Poistné zaplatené z oslobodených príjmov

Popis problému

Pýtate sa, akým spôsobom sa má vyčísliť zaplatené povinné poistné, resp. „odčleniť“ poistné platené z oslobodených príjmov vo vzťahu k správnemu výpočtu základu dane podľa § 5 ods. 8 ZDP, keď poisťovňa takéto členenie poistného, ani vymeriavacích základov nevyžaduje. Uvedená problematika nadväzuje aj na uvádzanie povinného poistného v tlačive potvrdenie o zdaniteľných príjmoch podľa § 39 ods. 5 ZDP (ďalej len „potvrdenie o zdaniteľných príjmoch“).

Stanovisko

Ustanovenie § 5 ods. 8 ZDP ustanovuje výpočet základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov zo závislej činnosti. K stanoveniu základu dane podľa § 5 ods. 8 ZDP je vypracovaný metodický pokyn, ktorý je schválený Ministerstvom financií SR a je uverejnený na internetovej stránke FR SR. V danom prípade odporúčame pri výpočte základu dane z príjmov zo závislej činnosti postupovať v súlade s týmto metodickým pokynom. ZDP neustanovuje vyčíslenie povinného poistného, resp. odčlenenie poistného plateného z oslobodeného príjmu od dane. Pokiaľ uvedený postup neupravuje iný osobitný predpis, potom je na zamestnávateľovi, akým spôsobom vyčísli („odčlení“) povinné poistné, ktoré je povinný zaplatiť zamestnanec z oslobodených príjmov.

Poistné platené z príjmov oslobodených od dane, nie je možné uplatniť (odpočítať) pri výpočte čiastkového základu dane podľa § 5 ZDP, a to ani v takom prípade, ak niektorý všeobecne záväzný právny predpis ustanovuje povinnosť platiť poistné z takýchto príjmov. Rovnako takéto poistné sa neuvádza v tlačive potvrdenia o zdaniteľných príjmoch.