Oprava údajov v žiadosti

Otázka č. 1 - Oprava nesprávneho údaja v žiadosti
Platiteľ dane v žiadosti o vrátenie dane pri jedom nákupe uviedol nesprávnu adresu dodávateľa. Ako má opraviť tento údaj? Je potrebné podať novú žiadosť alebo sa dá vstúpiť do pôvodnej žiadosti, ktorú už platiteľ dane odoslal?
Odpoveď
Ak boli v žiadosti o vrátenie dane zahrnuté nesprávne informácie o nákupoch a dovozoch, žiadateľ vytvorí novú verziu žiadosti cez aplikáciu Prehľad a oprava žiadostí a vyhlásení a príslušné údaje modifikuje. Ikona pre vytvorenie novej verzie žiadosti o vrátenie dane sa zobrazí len pre posledné verzie dokumentov, ktoré boli odoslané na elektronickú podateľňu správcu dane. Nová verzia sa vytvorí s rovnakým číslom žiadosti a s rovnakými údajmi zdrojovej žiadosti.
 
Otázka č. 2 - Oprava nesprávne zahrnutej faktúry v žiadosti
Platiteľ dane v žiadosti o vrátenie dane uviedol aj faktúru, ktorá nemala byť uvedená v danej žiadosti. Akým spôsobom vykoná opravu v žiadosti?
Odpoveď
Ak bola v žiadosti o vrátenie dane zahrnutá nesprávna faktúra alebo dovozný doklad, je potrebné vytvoriť novú verziu žiadosti a pre danú faktúru modifikovať žiadanú sumu DPH na nulu. Ikona pre vytvorenie novej verzie žiadosti o vrátenie dane sa zobrazí len pre posledné verzie dokumentov, ktoré boli odoslané na elektronickú podateľňu správcu dane. Nová verzia sa vytvorí s rovnakým číslom žiadosti a s rovnakými údajmi zdrojovej žiadosti.
 
Otázka č. 3 - Oprava údajov v globálnej žiadosti
Žiadateľ podal globálnu žiadosť o vrátenie dane do viacerých členských štátov a následne zistil, že pri jednom nákupe – konkrétne do ČR uviedol nesprávny údaj, ktorý potrebuje opraviť novou verziou žiadosti. Nová verzia žiadosti sa vytvorí ku globálnej žiadosti alebo len pre ten konkrétny štát, ktorého sa oprava týka?
Odpoveď
Ikona pre vytvorenie novej verzie žiadosti o vrátenie dane sa zobrazí len pre posledné verzie dokumentov, ktoré boli odoslané na elektronickú podateľňu správcu dane. Nová verzia sa vytvorí s rovnakým číslom žiadosti a s rovnakými údajmi zdrojovej žiadosti. Ak žiadateľ podal globálnu žiadosť o vrátenie dane, v ktorej žiadal vrátiť daň z viacerých členských štátov a následne vytvorí novú verziu žiadosti ku  globálnej žiadosti, bude táto nová verzia žiadosť odoslaná do všetkých členských štátov, z ktorých žiadal vrátiť daň.
 
Otázka č. 4 - Pridanie nového nákupu do žiadosti
Platiteľ dane podal žiadosť o vrátenie dane, ale zabudol do nej zahrnúť jednu faktúru. Ak chce platiteľ požiadať o vrátenie dane z tejto faktúry, musí podať novú žiadosť o vrátenie dane alebo stačí vytvoriť novú verziu žiadosti, do ktorej doplní tento nákup?
Odpoveď
Ak platiteľ  potrebuje pridať do žiadosti ďalší nákup, je potrebné ho zahrnúť do novej žiadosti o vrátenie dane. Do novej verzie žiadosti nie je možné pridávať ďalšie nákupy. 
 
Otázka č. 5 – Priloženie dodatočných dokladov k žiadosti
Slovenský podnikateľ – platiteľ dane odoslal žiadosť o vrátenie dane z ČR, pričom dostal výzvu na doplnenie žiadosti. Okrem iného požadujú od neho zaslať aj kópie dokladov v elektronickej forme.  Podnikateľa zaujíma, ako môže tieto doklady poslať, keďže ide o veľký počet dokladov a limit na jedno podanie je 5 MB? Bude tieto doklady zasielať cez formulár žiadosti alebo mimo tento formulár, keďže reaguje na výzvu?
Odpoveď
Ak by platiteľovi dane vyplynula povinnosť k žiadosti o vrátenie dane do konkrétneho členského štátu priložiť viac faktúr, bolo z technických príčin medzi členskými štátmi dohodnuté, že hraničný limit na objem zasielaných dát je 5 MB na jeden členský štát na jedno obdobie. Ak by celkový objem dát priložených k žiadosti presiahol po kompresii 5 MB, na základe dohody medzi členskými štátmi je možné k žiadosti prikladať len faktúry s najvyššou sumou dane, pričom ostatné doklady budú doručené na žiadosť členského štátu vrátenia dane. O spôsobe zaslania dokladov, ktoré sa už "nezmestia" do dohodnutého limitu 5 MB sa subjektom odporúča kontaktovať členský štát vrátenia dane (ČR).