Výdavky na reprezentáciu

Výdavky na reprezentáciu nie sú daňovými výdavkami. Vyplýva to z ustanovenia  § 21 ods.1 písm. h) zákona o dani z príjmov. Patria sem najmä výdavky, ktoré sú vynaložené na pohostenie, občerstvenie, dary  pri obchodných jednaniach, poradách,  firemných oslavách a pod. 
 
FAQ
 
Príklad č.1 - Náklady na prezentačnú akciu
Spoločnosť zorganizovala prezentáciu svojich výrobkov  za účasti obchodných partnerov. Organizovaním akcie bola poverená externá firma, ktorá si vyúčtovala náklady na  poskytnuté služby za jednotlivé časti programu a províziu z celkových nákladov za akciu. Išlo o nasledovné druhy nákladov:
- ubytovanie, podanie obeda a večere vrátane nápojov,
- prenájom priestorov za účelom  zorganizovania prezentácie a prednášky  a ich výzdoba, výdavky na propagačný materiál,
- výdavky na gala večer – prenájom, technické zabezpečenie (video technika, zvuk, svetlá, technický personál ), výdavky na umelcov, konferenciera programu.
Sú tieto náklady uznaným daňovým výdavkom?
Odpoveď
Z jednotlivých fakturovaných položiek za prezentačnú akciu je potrebné vylúčiť  tie , ktoré majú charakter osobnej spotreby  a  výdavky na reprezentáciu. Preto uznaným daňovým výdavkom nie sú náklady na poskytnutie občerstvenia (podanie obeda a večere vrátane nápojov), ubytovanie hostí a celkové výdavky na gala večer.