Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Daňové výdavky > Reklama > Náklady na reklamu a reklamné predmety

Náklady na reklamu a reklamné predmety

Pre uznanie  nákladov na reklamu do daňových výdavkov musia byť splnené predovšetkým základné  podmienky daňového výdavku  zadefinované v § 2 písm. i) zákona o dani z príjmov, t. j. musí byť preukázateľné, že uvedené náklady (výdavky) skutočne vznikli, musí ísť o náklady (výdavky) preukázateľne vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov a  uvedené náklady musia byť správne zaúčtované z hľadiska ich vecnej a časovej súvislosti.
 
Osobitné podmienky pre  uplatnenie výdavkov (nákladov) vynaložených  na reklamu  do daňových výdavkov zákon o dani z príjmov upravuje  v § 19 ods.2 písm. k).  Zároveň v § 21 ods.1 písm. e) zákon o dani z príjmov  vyžaduje, aby takto vynaložené náklady neboli v rozpore  so zákonom o reklame.
 
V súlade s týmito  ustanoveniami:
  • reklama musí byť vynaložená na účel prezentácie podnikateľskej činnosti daňovníka, tovaru, služieb, nehnuteľností,  obchodného mena, ochrannej známky, obchodného označenia výrobkov a iných práv a záväzkov súvisiacich s činnosťou daňovníka.
  • reklama musí byť vynaložená so zámerom dosiahnutia, zabezpečenia, udržania alebo zvýšenia príjmov daňovníka.
  • reklama musí byť realizovaná v súlade so základnými požiadavkami na reklamu podľa zákona o reklame.
Ak sú splnené uvedené podmienky,  výdavky  na reklamu sú uznaným daňovým výdavkom  v plnej výške bez ohľadu na jej formu.
 
V súlade s § 17 ods. 19 písm. i) zákona o dani z príjmov súčasťou základu dane daňovníka len po zaplatení sú výdavky (náklady) na reklamu poskytnuté daňovníkovi podľa § 12 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov (občianske združenie, nadácia, neinvestičný fond a nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby).
 
Daňovým výdavkom sú tiež výdavky na reklamné predmety v hodnote neprevyšujúcej 17eur za jeden predmet, pričom za reklamné predmety sa nepovažujú:
- darčekové reklamné poukážky;
- tabakové výrobky okrem daňovníka, u ktorého je výroba tabakových výrobkov hlavným predmetom činnosti;
- alkoholické nápoje okrem alkoholických nápojov podľa osobitného predpisu v úhrnnej výške najviac 5% zo základu dane; uvedené sa nevzťahuje na daňovníka, u ktorého je výroba alkoholických nápojov hlavným predmetom činnosti.
 
FAQ
 
Otázka č.1- Reklamný nápis prezentujúci činnosť
Spoločnosť uzatvorila zmluvu o reklame s miestnym športovým klubom - občianskym združením vo výške 15 000 eur. Športový klub sa v zmluve zaviazal, že počas  roka 2023 umiestni v športovej hale reklamný nápis prezentujúci činnosť spoločnosti a na tričkách hráčov umiestni obchodné meno firmy. Sú náklady na túto formu  reklamy daňovým výdavkom spoločnosti ?
Odpoveď
Keďže ide o reklamu platenú občianskemu združeniu, suma preukázateľne  vynaložená spoločnosťou na prezentáciu svojho obchodného mena a svojej činnosti je súčasťou základu dane až po zaplatení. 
 
Otázka č.2 - Podpora predaja svojich výrobkov
Daňovník  organizoval akciu na podporu predaja svojich výrobkov, v ktorej obal výrobku vrátený zákazníkom bol zahrnutý do zlosovania. Sú ceny odovzdané výhercom zlosovateľnej súťaže uznaným daňovým výdavkom?.
Odpoveď
Prostriedky preukázateľne vynaložené daňovníkom na reklamné aktivity formou zlosovateľnej súťaže (náklady na organizáciu vrátane poskytnutých cien) sú podľa § 19 ods.2 písm. k) zákona o dani z príjmov daňovým výdavkom v plnej výške.
 
Otázka č. 3- Poskytnutie majetku inému daňovníkovi
Akciová spoločnosť, výrobca nealkoholických nápojov, poskytla svojím odberateľom bezodplatne chladiarenské zariadenia v jednotkovej cene   vyššej ako 1 700 € za kus, a to na základe písomnej zmluvy, ktorou sa odberateľ zaviazal využívať zariadenia na chladenie nealkoholických nápojov výrobcu a zároveň sa zaviazal ročne odobrať zmluvou stanovené minimálne množstvá nealkoholických nápojov. Sú odpisy týchto chladiarenských zariadení u výrobcu nealkoholických nápojov daňovým výdavkom?
Odpoveď
Výrobca nealkoholických nápojov zaradí chladiarenské zariadenia v roku odovzdania predajcovi (odberateľovi) do dlhodobého hmotného majetku a bude ich odpisovať v 2. odpisovej skupine. Tieto  chladiarenské zariadenia nie sú priamo používané výrobcom nealkoholických nápojov, ale slúžia na podporu predaja jeho produkcie, pritom túto úlohu plnia aj u predajcu.  Preto sú výdavky na ich obstaranie vo forme odpisov v súlade s § 19 ods.2 písm. n) zákona o dani z príjmov uznaným daňovým výdavkom.
 
Otázka č. 4 - výdavky na reklamu

Spoločnosť ako vlastník outletového maloobchodného centra a ako prenajímateľ vo vzťahu k jednotlivým nájomcom, ktorí v tomto centre prevádzkujú predajne značkového tovaru sa v nájomných zmluvách zaviazala poskytnúť a vyplatiť jednotlivým nájomcom finančný príspevok (kapitálovú náhradu) na zníženie prvotných nákladov súvisiacich s otvorením a prevádzkovaním obchodných priestorov a prilákanie značkových predajcov do outletového centra. Je uvedený výdavok daňovým výdavkom spoločnosti?

Odpoveď
Keďže uvedený náklad bol poskytnutý s cieľom generovania príjmov (výnosov) prenajímateľa a priamo súvisí s dosahovanými príjmami outletového centra z prenájmu obchodných priestorov, takúto kapitálovú náhradu je možné považovať za daňový výdavok v súlade s § 2 písm. i) ZDP.
Na strane nájomcu by mala byť prijatá kapitálová náhrada posudzovaná ako zdaniteľný príjem zahrňovaný do základu dane v časovej a vecnej súvislosti či už s dobou, na ktorú sa nájomca zaviazal v nájomnej zmluve prevádzkovať obchodné priestory alebo s vynaloženými bežnými prevádzkovými alebo kapitálovými nákladmi na otvorenie a prevádzkovanie obchodných priestorov (v prípade odpisovaného HM sa postupuje obdobne ako pri zahrnovaní dotácií na hmotný majetok podľa § 17 ods. 3 písm. f) ZDP, tzn. Počas doby odpisovania obstaraného majetku a vo výške daňových odpisov vypočítaných v súlade so ZDP).

Otázka č. 5 - výdavky na reklamný predmet vo forme vína

Právnická osoba, platiteľ DPH, ktorej hlavným predmetom činnosti nie je výroba vína, poskytla svojim najväčším odberateľom reklamné predmety vo forme fľaše vína, a to 30 ks za 20 eur/1ks bez DPH, s DPH 24 eur/1ks a 100 ks za 16 eur/1ks bez DPH, s DPH 19,20eur/1ks. Na r. 301 daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby daňovník vykázal základ dane vo výške 20000eur. Sú uvedené výdavky uznaným daňovým výdavkom? Ak nie, na ktorých riadkoch daňového priznania tieto nedaňové výdavky uvedie?

Odpoveď

Reklamné predmety, ktorých jednotková cena presiahne sumu 17 eur nie sú daňovým výdavkom v plnej výške. V tomto prípade daňovník sumu 600 eur (30ksx20eur ) uvedie na r. 16 TAB A (je súčasťou r. 130 DP).

Ďalších 100ks spĺňa podmienku reklamného predmetu, pretože jeho hodnota za jeden predmet bez DPH nepresahuje 17 eur. Reklamné predmety vo forme vína však môže daňovník poskytnúť najviac do výšky 5% zo základu dane uvedeného na r. 301 DP, čo je v tomto prípade 1000eur. Čiastka 600 eur je pripočítateľnou položkou k základu dane na r. 304 DP [ (100x16)-1000 ].

Otázka č. 6 - alkoholické nápoje z vlastnej produkcie

Spoločnosť má ako hlavný predmet činnosti uvedenú výrobu alkoholických nápojov. Môže ako reklamné predmety uplatňovať nielen alkoholické nápoje vlastnej výroby, ale aj alkoholické nápoje obstarané od iných osôb, za predpokladu, že sú splnené všetky ostatné podmienky stanovené zákonom o dani z príjmov a v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby vykázala daňovú stratu ?

Odpoveď:

Spoločnosť, u ktorej výroba alkoholických nápojov (vrátane vína) je hlavným predmetom činnosti, môže uplatniť do daňových výdavkov ako reklamné predmety, ktoré obstarala od iných osôb, len víno v hodnote do 17 eur za jeden predmet, a to len do výšky 5 % zo základu dane za príslušné zdaňovacie obdobie. Keďže spoločnosť vykázala daňovú stratu, výdavky na reklamné predmety vo forme vína obstarané od iných osôb si uplatniť v daňových výdavkoch nemôže. Spoločnosť si môže ako reklamné predmety uplatniť alkoholické nápoje z vlastnej produkcie za podmienky, že hodnota 1 fľaše neprevýši 17 eur, a to aj vtedy, ak spoločnosť vykázala daňovú stratu na r. 301 daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby.