Úvod > DPH > Dodanie tovaru do/zo zahraničia > Vývoz tovaru do tretieho štátu > Iné oslobodenie od dane v súvislosti s vývozom

Iné oslobodenie od dane v súvislosti s vývozom

Okrem oslobodenia od dane v súvislosti s vývozom tovaru je v § 47 zákona o DPH upravené osobitné oslobodenia od dane (ods. 7 - 10 zákona o DPH), ktoré sa uplatňujú pri určitých  cezhraničných dodávkach  tovarov  a služieb.

Oslobodené od dane je dodanie tovarov v tuzemsku určených na zásobenie plavidiel, ak sa tieto plavidlá používajú  na plavbu po otvorených moriach, ktoré vykonávajú prepravu cestujúcich za odplatu, obchodnú, priemyselnú alebo rybársku činnosť, na záchranné akcie a poskytovanie pomoci na mori alebo na pobrežný rybolov s výnimkou dodania potravín pre plavidlá vykonávajúce pobrežný rybolov a vojnové plavidlá, kódu kombinovanej nomenklatúry ex 8906 00 10, ktoré opúšťajú tuzemsko a smerujú do zahraničného prístavu alebo kotviska.

Oslobodené od dane je dodanie, oprava, úprava, údržba a nájom námorných plavidiel používaných na plavbu po otvorených moriach, ktoré vykonávajú prepravu cestujúcich za odplatu, obchodnú, priemyselnú alebo rybársku činnosť a námorných plavidiel používaných na záchranné akcie a poskytovanie pomoci na mori alebo na pobrežný rybolov s výnimkou dodania potravín pre plavidlá vykonávajúce pobrežný rybolov. Rovnako oslobodené od dane je dodanie, oprava, údržba a nájom vybavenia vrátane rybárskej výbavy a dodanie iných služieb nevyhnutne spojených s námornými plavidlami.
 
Oslobodené od dane je dodanie tovaru pre zásobenie lietadiel užívaných leteckým dopravcom, ktorý vykonáva prevažne medzinárodnú dopravu za odplatu. Oslobodené od dane je dodanie, oprava, úprava, údržba a nájom lietadiel užívaných leteckým dopravcom, ktorý vykonáva prevažne medzinárodnú dopravu za odplatu, dodanie, oprava, údržba a nájom vybavenia inštalovaného alebo používaného v týchto lietadlách a dodanie iných služieb potrebných priamo pre tieto lietadlá alebo ich náklad. Tovary a služby, ktoré sú uvedené v § 47 ods. 9 a 10 zákona o DPH, sú oslobodené od dane, ak sú dodané leteckému dopravcovi, ktorý vykonáva prevažne medzinárodnú dopravu za odplatu.
 

Otázka č. 1  -  Dodanie pohonných látok
Slovenský platiteľ dane dodáva pohonné látky anglickému leteckému dopravcovi. Anglický letecký dopravca vykonáva medzinárodnú leteckú dopravu. Je dodanie  pohonných látok anglickému leteckému dopravcovi, ktorý vykonáva len medzinárodnú leteckú dopravu oslobodené od dane?
Odpoveď
Podľa § 47 ods. 9 zákona o DPH je oslobodené od dane dodanie tovaru na zásobenie lietadiel užívaných leteckým dopravcom, ktorý vykonáva prevažne medzinárodnú dopravu za odplatu.

Otázka č. 2  - Dodanie jedla a nápojov
Česká letecká spoločnosť vykonáva medzinárodnú leteckú dopravu. Slovenský platiteľ dane dodáva jedlo a nápoje  českej leteckej spoločnosti. Môže slovenský platiteľ dane fakturovať dodanie potravín českej leteckej spoločnosti oslobodené od dane?
Odpoveď
Podľa § 47 ods. 9 zákona o DPH je oslobodené od dane dodanie tovaru na zásobenie lietadiel užívaných leteckým dopravcom, ktorý vykonáva prevažne medzinárodnú dopravu za odplatu.

Otázka č. 3 – Dodanie služieb
Slovenský platiteľ dane (letisko) poskytuje navigačné služby slovenskému leteckému dopravcovi.  Je dodanie týchto služieb slovenskému leteckému dopravcovi oslobodené od dane?
Odpoveď
V prípade, ak platiteľ dane dodáva  navigačné služby, resp. služby spojené so vzletom alebo pristátím lietadla slovenskému leteckému dopravcovi, ktorý vykonáva prevažne medzinárodnú dopravu za odplatu, tak potom tieto služby sú oslobodené od dane v zmysle § 47 ods. 10 zákona o DPH.