Príjem charakteru dividend (podielov na zisku) zo zahraničia