Úvod > DPH > Kontrolný výkaz > Podanie kontrolného výkazu > Kedy a ako sa podáva kontrolný výkaz

Kedy a ako sa podáva kontrolný výkaz

Otázka č. 1 – Kedy sa podáva kontrolný výkaz
Aká je lehota na podanie kontrolného výkazu?
Odpoveď
Kontrolný výkaz je platiteľ dane povinný podať v lehote do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia.

Otázka č. 2 – Kontrolný výkaz elektronicky
Ako sa podáva kontrolný výkaz?
Odpoveď
Kontrolný výkaz sa podáva elektronicky. Kontrolný výkaz je možné vyplniť v aplikácii Finančného riaditeľstva SR s názvom eDane alebo na portáli finančnej správy a následne je možné ho odoslať do elektronickej podateľne Finančného riaditeľstva SR. V prípade, že účtovný softvér platiteľa DPH alebo jeho zástupcu poskytuje takú možnosť, tak je možné štruktúrované údaje kontrolného výkazu automatizovane odoslať z jeho prostredia priamo do elektronickej podateľne Finančného riaditeľstva SR. Kontrolný výkaz sa podáva vo formáte XML.

Otázka č. 3 – Kontrolný výkaz KEP-om alebo dohodou
Kontrolný výkaz musí byť podpísaný KEP-om?
Odpoveď
Áno, kontrolný výkaz musí byť podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom. Kvalifikovaný elektronický podpis sa však nevyžaduje, ak platiteľ DPH má so správcom dane uzavretú písomnú dohodu o elektronickom doručovaní v zmysle § 13 ods. 5 zákona č.563/2009 Z. z. o správe daní v z. n. p. (daňový poriadok).
 
Otázka č. 4 - Platiteľ podáva kontrolný výkaz iba elektronicky
Zdaniteľná osoba podniká ako kaderníčka od roku 2012. Od 16.6.2019 sa stala platiteľom dane, nemá však aktivovanú elektronickú komunikáciu. Môže podať za tento prvý mesiac daňové priznanie aj kontrolný výkaz tak, že ho odnesie na daňový úrad?
Odpoveď
Od 1.1.2014 sú platitelia dane z pridanej hodnoty povinní doručovať finančnej správe všetky podania  elektronickými prostriedkami. Ak platiteľ dane podá fyzicky daňové priznanie alebo kontrolný výkaz, podanie nebude akceptované správcom dane.