Úvod > DPH > Zdaňovacie obdobie > Platiteľ DPH registrovaný pred 1.10.2012 > Platiteľ DPH registrovaný pred 1.10.2012

Platiteľ DPH registrovaný pred 1.10.2012

Zákon o DPH  v prechodnom ustanovení § 85ka upravuje postup zmeny zdaňovacieho obdobia  platiteľov dane registrovaných pred 1.10.2012 ako štvrťročných platiteľov dane. Podľa tohto ustanovenia platiteľ, ktorý mal k 30. septembru 2012 zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok, môže pokračovať v tomto zdaňovacom období, najviac však do konca kalendárneho štvrťroka, v ktorom prestane plniť podmienky § 77 ods. 2 zákona o DPH. U platiteľa dane, ktorý mal k 30. septembru 2012 zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok a toto zdaňovacie obdobie naďalej pretrváva, sa jedná len o splnenie jednej podmienky, a to  obratovej podmienky, a to že za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nedosiahol obrat 100 000 eur. 
 
FAQ
 
Otázka č. 1 - Zmena z kalendárneho štvrťroka na kalendárny mesiac
Spoločnosť je platiteľom DPH od 1.1.2010, k 30.9.2012 mala zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok. Za obdobie január až december 2020 dosiahla obrat vyšší  ako 100 000 eur. Od ktorého dátumu je platiteľ povinný zmeniť zdaňovacie obdobie na mesačné od 1.1.2021 alebo od 1.4.2021?
Odpoveď
Platiteľ DPH registrovaný pred 1.10.2012, ktorý mal k 30.9.2012 štvrťročné zdaňovacie obdobie, nesleduje splnenie časovej podmienky, ale len splnenie obratovej podmienky. Ak platiteľ DPH  k 31.12.2020 dosiahol obrat vo výške 100 000 eur za 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov, v januári 2021 prestal plniť obratovú podmienku, dokončí prebiehajúce zdaňovacie obdobie prvý kalendárny štvrťrok 2021, pričom od 1.4.2021 je jeho zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac. To znamená, že platiteľ DPH podá daňové priznanie za prvý kalendárny štvrťrok 2021 a od 1.4.2021 bude podávať daňové priznania za každý kalendárny mesiac. Túto zmenu zdaňovacieho obdobia platiteľ DPH nie je povinný oznámiť daňovému úradu.
 
Otázka č. 2 - Zmena z kalendárneho štvrťroka na kalendárny mesiac
Platiteľ DPH so štvrťročným zdaňovacím obdobím vo štvrtom štvrťroku 2020 -  k 1.novembru 2020 (za obdobie od 1.11.2019 do 31.10.2020) prestal plniť podmienku obratu -  dosiahol obrat  129 000 eur, ale  následne za obdobie od 1.12.2019 do 30.11.2020, ako aj  za celý rok 2020 platiteľ DPH dosiahol obrat nižší ako 100 000 eur. Na základe týchto skutočností má platiteľ DPH od 1.1.2021 mesačné zdaňovacie obdobie alebo aj v prvom štvrťroku je zdaňovacím obdobím platiteľa DPH kalendárny štvrťrok?
Odpoveď
Ak platiteľ DPH so štvrťročným zdaňovacím obdobím od 1. novembra 2019 do 31. októbra 2020 presiahol obrat 100 000 eur, platiteľ DPH prestal plniť obratovú podmienku k 1. novembru 2020. Platiteľ DPH dokončí prebiehajúce zdaňovacie obdobie štvrtý kalendárny štvrťrok 2020 a od 1. januára 2021 je jeho zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac. Platiteľ DPH má v takomto prípade mesačné zdaňovacie obdobie a  túto zmenu zdaňovacieho obdobia zo štvrťročného na mesačné nie je povinný oznámiť daňovému úradu.
 
Otázka č. 3 - Zmena z kalendárneho štvrťroka na kalendárny mesiac
Výrobca obuvi  je platiteľom DPH od 1.1.2011 a má  zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok. Za obdobie január až december 2020 dosiahol obrat z predaja obuvi vo výške 80 000 eur a obrat z prenájmu časti nehnuteľnosti, ktorý je oslobodený od dane  podľa § 38 ods. 3 zákona o DPH vo výške  30 000 eur, spolu obrat 110 000 eur. Zahŕňa sa  hodnota  prenájmu časti nehnuteľnosti, ktorý je oslobodený od dane podľa § 38 ods. 3  zákona o DPH do obratu pre účely zmeny zdaňovacieho obdobia?
Odpoveď
Hodnota prenájmu časti nehnuteľnosti, ktorý je oslobodený od dane sa zahŕňa do obratu pre účely zmeny zdaňovacieho obdobia podľa § 77 zákona o DPH.  Obrat vymedzený v § 4 ods. 7 zákona o DPH sa použije aj pre účely zmeny zdaňovacieho obdobia. Ak platiteľ DPH  k 31.12.2020 dosiahol obrat vo výške 110 000 eur za 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov, v januári 2021 prestal plniť obratovú podmienku, dokončí prebiehajúce zdaňovacie obdobie prvý  kalendárny štvrťrok 2021, pričom od 1.4.2021 je jeho zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac. To znamená, že platiteľ DPH podá daňové priznanie za prvý  kalendárny štvrťrok 2021 a od 1.4.2021 bude podávať daňové priznania za každý kalendárny mesiac. Túto zmenu zdaňovacieho obdobia platiteľ DPH nie je povinný oznámiť daňovému úradu.

Otázka č. 4 - Zmena z kalendárneho štvrťroka na kalendárny mesiac
Akciová spoločnosť je platiteľom DPH od 1.1.2010 a má zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok. Za obdobie júl 2019 až jún 2020 dosiahla obrat vyšší  ako 100 000 eur. Od ktorého dátumu je platiteľ povinný zmeniť zdaňovacie obdobie na mesačné od 1.7.2020 alebo od 1.10.2020?
Odpoveď
Platiteľ DPH registrovaný pred 1.10.2012, ktorý má  štvrťročné zdaňovacie obdobie, nesleduje splnenie časovej podmienky, ale len splnenie obratovej podmienky. Ak platiteľ DPH  k 30.6.2020 dosiahol obrat vo výške 100 000 eur za 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov, v júli 2020 prestal plniť obratovú podmienku, dokončí prebiehajúce zdaňovacie obdobie tretí kalendárny štvrťrok 2020, pričom od 1.10.2020 je jeho zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac. To znamená, že platiteľ DPH podá daňové priznanie za tretí  kalendárny štvrťrok 2020 a od 1.10.2020 bude podávať daňové priznania za každý kalendárny mesiac. Túto zmenu zdaňovacieho obdobia platiteľ DPH nie je povinný oznámiť daňovému úradu.

Otázka č. 5 – Zmena z kalendárneho štvrťroka na kalendárny mesiac
Softvérová spoločnosť je platiteľom DPH od 1.1.2012 a  má štvrťročné zdaňovacie obdobie. Softvérová spoločnosť poskytuje softvérové služby  s miestom dodania v tuzemsku, pri ktorých je povinná platiť daň v zmysle § 69 ods.1 zákona o DPH. Platiteľ dane  k 31.7.2020 dosiahol za 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov obrat z dodania služieb  v tuzemsku vo výške 90 000 eur. V auguste 2020 predala osobný automobil  v tuzemsku v cene 12 000 eur, z ktorého si odpočítala daň pri nákupe.  Zahŕňa hodnota predaného osobného  automobilu do obratu pre účely zmeny zdaňovacieho obdobia?
Odpoveď
V prípade,  ak ide o príležitostný predaj hmotného majetku, hodnota tohto predaného hmotného majetku nezahŕňa do obratu pre účely zmeny zdaňovacieho obdobia. Obrat vymedzený v § 4 ods. 7 zákona o DPH sa použije aj pre účely zmeny zdaňovacieho obdobia - § 77 zákona o DPH. Platiteľ dane naďalej spĺňa i po predaji daného auta podmienky pre štvrťročné zdaňovacie obdobie.

Otázka č. 6 - Zmena z kalendárneho štvrťroka na kalendárny mesiac - dobrovoľná zmena
Platiteľ dane registrovaný od 1.6.2012 má zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok. Platiteľ dane sa rozhodne, že by chcel mať zdaňovacie obdobie kalendárny mesiac, napriek tomu, že spĺňa obratovú podmienku pre štvrťročné zdaňovacie obdobie. Môže dobrovoľne zmeniť zdaňovacie obdobie z kalendárneho štvrťroka na kalendárny mesiac?
Odpoveď
Áno. Základným zdaňovacím obdobím platiteľa dane je kalendárny mesiac a teda platiteľ dane môže zmeniť zdaňovacie obdobie z kalendárneho štvrťroka na kalendárny mesiac, aj keď nedosahuje obrat 100 000 eur za posledných 12 kalendárnych mesiacov. Zákon o DPH nezakazuje platiteľovi dane takto postupovať. Túto zmenu zdaňovacieho obdobia platiteľ DPH nie je povinný oznámiť daňovému úradu.
 
Platiteľ dane, ktorý je registrovaný pred 1.10.2012 a má zdaňovacie obdobie kalendárny mesiac, ak sa takýto platiteľ dane chce rozhodnúť pre zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok podľa § 77 ods. 2 zákona o DPH,  musí splniť obe podmienky – časovú  aj obratovú podmienku zároveň. V prípade, ak platiteľ dane splní obe podmienky (t.j. ak uplynulo viac ako 12 kalendárnych mesiacov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa stal platiteľom a  za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nedosiahol obrat 100 000 eur), zmena zdaňovacieho obdobia bude môcť nastať najskôr k prvému dňu kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom splnil obe podmienky. Túto zmenu zdaňovacieho obdobia je platiteľ dane povinný oznámiť daňovému úradu do 25 dní od skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom sa splnili podmienky. Platiteľ dane pri podaní oznámenia o zmene zdaňovacieho obdobia postupuje v zmysle § 13 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
FAQ
 
Otázka č. 7 - Zmena z kalendárneho mesiaca na kalendárny štvrťrok 
Platiteľ dane registrovaný pre DPH k 1. februáru 2012, má  zdaňovacie obdobie kalendárny mesiac. V roku 2020 sa mu znížili tržby a v sledovanom období od 1. októbra 2019 do 30. septembra 2020 dosahuje výšku obratu 50 000 eur. Môže takýto platiteľ dane od 1. októbra 2020 prejsť na zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok?
Odpoveď
V tomto prípade platiteľ dane spĺňa časovú podmienku, ale nebude sa môcť rozhodnúť pre zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok už k 1.10.2020, pretože platiteľ dane začal spĺňať obratovú podmienku až v októbri 2020. Platiteľ dane preto bude musieť počkať až do decembra 2020 a v tomto mesiaci skontrolovať splnenie podmienky obratu za 12 predchádzajúcich kalendárnych mesiacov (1. december 2019 až 30. november 2020). Platiteľ dane nepresiahne výšku obratu ani k 30. novembru 2020. Preto sa k 1. januáru 2021 bude môcť rozhodnúť pre zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok. Platiteľ dane oznámi túto zmenu daňovému úradu najneskôr do 25. januára 2021.
 
Otázka č. 8 - Zmena z kalendárneho mesiaca na kalendárny štvrťrok 
Obchodná spoločnosť, ktorá sa zaoberá predajom železiarskeho tovaru je platiteľom DPH od 1. mája 2012 a má zdaňovacie obdobie kalendárny mesiac. Obchodnej spoločnosti sa z predaja tovaru znížili tržby a v období od 1. júla  2019 do 30. júna 2020 dosahuje výšku obratu 60 000 eur. Môže takýto platiteľ dane od 1. júla 2020 prejsť na zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok?
Odpoveď
V tomto prípade platiteľ dane spĺňa časovú podmienku, ale nebude sa môcť rozhodnúť pre zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok už k 1. júlu 2020, pretože platiteľ dane začal spĺňať obratovú podmienku až v júli 2020. Platiteľ dane preto bude musieť počkať až do septembra 2020 a v tomto mesiaci skontrolovať splnenie podmienky obratu za 12 predchádzajúcich kalendárnych mesiacov (1. september 2019 až 31. august 2020). Platiteľ dane nepresiahol výšku obratu ani k 31. augustu 2020. Preto sa k 1. októbru  2020 bude môcť rozhodnúť pre zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok. Platiteľ dane oznámi túto zmenu daňovému úradu najneskôr do 25. októbra  2020.