Úvod > DPH > Práva a povinnosti zahraničnej osoby > Zrušenie registrácie zahr. osoby

Zrušenie registrácie zahr. osoby

 • Zrušenie registrácie zahraničnej osoby

  Zrušenie registrácie zahraničnej osoby registrovanej podľa § 5 zákona o DPH
  Zahraničná osoba registrovaná podľa § 5 je povinná požiadať o zrušenie registrácie pre daň, keď prestala vykonávať podnikanie podľa § 3 ods. 2 zákona o DPH bez ohľadu na dĺžku obdobia, v ktorom bola platiteľom dane a výšku dosiahnutého obratu.
  O zrušenie registrácie nemusí požiadať zahraničná osoba v prípade, ak na území tuzemska poskytuje občasné práce a má zámer ich poskytovať aj naďalej.

  Zrušenie registrácie zahraničnej osoby registrovanej podľa § 6 zákona o DPH
  Zahraničná osoba, registrovaná pre daň podľa § 6 zákona o DPH z dôvodu dodania tovaru formou zásielkového predaja v tuzemsku môže podľa § 81 ods. 3 zákona o DPH požiadať o zrušenie registrácie pre daň, ak nevykonáva v tuzemsku inú činnosť ako zásielkový predaj, len za podmienky, že :

  - v bežnom kalendárnom roku celková hodnota dodaného tovaru bez dane nedosiahne 35 000 eur a súčasne
  - v predchádzajúcom kalendárnom roku hodnota dodaného tovaru bez dane nedosiahla 35 000 eur.

  Zahraničná osoba, registrovaná pre daň podľa § 6 zákona o DPH, musí zdaňovať slovenskou daňou dodanie tovaru z iného členského štátu do tuzemska pri zásielkovom predaji tovaru najmenej po dobu dvoch kalendárnych rokov, preto táto osoba musí byť aj registrovaná pre daň podľa § 6 zákona o DPH najmenej po dobu dvoch kalendárnych rokov. Registrácia pre daň však nemusí trvať vo všetkých prípadoch celé dva kalendárne roky. Pôjde napr. o situáciu, ak táto osoba skončí v tuzemsku činnosť, ktorá je predmetom dane.

  Zahraničná osoba registrovaná pre daň podľa § 6 zákona o DPH nemôže požiadať o zrušenie registrácie pre daň v prípade, ak prestane dodávať tovar formou zásielkového predaja z iného členského štátu do tuzemska, ale v tuzemsku vykonáva činnosti, ktoré sú predmetom dane podľa § 2 zákona o DPH, a je povinná platiť daň podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH.

  Všeobecné podmienky zrušenia registrácie
  Uplynutím dňa, ktorým právnická alebo fyzická osoba prestáva byť platiteľom dane končí prebiehajúce zdaňovacie obdobie, zaniká platnosť identifikačného čísla pre daň a zaniká platnosť osvedčenia o registrácii pre daň.
     
  Osoba, ktorá bola platiteľom dane,  má povinnosť do desiatich dní odo dňa, kedy prestala byť platiteľom dane, odovzdať daňovému úradu osvedčenie o registrácii pre daň. Osoba, ktorej bola zrušená registrácia pre daň, má povinnosť podať daňové priznanie do 25 dní od skončenia posledného zdaňovacieho obdobia a v tej istej lehote je povinná zaplatiť vlastnú daňovú povinnosť (§ 78 ods. 2 zákona o DPH).