Chyby na strane zamestnanca

Postup zamestnávateľa – platiteľa voči správcovi dane
  • Ak nemôže zamestnávateľ chyby opraviť, napr. z dôvodu, že zamestnancovi už mzdu nevypláca, nedoplatok dane vyberie správca dane – daňový úrad miestne príslušný podľa trvalého pobytu zamestnanca. Zamestnávateľ v tomto prípade zašle všetky potrebné doklady do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala, alebo keď ju zamestnávateľ zistil.
  • Dodatočne vybratú daň, dodatočne vybratý preddavok na daň, ako aj dodatočne zrazený daňový bonus odvedie správcovi dane v tom mesiaci, v ktorom bola oprava chyby vykonaná. Uvedené sumy zahrnie aj do správcovi dane predkladaného tlačiva Prehľad v príslušnom mesiaci, v ktorom boli sumy skutočne zrazené.
Zamestnávateľ neopravuje pôvodný prehľad za mesiac, v ktorom bola daň (preddavok na daň) nesprávne zrazená, ale opravy chýb zahrnie do Prehľadu za mesiac, v ktorom tieto chyby opravil.
 

FAQ

Otázka č. 1 –  Nedoplatok z opravy základu dane/dane bývalému zamestnancovi
Zamestnancovi sme  v r. 2022 vykonali opravu základu dane za zdaňovacie obdobie r. 2021, z ktorej vznikol  zamestnancovi nedoplatok na dani. Daňovník už u nás nepracuje. Akým spôsobom sa tento nedoplatok má vysporiadať?
Odpoveď
Ak zamestnanec neuhradí vzniknutý nedoplatok zamestnávateľovi, zamestnávateľ zašle správcovi dane podľa trvalého pobytu zamestnanca - príslušnému daňovému úradu všetky podklady pre vybratie daňového nedoplatku. 
Nevybratý nedoplatok už potom zamestnávateľ do tlačív prehľadov neuvádza.


Otázka č. 2 –  Odvod a vykazovanie opravy dane
Aké sú povinnosti zamestnávateľa voči daňovému úradu v súvislosti s opravami dane za rok 2021? Máme opraviť prehľad a hlásenie za rok 2021? Alebo rok 2021 už nebudeme opravovať a bude považovaný za vysporiadaný (kedy)?
Odpoveď
Za predpokladu, že ide o chybu zavinením zamestnanca a oprava dane za zdaňovacie obdobie r. 2021 bola vykonaná v roku 2022, tak zamestnávateľ zrazí nedoplatok zamestnancovi pri najbližšej výplate (resp. v splátkach) a zrazenú daň uvedie do prehľadu za príslušný kalendárny mesiac  r. 2022, v ktorom daň bola zrazená. Uvedené bude predmetom hlásenia za rok 2022. Prehľady ani hlásenia za rok 2021 už neopravuje.


Otázka č. 3 -  Opravy chyby - dane za rok 2021

Ako postupovať v prípade, keď mzdová účtovníčka uplatňovala nezdaniteľnú časť základu dane zamestnancovi, ktorý bol k 01.01.2021 starobným dôchodcom? Nie je jasné, kto spravil chybu, či zamestnanec, lebo neuviedol zmenu vo Vyhlásení, alebo mzdová účtovníčka, ktorá aj keď by zamestnanec zmenil Vyhlásenie, tak by zabudla zmeniť nastavenia v mzdovom programe a zamestnancovi naďalej nezdaniteľnú časť uplatňovala. Ročné zúčtovanie za rok 2021 už bolo vykonané, aj ročné hlásenie už bolo doručené daňovému úradu. Uvedený zamestnanec bude k 30.06.2022 končiť pracovný pomer a jeho príjem je dosť nízky. Ako má zamestnávateľ a zamestnanec v roku 2022 postupovať v prípade pochybenia zamestnanca dôchodcu a ako postupovať v prípade pochybenia mzdovej účtovníčky.

Odpoveď

  1.  ak chybu urobil zamestnávateľ, opravu vykoná na tlačive ročného zúčtovania (označí ho ako opravu dane, vzhľadom na to, že ročné zúčtovanie už bolo vykonané), vypočíta nedoplatok dane, ktorý zamestnancovi zrazí v mesiaci opravy a sumu nedoplatku (+) uvedie na r. 3 prehľadu za kalendárny mesiac, v ktorom vykonal opravu dane.
  2. ak ku chybe došlo zavinením zamestnanca (napr. oneskorené nahlásenie poberania starobného dôchodku, zmeny výšky príjmu manželky,... ), chybu opravuje zamestnávateľ v súlade s § 40 ods. 4 zákona v mesiaci jej nahlásenia (vo vyhlásení vo IV. časti - zmena údajov...) spôsobom podľa bodu 1.,  pričom výsledok (nedoplatok dane zrazený zamestnancovi) sa uvádza na r. 3 prehľadu (+) za kalendárny mesiac, v ktorom vykoná opravu dane.