Základ dane a poistné športovcov od 1.1.2016

Otázka:

Podľa prechodného ustanovenia § 293do zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) účinného od 1.1.2016 zamestnanec podľa tohto zákona nie je v období od 1.1.2016 do 31.12.2018 fyzická osoba v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu podľa § 35 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o športe“).

Podľa ustanovenia § 5 odsek 1 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o dani z príjmov"), účinného od 1.1.2016 príjmami zo závislej činnosti sú príjmy z činnosti športovca na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu podľa § 35 zákona o športe.

Príjmy športovcov (hokejistov, futbalistov  atď.) zdaňuje športový klub preddavkovým spôsobom, avšak poistné na verejné zdravotné poistenie a poistné na sociálne poistenie si športovci platia sami. Je možné poistné platené hráčmi zahrnúť do výdavkov pre účely zdanenia príjmu alebo pri ročnom zúčtovaní, resp. pri podaní daňového priznania.

Odpoveď:

Príjmy z činnosti športovca na základe zmluvy profesionálnom vykonávaní športu podľa § 35 cit. zákona  o športe sa od 1.1.2016 považujú za príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. m)  zákona o dani z príjmov. Podľa § 5 ods. 8 tohto zákona základom dane (ČZD) z príjmov podľa § 5 cit. zákona sú zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti znížené o poistné a príspevky [viď legislatívna skratka zavedená v § 5 ods. 7 písm. e) ZDP], ktoré je povinný platiť zamestnanec, alebo príspevky na zahraničné poistenie zamestnanca, na ktorého sa vzťahuje povinné zahraničné poistenie rovnakého druhu. Podľa § 2 písm. aa) zákona o dani z príjmov  zamestnancom na účely tohto zákona je daňovník s príjmami podľa § 5 prijatými od platiteľa týchto príjmov (ďalej len „zamestnávateľ“).

1. K poistnému platenému na verejné zdravotné poistenie

V súlade s § 11 ods. 3 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“) zamestnancom je fyzická osoba, ktorá vykonáva zárobkovú činnosť uvedenú v § 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 cit. zákona a má nárok na príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu. Zárobkovou činnosťou v nadväznosti na znenie ust. § 10b ods. 1 písm. a) cit. zákona je činnosť vyplývajúca z právneho vzťahu, ktorý zakladá právo na príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h), j) a k) a ods. 2 a 3 zákona o dani z príjmov.

Nakoľko zákon o zdravotnom poistení pri vymedzení pojmu zárobková činnosť neodkazuje na § 5 ods. 1 písm. m) zákona o dani z príjmov, športovec s profesionálnou zmluvou o vykonávaní športu sa podľa zákona o zdravotnom poistení nepovažuje za zamestnanca. Z ustanovenia § 11 ods. 2 cit. zákona však vyplýva, že poistné je povinná platiť aj osoba, ktorá je verejne zdravotne poistená podľa tohto zákona a nie je zamestnancom, samostatne zárobkovo činnou osobou ani poistencom, za ktorého platí poistné štát. Ak športovec so zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu (pokiaľ je poistencom podľa zákona o zdravotnom poistení) nie je poistený z iného dôvodu, je povinný zdravotne sa poistiť ako tzv. samoplatiteľ. Športovec (samoplatiteľ), ktorý dosahuje príjmy z činnosti na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu podľa § 35 zákona o športe, si v nadväznosti na znenie § 5 ods. 8 zákona o dani z príjmov môže poistné na verejné zdravotné poistenie, ktoré povinne zaplatil ako tzv. samoplatiteľ, uplatniť (odpočítať) pri výpočte základu dane (ČZD) z príjmov podľa § 5 ZDP, a to buď u zamestnávateľa v priebehu zdaňovacieho obdobia, alebo až po skončení zdaňovacieho obdobia v rámci ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, resp. pri podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby. Odpočítať od zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP je možné len to preukázateľne zaplatené poistné na verejné zdravotné poistenie, ktoré bol uvedený športovec (samoplatiteľ) povinný platiť v období, počas ktorého bol zamestnancom podľa § 2 písm. aa) ZDP, t. j. počas ktorého poberal príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. m) zákona o dani z príjmov.

2. K poistnému platenému na sociálne poistenie

V súlade s § 4 ods. 1 zákona o sociálnom poistení zamestnancom na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti je fyzická osoba v právnom vzťahu, ktorý jej zakladá právo na pravidelný mesačný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 cit. zákona. V zmysle § 3 ods. 1 písm. a) zákona o sociálnom poistení zárobková činnosť podľa tohto zákona je činnosť vyplývajúca z právneho vzťahu, ktorý zakladá právo na príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h) a m), ods. 2 a 3 ZDP. Podľa prechodného ustanovenia § 293do zákona o sociálnom poistení účinného od 1.1.2016 zamestnanec podľa tohto zákona nie je v období od 1.1.2016 do 31.12.2018 fyzická osoba v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu podľa § 35zákona o športe. Z predmetných ustanovení vyplýva, že športovci s profesionálnou zmluvou o vykonávaní športu sa na účely zákona o sociálnom poistení nepovažujú v rokoch 2016 až 2018 za zamestnancov. Ak uvedení športovci využijú na účely sociálneho poistenia inštitút dobrovoľného poistenia, potom vychádzajúc z bodu 29. Usmernenia MF SR č. 2634/2004-72 uverejneného vo Finančnom spravodajcovi č. 2/2004 poistné podľa zákona o sociálnom poistení, ktoré je povinná platiť dobrovoľne poistená osoba s príjmami podľa § 5 zákona o dani z príjmov, sa pri zisťovaní základu dane (ČZD) z príjmov podľa § 5 zákona o dani z príjmov odpočíta od zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti.

Znamená to, že daňovník s príjmami z činnosti športovca na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu podľa § 35 zákona o športe [§ 5 ods. 1 písm. m) zákona o dani z príjmov], ktorý je dobrovoľne poistenou osobou podľa zákona o sociálnom poistení, si môže pri výpočte základu dane (ČZD) z príjmov podľa § 5 zákona o dani z príjmov uplatniť (odpočítať) poistné podľa zákona o sociálnom poistení, ktoré preukázateľne zaplatil ako dobrovoľne poistená osoba s príjmami podľa § 5 ZDP. Toto preukázateľne zaplatené poistné si môže uplatniť buď u zamestnávateľa v priebehu zdaňovacieho obdobia, alebo až po skončení zdaňovacieho obdobia v rámci ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, resp. pri podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby, pričom si uplatní len to preukázateľne zaplatené poistné, ktoré platil v období, počas ktorého bol zamestnancom podľa § 2 písm. aa) ZDP, t. j. počas ktorého poberal príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. m) zákona o dani z príjmov.