Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Príjmy z predaja virtuálnej meny > Príjmy z predaja virtuálnej meny u podnikateľa

Príjmy z predaja virtuálnej meny u podnikateľa

Príjem fyzickej osoby z predaja virtuálnej meny, ktorá je obchodným majetkom podnikateľa, je zdaniteľným príjmom podľa § 6 zákona o dani z príjmov ako súčasť základu dane z príjmov z podnikania.

Predaj virtuálnej meny je definovaný v § 2 písm. ai) zákona o dani z príjmov. Predajom virtuálnej meny je

  • výmena virtuálnej meny za majetok
  • výmena virtuálnej meny za inú virtuálnu menu,
  • výmena virtuálnej meny za poskytnutie služby,
  • odplatný prevod virtuálnej meny

Súčasťou základu dane je príjem z predaja virtuálnej meny dosiahnutý pri výmene virtuálnej meny za majetok, pri výmene virtuálnej meny za inú virtuálnu menu alebo pri výmene virtuálnej meny za poskytnutie služby v tom zdaňovacom období, v ktorom dochádza k tejto výmene pri použití ocenenia vymieňanej virtuálnej meny reálnou hodnotou ku dňu výmeny (§ 17 ods. 43 zákona o dani z príjmov).

Reálnou hodnotou virtuálnej meny je podľa § 27 ods. 13 zákona o účtovníctve trhová cena v deň ocenenia  zistená spôsobom určeným fyzickou osobou zo zvoleného verejného trhu s virtuálnou menou. V priebehu účtovného obdobia účtovná jednotka používa rovnaký spôsob určenia reálnej hodnoty pre danú virtuálnu menu.

Príjem z predaja virtuálnej meny nadobudnutej ťažbou zahrňuje podnikateľ do základu dane (čiastkového základu dane) v zdaňovacom období realizácie predaja tejto virtuálnej meny, teda v tom zdaňovacom období, v ktorom k dôjde k výmene vyťaženej virtuálnej meny za majetok, za inú virtuálnu menu alebo k výmene vyťaženej virtuálnej meny za poskytnutie služby, alebo v tom zdaňovacom období, v ktorom dôjde k odplatnému prevodu vyťaženej virtuálnej meny (§ 17 ods. 3 písm. n) zákona o dani z príjmov).

Do daňových výdavkov fyzickej osoby s príjmami podľa § 6 zákona o dani z príjmov sa zahrňujú výdavky (náklady) vo výške úhrnu vstupných cien virtuálnych mien podľa § 25b zákona o dani z príjmov v tom zdaňovacom období, v ktorom dôjde k ich predaju.

Podľa § 25b zákona o dani z príjmov daňovým výdavkom je

  • obstarávacia cena, ak bola virtuálna mena nadobudnutá kúpou,
  • reálna hodnota, ak bola virtuálna mena nadobudnutá výmenou za inú virtuálnu menu.

Výdavky je možné zahrnúť do základu dane najviac do výšky úhrnu príjmu z predaja virtuálnej meny [§ 19 ods. 2 písm. v) zákona o dani z príjmov]

 

Spôsob účtovania virtuálnej meny v jednoduchom účtovníctve:

Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, postupuje pri účtovaní virtuálnej meny podľa § 4 ods. 13 Opatrenia MF SR č. MF/27076/2007-74 z 13.12.2007 v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorým sa ustanovili postupy účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva pre podnikateľov.

Pri nadobudnutí virtuálnej meny za eurá alebo inú cudziu menu sa tento výdavok prvotne účtuje v peňažnom denníku ako výdavok neovplyvňujúci základ dane. Pri takto nadobudnutej virtuálnej mene sa pri jej následnom predaji účtuje v peňažnom denníku výdavok vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov najviac do výšky úhrnu príjmu z predaja virtuálnych mien (podľa § 19 ods. 2 písm. v) zákona o dani z príjmov) a príjem z odplatného prevodu virtuálnej meny sa účtuje ako príjem zahrňovaný do základu dane z príjmov, a to ako ostatný príjem. Pri predaji virtuálnej meny podľa § 2 písm. ai) zákona o dani z príjmov sa v peňažnom denníku účtuje v rámci uzávierkových účtovných operácií výdavok vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov ako ostatný výdavok, najviac do výšky úhrnu príjmu z predaja virtuálnych mien. Pri výmene virtuálnej meny za majetok, inú virtuálnu menu, alebo za poskytnutie služby sa v peňažnom denníku účtuje v rámci uzávierkových účtovných operácií príjem zahrňovaný do základu dane z príjmov ako ostatný príjem v súlade s § 17 ods. 43 zákona o dani z príjmov.

 

FAQ

Otázka č. 1 – nadobudnutie virtuálnej meny
Živnostník obstaral 1 bitcoin za 9 tis. eur, ktorý zaradil do obchodného majetku. Môže si túto obstarávaciu cenu zahrnúť do daňových výdavkov? 

Odpoveď
Áno, ale až v tom zdaňovacom období, v ktorom dosiahne príjem z predaja tohto bitcoinu, a to najviac do výšky príjmu z jeho predaja.

 

Otázka č. 2 – výmena virtuálnej meny za inú virtuálnu menu
Živnostník obstaral virtuálnu menu, o ktorej účtuje vo svojom účtovníctve. Túto virtuálnu menu vymenil za inú virtuálnu menu. Vzniká mu v tomto prípade daňová povinnosť?   

Odpoveď
Áno, za predaj virtuálnej meny sa považuje aj výmena jednej virtuálnej meny za inú virtuálnu menu.