal žiadosť o dobrovoľnú registráciu pre DPH, pričom mu bola vyrubená zábezpeka vo vysokej výške. Pretože živnostník nemá dostatok finančných prostriedkov na zaplatenie zábezpeky, bude zaregistrovaný za platiteľa DPH, ak túto zábezpeku neuhradí?
Odpoveď
Pokiaľ živnostník v stanovenej lehote zábezpeku neuhradí, potom daňový úrad žiadosť o dobrovoľnú registráciu pre DPH zamietne.

Otázka č. 1 - Zamietnutie žiadosti o dobrovoľnú registráciu pre DPH z dôvodu neuhradenia zábezpeky na daň včas
Predajca stavebného materiálu podal žiadosť o dobrovoľnú registráciu pre DPH. Daňový úrad mu vyrubil zábezpeku na daň, ktorú však predajca nestihol zaplatiť, pretože v čase uplynutia termínu na zaplatenie zábezpeky bol na dovolenke a zabudol na to. Ako má postupovať predajca v tomto prípade? Bude vyhovené jeho žiadosti, ak vysvetlí, prečo zábezpeku v stanovenom termíne nezaplatil?
Odpoveď
Keďže zábezpeka nebola uhradená v stanovenom termíne, daňový úrad registráciu zamietne. Podnikateľ môže opätovne požiadať o dobrovoľnú registráciu pre DPH .