Úvod > DPH > Kontrolný výkaz > Podanie kontrolného výkazu > Kontrolný výkaz a podanie

Kontrolný výkaz a podanie

Otázka č. 1 – Kontrolný výkaz a podanie
Kto podáva kontrolný výkaz?
Odpoveď
Táto povinnosť sa vzťahuje na platiteľov DPH, teda osoby registrované pre DPH v zmysle § 4, § 4b alebo § 5 zákona o DPH (nevzťahuje sa na osoby registrované pre DPH podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH).
 
Otázka č. 2 – Platiteľ nemusí podať kontrolný výkaz
Kedy platiteľ nie je povinný podať kontrolný výkaz?
Odpoveď
Platiteľ nie je povinný podať kontrolný výkaz
- ak nie je povinný podať daňové priznanie (napr. ak zahraničnej osobe registrovanej pre DPH podľa § 5  zákona o DPH nevznikne povinnosť podať daňové priznanie),
- ak podáva nulové daňové priznanie,
- ak uvádza v daňovom priznaní len údaje o dodaní tovaru oslobodeného od dane podľa § 43 alebo § 47 alebo údaje o dodaní tovaru podľa § 45 zákona o DPH a súčasne v ktorom neuvádza údaje o odpočítaní dane alebo uvádza len odpočítanie dane pri dovoze tovaru do tuzemska (napr. ak platiteľ DPH dodá tovar do iného členského štátu s oslobodením od dane podľa § 43 zákona o DPH a uplatňuje len odpočítanie dane pri dovoze tovaru z tretieho štátu do tuzemska).
 
Otázka č. 3 –Zahraničná osoba a podanie kontrolného výkazu
Musí zahraničná osoba podávať kontrolný výkaz?
Odpoveď
Ak je zahraničná osoba registrovaná pre daň podľa § 5 zákona o DPH v tuzemsku, je povinná podať kontrolný výkaz len za to zdaňovacie obdobie, v ktorom jej vznikla povinnosť platiť daň v tuzemsku podľa § 69 zákona o DPH alebo uplatňuje odpočítanie dane (neplatí to pri odpočítaní dane zaplatenej v tuzemsku pri dovoze tovaru).
 
Otázka č. 4 –Podanie kontrolného výkazu, keď platiteľ uskutočňuje iba oslobodené plnenia
Musí platiteľ podať kontrolný výkaz, keď za celý štvrťrok nič nevykonáva, iba prenajíma nehnuteľnosť s oslobodením od dane?
Odpoveď
Výnimka z podania kontrolného výkazu sa na oslobodené plnenia podľa § 38 ods. 3 zákona o DPH nevzťahuje. Platiteľ je povinný podať kontrolný výkaz, v ktorom vyplní len svoje identifikačné údaje, nakoľko dodanie služby oslobodené od dane sa v kontrolnom výkaze neuvádza.
 
Otázka č.5  -  Podanie kontrolného výkazu za posledné zdaňovacie obdobie
Obchodnej spoločnosti, ktorá má štvrťročné zdaňovacie obdobie, bola dňom 29.02.2024 zrušená registrácia pre DPH. Do 25 dní odo dňa zrušenia registrácie musí podať daňové priznanie a kontrolný výkaz, avšak pri elektronickom odosielaní kontrolného výkazu DPH cez portál FS sa objaví chybové hlásenie „Kontrolný výkaz riadny je možné podať až po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktorý je výkaz podávaný“( t.j. najskôr je možné podať v 1.deň po skončení 2. štvrťroka). To by však už bolo po lehote 25 dní odo dňa zrušenia registrácie. Ako má postupovať obchodná spoločnosť, aby výkaz podala?
Odpoveď
Kontrolný výkaz je potrebné podať do 25 dní po skončení posledného zdaňovacieho obdobia. Ak pri odosielaní vyplneného kontrolného výkazu sa na obrazovke zobrazí hlásenie o chybe, ktoré uvádza obchodná spoločnosť, tak to má len informatívny charakter a kontrolný výkaz bude odoslaný aj napriek tomuto hláseniu o chybe.
 
Otázka č. 6 - Platiteľ dane má dve prevádzky
Ako má postupovať pri podaní kontrolného výkazu platiteľ dane, obchodná spoločnosť, ktorá má dve prevádzky. Prevádzky si vedú samostatné účtovníctvo v rôznych účtovných softvéroch, a každý tento softvér vytvorí samostatný kontrolný výkaz pre svoju prevádzku. Môže podať platiteľ dva kontrolné výkazy?
Odpoveď
Povinnosť podať  kontrolný výkaz má osoba, ktorá je registrovaná za platiteľa podľa § 4, § 4b, § 5 zákona o DPH. Ak je obchodná spoločnosť, ktorá má viac prevádzok, registrovaná za platiteľa (má pridelené IČ DPH), potom podáva jeden kontrolný výkaz za spoločnosť podľa § 78a zákona o DPH.

Otázka č. 7 - Platiteľ nemal žiadnu daňovú povinnosť za zdaňovacie obdobie
Platiteľ podnikajúci v oblasti poľnohospodárstva, nemal za zdaňovacie obdobie január žiadnu daňovú povinnosť, ani si neuplatnil odpočítanie dane. Musí podať kontrolný výkaz za toto obdobie?
Odpoveď
Podľa § 78a ods. 1 zákona o DPH je kontrolný výkaz povinný podať platiteľ dane za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré je povinný podať daňové priznanie okrem prípadov :

a)ak nie je povinný uviesť žiadne údaje v daňovom priznaní, t.j. podáva tzv. negatívne daňové priznanie,

b)ak v daňovom priznaní je povinný uviesť len údaje o dodaní tovaru
1. oslobodeného od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu podľa § 43 zákona o DPH,
2. oslobodeného od dane pri vývoze tovaru podľa § 47 zákona o DPH,
3. o dodaní tovaru prvým odberateľom v rámci trojstranného obchodu podľa § 45 zákona o DPH,

a zároveň neuvádza v daňovom priznaní odpočítanie dane alebo uvádza len odpočítanie dane zaplatenej v tuzemsku pri dovoze tovaru podľa § 49 ods. 2 písm. d) zákona o DPH. To znamená, že ak platiteľ podal negatívne daňové priznanie, nemá povinnosť podať kontrolný výkaz.

Otázka č.8 – Odpočítanie dane pri registrácii a podanie kontrolného výkazu
Novoregistrovaný platiteľ podal za zdaňovacie obdobie daňové priznanie, v ktorom  uviedol  len sumu odpočítanej  dane viažucej sa k majetku, ktorý nadobudol pred registráciou za platiteľa podľa § 55 ods. 1 zákona o DPH. V tomto zdaňovacom období neuskutočnil  žiadne dodávky plnení, ani si neodpočítal daň z iných faktúr. Musí podať kontrolný výkaz za toto obdobie?
Odpoveď
Ak novoregistrovaný platiteľ dane podáva daňové priznanie za  zdaňovacie obdobie, v ktorom  si uplatňuje len odpočítanie dane viažucej sa k majetku, ktorý nadobudol pred registráciou za platiteľa v zmysle § 55 ods. 1 zákona o DPH,  je povinný podať kontrolný výkaz za toto zdaňovacie obdobie, hoci v jeho častiach A.1.,A.2.,B.1.,B.2.,B.3.1.,B.3.2.,C.1.,C.2.,D.1.,D.2. neuvedie žiadne údaje.