Chyby na strane zamestnanca

Postup zamestnávateľa – platiteľa voči správcovi dane
  • Ak nemôže zamestnávateľ chyby opraviť, napr. z dôvodu, že zamestnancovi už mzdu nevypláca, nedoplatok dane vyberie správca dane – daňový úrad miestne príslušný podľa trvalého pobytu zamestnanca. Zamestnávateľ v tomto prípade zašle všetky potrebné doklady do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala, alebo keď ju zamestnávateľ zistil.
  • Dodatočne vybratú daň, dodatočne vybratý preddavok na daň, ako aj dodatočne zrazený daňový bonus odvedie správcovi dane v tom mesiaci, v ktorom bola oprava chyby vykonaná. Uvedené sumy zahrnie aj do správcovi dane predkladaného tlačiva Prehľad v príslušnom mesiaci, v ktorom boli sumy skutočne zrazené.

Zamestnávateľ neopravuje pôvodný prehľad za mesiac, v ktorom bola daň (preddavok na daň) nesprávne zrazená, ale opravy chýb zahrnie do Prehľadu za mesiac, v ktorom tieto chyby opravil.
 

FAQ

Otázka č. 1 –  Nedoplatok z opravy základu dane/dane bývalému zamestnancovi
Zamestnancovi sme  v r. 2017 vykonali opravu základu dane za zdaňovacie obdobie r. 2016, z ktorej vznikol  zamestnancovi nedoplatok na dani. Daňovník už u nás nepracuje. Akým spôsobom sa tento nedoplatok má vysporiadať ?
Odpoveď
Ak zamestnanec neuhradí vzniknutý nedoplatok zamestnávateľovi, zamestnávateľ zašle správcovi dane podľa trvalého pobytu zamestnanca- príslušnému daňovému úradu všetky podklady pre vybratie daňového nedoplatku. 
Nevybratý nedoplatok už potom zamestnávateľ do tlačív prehľadov neuvádza.

Otázka č. 2 –  Odvod a vykazovanie opravy dane
Aké sú  povinnosti zamestnávateľa voči daňovému úradu  v súvislosti s opravami  dane za rok 2016? Máme opraviť prehľad a hlásenie za rok 2016? Alebo rok 2016 už nebudeme opravovať a bude považovaný za vysporiadaný (kedy)?
Odpoveď
Neuvádzate z akého dôvodu resp. zavinenia boli  vykonané opravy dane. V prípade, že ide o zavinenie zamestnanca,  a oprava dane za zdaňovacie obdobie r. 2016 bola vykonaná v roku 2017, tak zamestnávateľ zrazí nedoplatok zamestnancovi pri najbližšej výplate (resp. v splátkach) a zrazenú daň uvedie do prehľadu za príslušný kalendárny mesiac  r.2017, v ktorom daň bola zrazená.  Uvedené bude predmetom hlásenia za rok 2017. Prehľady ani hlásenia za rok 2016 už neopravuje.

Otázka č. 3 -  Opravy chyby - dane za rok 2016

Ako postupovať v prípade, keď mzdová účtovníčka uplatňovala nezdaniteľnú časť základu dane zamestnancovi, ktorý bol k 01.01.2016 starobným dôchodcom. Nie je jasné, kto spravil chybu, či zamestnanec, lebo podpísal  Vyhlásenie, aj keď ho už nemal podpísať od  01.01.2016 , alebo mzdová účtovníčka, ktorá aj keď by zamestnanec nepodpísal Vyhlásenie, tak by zabudla zmeniť nastavenia v mzdovom programe a zamestnancovi naďalej nezdaniteľnú časť uplatňovala. Ročné zúčtovanie za rok 2016 už bolo vykonané, aj ročné hlásenie už bolo doručené daňovému úradu. Uvedený zamestnanec bude k 30.06.2017 končiť pracovný pomer a jeho príjem je dosť nízky. Ako má zamestnávateľ a zamestnanec v roku 2017 postupovať  v prípade pochybenia zamestnanca dôchodcu a ako postupovať v prípade pochybenia mzdovej účtovníčky.

Odpoveď

- 1. ak chybu urobil zamestnávateľ,  opravu vykoná na tlačive ročného zúčtovania (označí ho ako opravu dane, vzhľadom na to, že ročné zúčtovanie už bolo vykonané), vypočíta nedoplatok dane, ktorý zamestnancovi zrazí v mesiaci opravy a sumu nedoplatku (+) uvedie na r.3 prehľadu za kalendárny mesiac, v ktorom vykonal opravu dane.

- 2. ak ku chybe došlo zavinením zamestnanca (napr. oneskorené nahlásenie poberania starobného dôchodku, zmeny výšky príjmu manželky,... ), chybu opravuje zamestnávateľ v súlade s § 40 ods. 4 zákona v mesiaci jej nahlásenia (vo vyhlásení vo IV. časti - zmena údajov...) spôsobom podľa bodu 1. ,  pričom výsledok (nedoplatok dane zrazený zamestnancovi) sa uvádza na r.3 prehľadu (+) za kalendárny mesiac, v ktorom vykoná opravu dane.