Postup platiteľa dane pri vývoze

Podľa § 47 zákona o DPH je oslobodené od dane  dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený predávajúcim alebo na jeho účet do miesta určenia na  území tretieho štátu.  Rovnako oslobodené od dane  je dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený kupujúcim alebo na jeho účet do miesta určenia na území tretieho štátu, ak kupujúci nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň ani bydlisko, s výnimkou dodania tovaru, ktorý prepravil kupujúci za účelom vybavenia, zásobenia pohonnými látkami a potravinami výletných lodí, súkromných lietadiel alebo akýchkoľvek dopravných prostriedkov na súkromné použitie. Odoslanie  alebo  prepravenie  tovaru  do miesta určenia na území tretieho štátu  je platiteľ dane povinný preukázať colným vyhlásením (v súčasnosti v elektronickej podobe), v ktorom je potvrdený colným orgánom výstup tovaru z územia Európskej únie a dokladom o odoslaní alebo preprave tovaru. Dokladom o odoslaní alebo preprave tovaru môže byť napr. CMR, lodný list, letecký nákladný list, karnet TIR a pod. S účinnosťou od 1.1.2021 sa novelou zákona o DPH v § 47 ods. 3 zákona o DPH umožnilo platiteľovi preukázať odoslanie tovaru na územie tretieho štátu, v prípade podania ústneho colného vyhlásenia pre vývoz tovaru alebo vykonania úkonu považovaného za colné vyhlásenie pre colný režim vývoz tovaru, aj inými dôkazmi špecifikovanými v článku 335 ods. 4 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie. Takýmito inými dôkazmi môže byť napr. doklad o zaplatení, faktúra, dodací list potvrdený príjemcom a iné.

FAQ
 
Otázka č. 1 - Vývoz tovaru - doklady
Akými dokladmi platiteľ dane  preukazuje vývoz tovaru  z Európskej únie?
Odpoveď
Platiteľ dane je povinný preukázať, že tovar opustil územie Európskej únie a to colným vyhlásením, v ktorom je colným orgánom potvrdený výstup tovaru z územia Európskej únie  a dokladom o odoslaní alebo preprave tovaru.
S účinnosťou od 1.1.2021 sa novelou zákona o DPH v § 47 ods. 3 zákona o DPH umožnilo platiteľovi preukázať odoslanie tovaru na územie tretieho štátu, v prípade podania ústneho colného vyhlásenia pre vývoz tovaru alebo vykonania úkonu považovaného za colné vyhlásenie pre colný režim vývoz tovaru, aj inými dôkazmi špecifikovanými v článku 335 ods. 4 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie. Takýmito inými dôkazmi môže byť napr. doklad o zaplatení, faktúra, dodací list potvrdený príjemcom a iné.
 
Otázka č. 2 – Vývoz tovaru do Švajčiarska
Slovenský platiteľ dane vyrobil výrobky, ktoré vyviezol zo Slovenska do Švajčiarska pre švajčiarskeho podnikateľa. Platiteľ dane má colné vyhlásenie o prepustení tovaru do režimu vývoz. Prepravu tovaru do Švajčiarska uskutočnil slovenský prepravca na účet dodávateľa tovaru. Slovenský platiteľ dane fakturuje túto dodávku s DPH alebo faktúru vystaví  bez DPH?
Odpoveď
Platiteľ dane vyhotoví faktúru švajčiarskemu podnikateľovi bez DPH a preukáže  prepravu tovaru na územie tretieho štátu colným vyhlásením, v ktorom je potvrdený colným orgánom výstup tovaru z územia Európskej únie a dokladom o preprave tovaru.
 
Otázka č. 3 – Vývoz  tovaru do Ruska
Slovenský platiteľ dane dodal tovar rakúskej spoločnosti, pričom rakúska  spoločnosť si objednala tovar pod rakúskym identifikačným číslom pre DPH. Rakúska spoločnosť dala pokyn platiteľovi dane,  aby tovar dodal zo Slovenska priamo do Ruska. Slovenský platiteľ dane má colné vyhlásenie o prepustení tovaru do režimu vývoz. Prepravu tovaru zo Slovenska do Ruska uskutočnil slovenský dopravca a  fakturoval túto prepravu slovenskému platiteľovi dane. Slovenský platiteľ dane  fakturuje dodanie  tovaru rakúskej spoločnosti bez DPH a uvádza toto dodanie v súhrnnom výkaze?
Odpoveď
Platiteľ dane vyhotoví faktúru rakúskej spoločnosti bez DPH a preukáže  prepravu tovaru na územie tretieho štátu colným vyhlásením, v ktorom je potvrdený colným orgánom výstup tovaru z územia Európskej únie a dokladom o preprave tovaru. Platiteľ dane uvedie vývoz tovaru v riadku 13 a v riadku 15 daňového priznania k dani z pridanej hodnoty. Tento zdaniteľný obchod platiteľ dane neuvedie do súhrnného výkazu, pretože nešlo o dodanie tovaru z tuzemska do iného členského štátu (preprava tovaru sa neskončila v inom členskom štáte, ale v treťom štáte).

Otázka č. 4 – Vývoz tovaru do Ruska
Slovenský platiteľ dane A vyváža tovar z tuzemska do Ruska pre iného slovenského platiteľa dane B. Prepravu tovaru z tuzemska do Ruska uskutočňuje slovenský prepravca na účet slovenského platiteľa dane A.  Colné vyhlásenie je vystavené na slovenského platiteľa dane A. Slovenský platiteľ dane A  fakturuje túto dodávku tovaru pre iného slovenského platiteľa B s DPH alebo bez DPH?
Odpoveď
Podľa § 47 ods. 1 zákona o DPH je oslobodené dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený predávajúcim alebo na jeho účet do miesta určenia na území tretieho štátu. Ak slovenský platiteľ dane A – dodávateľ tovaru preukáže  odoslanie tovaru v súlade s § 47 ods. 3 zákona o DPH a preprava tovaru z tuzemska do tretieho štátu bola vykonaná na jeho účet, potom sa na dodanie tovaru vzťahuje oslobodenie od dane v zmysle § 47 ods. 1 zákona o DPH. Skutočnosť, že je obchodný kontrakt dohodnutý medzi dvomi tuzemskými platiteľmi dane, nemá vplyv na uplatnenie oslobodenia od dane podľa tohto ustanovenia.
 
Otázka č. 5 – Vývoz tovaru na Ukrajinu
Slovenský platiteľ dane výrobca potravín vyváža tovar zo Slovenska na Ukrajinu  pre ukrajinského  podnikateľa. Platiteľ dane má colné vyhlásenie o prepustení tovaru do režimu vývoz. Prepravu tovaru na Ukrajinu uskutočnil slovenský dopravca na účet dodávateľa  tovaru.  Slovenský platiteľ dane fakturuje túto dodávku  s DPH alebo faktúru vystaví  bez DPH?
Odpoveď
Platiteľ dane vyhotoví faktúru ukrajinskému  podnikateľovi bez DPH a preukáže  prepravu tovaru na územie tretieho štátu colným vyhlásením, v ktorom je potvrdený colným orgánom výstup tovaru z územia Európskej únie a dokladom o preprave tovaru.

 
Otázka č. 6 – Uvedenie vývozu tovaru v daňovom priznaní
Slovenský platiteľ dane vyváža tovar   zo Slovenska do  tretieho štátu, ktorý je oslobodený od dane podľa § 47 ods. 1 zákona o DPH. Kedy uvedie platiteľ dane vývoz tovaru v daňovom priznaní?
Odpoveď
Pri tovare, ktorý je odoslaný alebo prepravený z tuzemska do miesta určenia na území tretieho štátu, ktorý je v zmysle § 47 ods.1 a 2 zákona o DPH oslobodený od dane, sa za deň dodania tovaru považuje deň výstupu tovaru z územia EÚ, ktorý je potvrdený colným úradom v colnom vyhlásení alebo v zjednodušenom colnom vyhlásení (§ 19 ods. 9 zákona o DPH).  Platiteľ dane uvedie do daňového priznania  vývoz tovaru (riadok 13 a 15 daňového priznania) v zdaňovacom období, keď došlo k dodaniu tovaru. Dňom dodania tovaru je deň výstupu tovaru z územia EÚ, ktorý je potvrdený colným úradom v colnom vyhlásení, prípadne v zjednodušenom colnom vyhlásení.