Úvod > DPH > Zdaňovacie obdobie > Platiteľ DPH registrovaný pred 1.10.2012 > OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

Otázka č. 2 – Zmena z kalendárneho štvrťroka na kalendárny mesiac
Softvérová spoločnosť je platiteľom DPH od 1.1.2012 a  má štvrťročné zdaňovacie obdobie. Softvérová spoločnosť poskytuje softvérové služby  s miestom dodania v tuzemsku, pri ktorých je povinná platiť daň v zmysle § 69 ods.1 zákona o DPH. Platiteľ dane  k 31.7.2015 dosiahol za 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov obrat z dodania služieb  v tuzemsku vo výške 90 000 eur. V auguste 2015 predala osobný automobil  v tuzemsku v cene 12 000 eur, z ktorého si odpočítala daň pri nákupe.  Zahŕňa sa  príjem (výnos) z tohto predaja osobného  automobilu do obratu pre účely zmeny zdaňovacieho obdobia?
Odpoveď
V prípade,  ak ide o príležitostný predaj hmotného majetku, príjem (výnos) z tohto predaného hmotného majetku nezahŕňa do obratu pre účely zmeny zdaňovacieho obdobia. Obrat vymedzený v § 4 ods.7 zákona o DPH sa použije aj pre účely zmeny zdaňovacieho obdobia - § 77 zákona o DPH. Platiteľ dane naďalej spĺňa i po predaji daného auta podmienky pre štvrťročné zdaňovacie obdobie.

Otázka č. 1 - Zmena z kalendárneho štvrťroka na kalendárny mesiac
Výrobca obuvi  je platiteľom DPH od 1.1.2011 a má  zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok. Za obdobie január až december 2014 dosiahol obrat z predaja obuvi vo výške 80 000 eur a obrat z prenájmu časti nehnuteľnosti, ktorý je oslobodený od dane  podľa § 38 ods.3 zákona o DPH vo výške  30 000 eur, spolu obrat 110 000 eur. Zahŕňa sa  príjem (výnos) z prenájmu časti nehnuteľnosti, ktorý je oslobodený od dane podľa § 38 ods.3 zákona o DPH do obratu pre účely zmeny zdaňovacieho obdobia?
Odpoveď
 Príjem (výnos) z prenájmu časti nehnuteľnosti, ktorý je oslobodený od dane sa zahŕňa do obratu pre účely zmeny zdaňovacieho obdobia podľa § 77 zákona o DPH.  Obrat vymedzený v § 4 ods.7 zákona o DPH sa použije aj pre účely zmeny zdaňovacieho obdobia. Ak platiteľ DPH  k 31.12.2014 dosiahol obrat vo výške 110 000 eur za 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov, v januári 2015 prestal plniť obratovú podmienku, dokončí prebiehajúce zdaňovacie obdobie prvý  kalendárny štvrťrok 2015, pričom od 1.4. 2015 je jeho zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac. To znamená, že platiteľ DPH podá daňové priznanie za prvý   kalendárny štvrťrok 2015 a od 1.4.2015 bude podávať daňové priznania za každý kalendárny mesiac. Túto zmenu zdaňovacieho obdobia platiteľ DPH nie je povinný oznámiť daňovému úradu.