Účtovné obdobie

Účtovným  obdobím môže byť:
  • kalendárny rok a
  • hospodársky rok.

Účtovné obdobie hospodársky rok je obdobie nepretržite za sebou idúcich 12 kalendárnych mesiacov, ktoré nie sú zhodné s kalendárnym rokom. K zmene účtovného obdobia môže dôjsť len k prvému dňu kalendárneho mesiaca.
 

FAQ

Otázka č. 1 – FO podnikateľ a hospodársky rok 
Môže fyzická osoba podnikateľ účtujúci v jednoduchom účtovníctve uplatniť účtovné obdobie hospodársky rok?
Odpoveď
FO, ak podniká, alebo vykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť a zároveň preukazuje svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov, účtovné obdobie hospodársky rok nemôže uplatniť a to bez ohľadu na to, či účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo v sústave podvojného účtovníctva.