Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Príjmy člena pozemkového spoločenstva > Podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku a na likvidačnom zostatku

Podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku a na likvidačnom zostatku

S účinnosťou od 1.1.2017 sa zdaňujú podiely členov pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku určenom na rozdelenie medzi členov pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou podľa § 20 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách vykázanom za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1.1.2017, ako aj podiel na likvidačnom zostatku pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou, ak príjem presiahne v príslušnom zdaňovacom období 500 eur od jednotlivého pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou. Zdaniteľným príjmom je teda iba príjem v sume prevyšujúcej 500 eur od jednotlivého pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou. Za pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou sa považuje aj zahraničná osoba vyplácajúca obdobný príjem.

Prvýkrát sa teda začali zdaňovať fyzickým osobám podiely na zisku pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou určené na rozdelenie členom pozemkového spoločenstva vyplatené v roku 2018 zo zisku vykázaného za rok 2017, a to iba podiely presahujúce u fyzickej osoby sumu 500 eur. 

Podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku určenom na rozdelenie medzi členov pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou vykázanom za zdaňovacie obdobia do 31.12.2016 sa nezdaňuje, a to bez ohľadu na jeho výšku.
 
Ak podiel na zisku alebo podiel na likvidačnom zostatku dosiahne fyzická osoba, ktorá je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezidentom Slovenskej republiky)
  • od pozemkového spoločenstva na území Slovenskej republiky, daň sa vyberie zrážkou vo výške 7 %,
  • od zahraničného pozemkového spoločenstva s výnimkou daňovníka nezmluvného štátu [podľa § 2 písm. x) zákona o dani z príjmov], takýto podiel na zisku alebo podiel na likvidačnom zostatku zdaní fyzická osoba podaním daňového priznania k dani z príjmov, pričom sa zahrnie do osobitného základu dane [podľa § 51e ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov] a zdaní sadzbou dane vo výške 7 %. Ak bude tento podiel na zisku alebo podiel na likvidačnom zostatku zdanený v zmluvnom štáte v súlade so zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia, uplatní rezident SR v daňovom priznaní za účelom zamedzenia dvojitého zdanenia príslušnú metódu určenú touto zmluvou (spravidla metódu zápočtu dane),
  • od zahraničného pozemkového spoločenstva, ktoré je daňovníkom nezmluvného štátu [podľa § 2 písm. x) zákona o dani z príjmov], fyzická osoba ho zdaní podaním daňového priznania k dani z príjmov, pričom ho zahrnie do osobitného základu dane [podľa § 51e ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov] a zdaní sadzbou dane vo výške 35 %.

Ak podiel na zisku alebo podiel na likvidačnom zostatku dosiahne fyzická osoba, ktorá je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezidentom SR), s výnimkou daňovníka nezmluvného štátu [podľa § 2 písm. x) zákona o dani z príjmov], od pozemkového spoločenstva na území Slovenskej republiky, daň sa vyberie zrážkou vo výške 7 %, resp. sadzbou dane podľa príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, ak je v zmluve dohodnutá nižšia sadzba dane.

Ak podiel na zisku alebo podiel na likvidačnom zostatku dosiahne fyzická osoba, ktorá je daňovníkom nezmluvného štátu [podľa § 2 písm. x) zákona o dani z príjmov], od pozemkového spoločenstva na území Slovenskej republiky, daň sa vyberie zrážkou vo výške 35 %.

Základom dane z podielov na zisku je iba príjem neznížený o daňové výdavky, a to aj v prípade dane vyberanej zrážkou, ako aj v prípade zaradenia príjmu do osobitného základu dane v podanom daňovom priznaní.

Základom dane z podielu na likvidačnom zostatku pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou je príjem znížený o hodnotu splateného vkladu  zistenú podľa § 25a písm. c) až f) za každý podiel jednotlivo, pričom ak je hodnota splateného vkladu vyššia ako podiel na likvidačnom zostatku, na rozdiel sa neprihliada. Pri splatenom vklade obstaranom do 31.12.2015 sa ako daňový výdavok uplatní hodnota splateného vkladu v ocenení stanovenom podľa príslušných ustanovení zákona účinných do 31.12.2015.

Pri príjmoch, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, zrážku dane je povinný vykonať platiteľ dane, ktorým je pozemkové spoločenstvo, a to pri výplate, poukázaní alebo pri pripísaní úhrady v prospech člena pozemkového spoločenstva. Túto zrazenú daň pozemkové spoločenstvo odvedie správcovi dane najneskôr do pätnásteho dňa nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol príjem vyplatený. V rovnakej lehote je pozemkové spoločenstvo ako platiteľ dane povinné predložiť správcovi dane oznámenie o zrazení a odvedení dane, a to na tlačive, ktorého vzor je zverejnený na internetovej stránke finančnej správy.

Zrazením a odvedením dane vybratej zrážkou je daňová povinnosť fyzickej osoby ako člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou splnená a fyzickej osobe nevzniká v súvislosti s týmto príjmom žiadna iná daňová povinnosť. Zrazenú a odvedenú daň si fyzická osoba nemôže započítať ako zaplatený preddavok na daň, ktorý môže daňový úrad vrátiť v prípade, ak fyzickej osobe nevznikne povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie.

 
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Príjem z vyplatenia podielu člena pozemkového spoločenstva na zisku za rok 2016
Výbor pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou predložil zhromaždeniu spolu s ročnou účtovnou závierkou za rok 2016 aj návrh na rozdelenie zisku členom spoločenstva podľa zmluvy o spoločenstve. Tieto podiely boli jednotlivým členom spoločenstva vyplatené v roku 2022. Vzniká členom spoločenstva daňová povinnosť z tohto druhu príjmu?
Odpoveď
Nakoľko sa jedná o vyplatenie podielu členom pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku spoločenstva vykázanom za zdaňovacie obdobie 2016, tento príjem nie je predmetom dane z príjmov a členom spoločenstva nevzniká v súvislosti s týmto druhom príjmu žiadna daňová povinnosť.
 
Otázka č. 2 - Podiel na zisku člena pozemkového spoločenstva za rok 2016
Pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou vykázalo  zisk za rok 2016 vo výške 20 000 € a zaplatilo daň z príjmov právnickej osoby v sume 4 400 eur. Zisk určený na rozdelenie medzi členov spoločenstva predstavoval 10 000 eur. Spoločenstvo má 100 vlastníkov - členov spoločenstva.  Každému členovi vyplatilo až v roku 2022 podiel v sume 100 eur. Vzniká členom spoločenstva ako fyzickým osobám povinnosť tento príjem priznať v daňovom priznaní k dani z príjmov? 
Odpoveď
Členovia pozemkového spoločenstva nebudú vyplatené podiely na zisku zdaňovať, ani ich uvádzať v daňovom priznaní, nakoľko tento príjem nie je predmetom dane z príjmov.
 
Otázka č. 3 - Príjem fyzickej osoby dosiahnutý zo združenia fyzických osôb
Fyzické osoby ako vlastníci lesov uzatvorili združenie fyzických osôb podľa Občianskeho zákonníka za účelom obhospodarovania lesa. Nie sú členmi pozemkového spoločenstva podľa zákona o pozemkových spoločenstvách. V roku 2022 dosiahli príjem z predaja dreva. Je tento príjem predmetom dane z príjmov?
Odpoveď
Nakoľko sa nejedná o podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku, príjem fyzických osôb dosiahnutý z predaja dreva v rámci hospodárenia v lese je predmetom dane z príjmov a podlieha dani z príjmov ako ostatný príjem podľa § 8 zákona o dani z príjmov. Tento príjem fyzická osoba ako účastník združenia zdaní prostredníctvom podania daňového priznania za rok 2022, ak jej vznikne povinnosť daňové priznanie podať.
 
Otázka č. 4 - Podiel na zisku člena pozemkového spoločenstva za rok 2021
Pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou vykázalo za rok 2021 zisk vo výške 100 tis. eur, z ktorého zhromaždenie určilo na rozdelenie členom spoločenstva sumu 60 tis. eur, a to na každého člena sumu 600 eur. Ako sa tento príjem členov spoločenstva zdaní?
Odpoveď
Nakoľko podiel na zisku na jedného člena pozemkového spoločenstva nepresahujúci sumu 500 eur je oslobodený od dane z príjmov, dani podlieha iba suma prevyšujúca 500 eur, t. j. suma 100 eur u každého člena pozemkového spoločenstva. Tento príjem podlieha dani vyberanej zrážkou, ktorú je povinné vykonať pozemkové spoločenstvo pri výplate, poukázaní, alebo pri pripísaní úhrady v prospech člena pozemkového spoločenstva. 
 
 
Otázka č. 5 - Podiel na zisku člena pozemkového spoločenstva za rok 2021
Pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou vykázalo za rok 2021 zisk vo výške 50 tis. eur, z ktorého zhromaždenie určilo na rozdelenie členom spoločenstva sumu 20 tis. eur, a to na každého člena sumu 200 eur. Je pozemkové spoločenstvo povinné tento príjem pri výplate v roku 2022 zdaniť?
Odpoveď
Keďže podiel na zisku na jedného člena pozemkového spoločenstva nepresiahol sumu 500 eur, nevzniká povinnosť tento príjem zdaňovať, teda pozemkové spoločenstvo vyplatí každému členovi podiel na zisku v sume 200 eur. Fyzická osoba nie je povinná tento príjem uvádzať v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2022.