Príjem charakteru dividend (podielov na zisku) zo zahraničia

V prípade, že rezident SR v zdaňovacom období prijal dividendy (podiely na zisku) zo zahraničia, pri ich zdaňovaní sa v prípade zmluvného štátu postupuje v zmysle zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s týmto štátom a zákona o dani z príjmov. Zdaňovanie dividend a výška sadzby dane sú v zmluvách vymedzené v článku „Dividendy“.

Podiely na zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva (dividendy) a tiež podiely na zisku zahraničnej právnickej osoby, ktorá má obdobné daňovoprávne charakteristiky ako obchodná spoločnosť alebo družstvo založené podľa právnych predpisov SR, vykázané za zdaňovacie obdobia rokov 2004 až 2016 vyplatené fyzickej osobe počnúc 1.1.2017, nie sú predmetom dane.

Ak ide o podiely na zisku vykázané za zdaňovacie obdobia do 31.12.2003 a plynú po 1.1.2017 rezidentovi SR (fyzickej osobe) zo zdrojov v zahraničí (bez ohľadu na to, či zo zmluvného štátu, resp. nezmluvného štátu), zdaňujú sa ako súčasť osobitného základu dane pri podaní daňového priznania sadzbou dane vo výške 7%.

Ak ide o podiely na zisku vykázané za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1.1.2017 a plynú rezidentovi SR (fyzickej osobe) zo zdrojov v zahraničí

  • od daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou [s výnimkou daňovníka nespolupracujúceho štátu podľa § 2 písm. x) zákona], zdaňujú sa ako súčasť osobitného základu dane pri podaní daňového priznania, a to sadzbou dane vo výške 7%,
  • od daňovníka nespolupracujúceho štátu [§ 2 písm. x) zákona o dani z príjmov], zdaňujú sa ako súčasť osobitného základu dane pri podaní daňového priznania, a to sadzbou dane vo výške 35%.
FAQ
Otázka č. 1 – Výplata dividend z Rakúska
Rezidentovi SR (fyzickej osobe) v roku 2023 rakúska spoločnosť vyplatila podiely na zisku, ktoré boli vykázané za rok 2015. Ako a kde sa zdania tieto príjmy?
Odpoveď
Právo na zdanenie tohto príjmu (dividend) má v zmysle zmluvy Rakúska republika, daň však nesmie presiahnuť 10% hrubej sumy dividend. Podmienkou, aby sa uplatnila limitovaná sadzba dane na zdanenie týchto dividend, je včasné preukázanie daňovej rezidencie daňovníka (rezidenta SR) a skutočného vlastníctva dividend vyplácajúcej spoločnosti. To, či Rakúska republika právo na zdanenie dividend využije a akým spôsobom, upravuje jej lokálna daňová legislatíva. Rezident SR tento príjem neuvedie vo svojom daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roku 2023 podanom v SR z dôvodu, že podľa zákona o dani z príjmov tento príjem nie je predmetom dane v SR. 
 
Otázka č. 2 – Dividendy z ČR
Daňový rezident SR mal v septembri 2023 vyplatené dividendy v ČR zo zisku českej spoločnosti za rok 2016. Spoločnosť v ČR rozhodla o vyplatení dividend v apríli 2023 a podľa platnej českej daňovej legislatívy odviedla daň z dividend zrážkou príslušnému správcovi dane v ČR vo výške 15 % do 3 mesiacov od rozhodnutia.
Dividendy za uvedené zdaňovacie obdobie nie sú v SR predmetom dane. Je možné požiadať o vrátenie dane z dividend zaplatenej v ČR v súlade so zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia uzavretou medzi SR a ČR?
Odpoveď
Podľa § 3 ods. 2 písm. c) zákona o dani z príjmov (platného do 31.12.2016) predmetom dane nie je podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva, určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní, alebo členom štatutárneho a dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, aj keď sú zamestnancami tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, vyrovnací podiel, podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva a podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi; za obchodnú spoločnosť alebo družstvo sa považuje aj obdobná obchodná spoločnosť alebo družstvo so sídlom v zahraničí.
V súlade s článkom 10 ods. 2  zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a ČR (238/2003 Z. z.) sa dividendy môžu zdaniť aj v ČR, v ktorej je spoločnosť vyplácajúca dividendy rezidentom, a to podľa právnych predpisov tohto štátu, ak je však skutočný vlastník dividend rezidentom SR, daň takto uložená nepresiahne 15% hrubej sumy dividend.
Nakoľko ČR má podľa vyššie uvedeného ustanovenia zmluvy právo zdaniť predmetný príjem sadzbou dane 15 %, daňový rezident SR (FO), ktorý poberá podiely na zisku zo zdrojov z ČR, nemá právny nárok na vrátenie daní v SR. Keďže uvedené podiely na zisku nie sú predmetom dane na území SR, daňový rezident SR  ich nebude uvádzať pri vysporiadaní svojej celosvetovej daňovej povinnosti na území SR (tzn. nebude musieť dodaniť rozdiel medzi daňou zaplatenou na území ČR podľa zmluvy a sadzbou dane platnou na území SR).
 
Otázka č. 3 – Dividendy z Holandska
Fyzickej osobe (rezidentovi SR) v roku 2023 holandská spoločnosť vyplatila podiely na zisku, ktoré boli vykázané za rok 2017. Uvádza rezident SR takýto príjem v daňovom priznaní v SR?
Odpoveď
V súlade s článkom 10 ods. 2 Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Holandským kráľovstvom o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore dani z príjmu a z majetku (uverejnená pod č. 138/1974 Zb., ďalej len zmluva) dividendy sa môžu zdaniť v štáte, v ktorom má sídlo spoločnosť, ktorá ich vypláca (v Holandsku), a to podľa zákonov Holandska. Takto určená daň však nemôže presiahnuť 10 % hrubej sumy dividend. Z uvedeného vyplýva, že v zmysle zmluvy právo na zdanenie predmetného príjmu má Holandsko, avšak či toto právo využije, závisí od jeho vnútroštátnej daňovej legislatívy.
Ak podiely na zisku vykázané za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1.1.2017 plynú rezidentovi SR (fyzickej osobe) zo zdrojov v zahraničí (z Holandska), zdaňujú sa ako súčasť osobitného základu dane (§ 51e zákona o dani z príjmov) pri podaní daňového priznania, a to sadzbou dane vo výške 7%.
Predmetný príjem rezident SR uvedie v „Daňovom priznaní k dani z príjmov FO typu B“ v Prílohe č. 2.
Ak boli uvedené príjmy zdanené v Holandsku v súlade so zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a Holandskom, v slovenskom daňovom priznaní si k nim daňovník môže uplatniť metódu zápočtu dane za účelom zamedzenia dvojitého zdanenia.