Úvod > DPH > Práva a povinnosti zahraničnej osoby > Zrušenie registrácie zahr. osoby > Zrušenie registrácie zahraničnej osoby

Zrušenie registrácie zahraničnej osoby

Zrušenie registrácie zahraničnej osoby registrovanej podľa § 5 zákona o DPH
Zahraničná osoba registrovaná podľa § 5 je povinná požiadať o zrušenie registrácie pre daň, keď prestala vykonávať podnikanie podľa § 3 ods. 2 zákona o DPH bez ohľadu na dĺžku obdobia, v ktorom bola platiteľom dane a výšku dosiahnutého obratu.
O zrušenie registrácie nemusí požiadať zahraničná osoba v prípade, ak na území tuzemska poskytuje občasné práce a má zámer ich poskytovať aj naďalej.

Všeobecné podmienky zrušenia registrácie
Uplynutím dňa, ktorým právnická alebo fyzická osoba prestáva byť platiteľom dane končí prebiehajúce zdaňovacie obdobie a zaniká platnosť identifikačného čísla pre daň. 
   
Osoba, ktorá bola platiteľom dane,  má povinnosť do desiatich dní odo dňa, kedy prestala byť platiteľom dane, odovzdať daňovému úradu osvedčenie o registrácii pre daň (týka sa platiteľov dane, ktorí boli registrovaní pre DPH pred 1.1.2022 - § 85 kl ods. 9 zákona o DPH). Osoba, ktorej bola zrušená registrácia pre daň, má povinnosť podať daňové priznanie do 25 dní od skončenia posledného zdaňovacieho obdobia a v tej istej lehote je povinná zaplatiť vlastnú daňovú povinnosť (§ 78 ods. 2 zákona o DPH).