Úvod > DPH > Kúpa a predaj ojazdeného auta platiteľom (je obchodník) > Predaj ojazdeného auta v rámci ES a daňový režim > Použitie režimu osobitnej úpravy zdaňovania pri predaji ojazdeného auta platiteľom - obchodníkom s autami

Použitie režimu osobitnej úpravy zdaňovania pri predaji ojazdeného auta platiteľom - obchodníkom s autami

Daňový režim – uplatnenie osobitnej úpravy dane pri predaji ojazdeného auta, ktoré obchodník s ojazdenými autami kúpil za účelom jeho ďalšieho predaja, je závislé od daňového režimu v akom bolo auto kúpené.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Použitie osobitnej úpravy pri predaji auta nadobudnutého v tom istom režime
Som platiteľ dane registrovaný podľa § 4 zákona o DPH, kšeftujem s ojazdenými autami. Predávam auto kúpené pred rokom v Čechách, v autobazáre ACB AUTA s.r.o., Náměstí 55, 373 81 Kamenný Újezd, Česká republika. Keďže tento autobazár používa osobitné uplatňovanie dane pri predaji použitého tovaru. Aj ja  pri predaji tohto auta použijem tento daňový režim alebo nie?
Odpoveď
Keďže český platiteľ je obchodníkom s použitým tovarom a ojazdené auto predáva v režime uplatnenia osobitnej  úpravy dane (čl. 313 smernice Rady 2006/112/ES = § 66 zákona o DPH v SR), čo je uvedené aj na vyhotovenej faktúre výrazom “Osobitní režim marže – zdanení přirážky“ alebo “Prodej použitého zboží – zdanení přirážky“, potom kupujúci platiteľ nenadobudol auto v tuzemsku (§ 11 zákona o DPH), nebol povinný “samozdaniť“ a  nebol povinný platiť daň, avšak nemal tým možnosť odpočítať daň, potom na základe § 66 zákona o DPH sám pri predaji tohto ojazdeného auta odvedie daň len zo svojej  obchodnej marže, ktorú tvorí  kladný rozdiel  medzi predajnou a nákupnou cenou. Sumu takto vypočítanej dane nesmie uviesť na faktúre, avšak je povinný uviesť slovnú informáciu „úprava zdaňovania prirážky – použitý tovar“.
 
Otázka č. 2 – Osobitná úprava pri predaji auta kúpeného od platiteľa s oslobodením
Vlastním autobazár a som platiteľom dane (registrovaný podľa § 4 zákona o DPH).  Predávam ojazdený “É-čkový “MEĎAČIK“, ktorý som kúpil  od Hartmannspital, Nikolsdorfer Gasse 26, 1050 Wien,  IČ pre DPH:  AT 9876543210, avšak, neviem ako postupovať ďalej, pretože doteraz som kupoval len autá v iných autobazároch alebo od občanov. Nemocnica je však platiteľom dane a IČ pre DPH z faktúry som overil vo VIES-e.
Odpoveď
Keďže rakúska nemocnica poskytuje zdravotnú starostlivosť, ktorá patrí medzi služby od dane oslobodené (v SR je to § 29 zákona o DPH), ojazdené auto predáva v režime oslobodeného dodania (čl. 136 smernice Rady 2006/112/ES = § 42 zákona o DPH v SR), čo je uvedené na faktúre výrazom “Steuerfreie Leistung“ (oslobodené plnenie). Keďže kupujúci síce má nadobudnutie auta v tuzemsku (§ 11 zákona o DPH), avšak podľa § 44 písm. a) zákona o DPH je toto nadobudnutie auta  oslobodené od dane a nevzniká mu povinnosť platiť daň. Z tohto dôvodu nemal  možnosť si odpočítať daň. Pri následnom predaji takto kúpeného ojazdeného auta predávajúci obchodník  podľa § 66 zákona o DPH zdaňuje len  kladný rozdiel  medzi predajnou a nákupnou cenou, čím odvedie daň len zo svojej  obchodnej marže. Na faktúre nesmie uviesť daň, ale uvádza  slovnú informáciu „úprava zdaňovania prirážky – použitý tovar“.
 
Otázka č. 3 - Použitie osobitnej úpravy pri predaji auta kúpeného od neplatiteľa
Kupujem a predávam ojazdené autá, som platiteľ dane registrovaný podľa § 4 zákona o DPH. Predávam postaršiu HONDU CR-V, ktorú som kúpil od maďarského podnikateľa, avšak pri overovaní IČ pre DPH som zistil, že  nie je registrovaný platiteľ dane. Znamená to, že postupujem tak, ako pri kúpe ojazdeného auta od občana?
Odpoveď
Keďže maďarský podnikateľ nie je registrovaným platiteľom dane, ojazdené auto predáva ako neplatiteľ dane –  mimo daňového režimu DPH, z tohto dôvodu u kupujúceho sa neuvažuje o nadobudnutí  auta v tuzemsku (§ 11 zákona o DPH), nevzniká mu povinnosť platiť daň a tým nemá možnosť odpočítania dane. Pri následnom predaji takto kúpeného ojazdeného auta predávajúci obchodník s ojazdenými autami v súlade s § 66 zákona o DPH zdaňuje len  kladný rozdiel  medzi predajnou a nákupnou cenou - odvádza daň  zo svojej obchodnej marže. Na faktúre nesmie uviesť daň, len uvedie  slovnú informáciu „úprava zdaňovania prirážky – použitý tovar“.
 
Otázka č. 4 - Osobitná úprava pri predaji auta kúpeného v SR od platiteľa s oslobodením
Prevádzkujem autobazár, som platiteľ dane registrovaný podľa § 4 zákona o DPH. Ako mám postupovať, keď kúpenú sanitku od registrovaného platiteľa dane spoločnosti MUDR s.r.o., neštátne zdravotnícke zariadenie, Mýtna 25, 811 01 Bratislava, IČ pre DPH: SK2020332211, predám občanovi?
Odpoveď
Keďže neštátne zdravotnícke zariadenie poskytuje služby od dane oslobodené podľa § 29 zákona o DPH, ojazdené auto predáva v režime oslobodeného dodania od dane podľa § 42 zákona o DPH a kupujúci platiteľ nemá možnosť odpočítať si daň. Pri následnom predaji predávajúci obchodník s ojazdenými autami použije režim osobitnej  úpravy zdaňovania v súlade s § 66 zákona o DPH a odvedie daň  zo svojej obchodnej marže. Na faktúre nesmie uviesť daň, len uvedie  slovnú informáciu „úprava zdaňovania prirážky – použitý tovar“.
 
Otázka č. 5 - Osobitná úprava pri predaji ojazdeného auta kategórie M1
Som platiteľ dane (registrácia podľa § 4 zákona o DPH) a kšeftujem s autami. Predávam CITROEN BERLINGO (bez mriežky, kategória M1), ktoré som kúpil od registrovaného platiteľa dane, Ako mám postupovať? Prečo si nemôžem uplatniť odpočet dane, keď auto kupujem od tuzemského platiteľa dane? Mám predaj zdaniť 20 % sadzbou dane?
Odpoveď
Keďže predávajúci platiteľ dane na motorové vozidlo kategórie M1 si nemohol uplatniť odpočítanie dane podľa § 49 ods. 7 písm. a) zákona o DPH účinného do 31.12.2009,  auto predal v režime oslobodeného dodania od dane podľa § 85i ods. 2 zákona o DPH, a tým kupujúci platiteľ nemal možnosť odpočítať si daň. Pri následnom predaji predávajúci obchodník s ojazdenými autami použije režim osobitnej  úpravy zdaňovania v súlade s § 66 zákona o DPH a odvedie daň  zo svojej obchodnej marže. Na faktúre nesmie uviesť daň, len uvedie  slovnú informáciu „úprava zdaňovania prirážky – použitý tovar“.
 
Otázka č. 6 - Použitie osobitnej úpravy pri predaji auta kúpeného v tom istom režime 
Náš autobazár AAA je platcom DPH podľa § 4 zákona o DPH. Pre zákazníka kupujeme ojazdené úžitkové vozidlo v autobazáre  DAREX, tiež platiteľ DPH. Pri tejto kúpe a predaji máme použiť iný, špeciálny  postup?
Odpoveď
Keďže autobazár je obchodníkom s použitým tovarom, ojazdené auto predáva v režime uplatnenia osobitnej  úpravy dane podľa  § 66 zákona  o DPH, kupujúci platiteľ nemá možnosť odpočítať si daň. Pri následnom predaji predávajúci obchodník s ojazdenými autami použije rovnaký režim, ako predchádzajúci predajca, t.j. § 66 zákona o DPH.
 
Otázka č. 7 - Použitie osobitnej úpravy pri predaji auta kúpeného od 7a-čkára.
Prevádzkujem autobazár a som platiteľ dane (§ 4 zákona o DPH). Výhodne kupujem postaršie auto od podnikateľa, ktorý je registrovaný podľa § 7a zákona o DPH. Ako je to s DPH pri predaji, postupujem správne, keď predaj zdaním tak, ako keď auto kúpim od platiteľa?
Odpoveď
Keďže tuzemská zdaniteľná osoba registrovaná podľa § 7a zákona o DPH má postavenie neplatiteľa DPH, ojazdené auto predáva ako neplatiteľ dane –  mimo daňového režimu DPH (neplatiteľ pri predaji  nemôže k cene uplatňovať DPH) a kupujúci platiteľ nemá možnosť odpočítať si daň. Pri následnom predaji predávajúci obchodník s ojazdenými autami použije režim podľa § 66 zákona o DPH obdobne tak, ako keby auto kúpil od občana.
 
Otázka č. 8 – Fakturácia pri použití osobitnej úpravy pri predaji auta kúpeného od občana
Spoločnosť, ktorá je platiteľ DPH má v pláne zakúpiť ojazdené auto, pri ktorom sa uplatňuje osobitná  úprava dane podľa  § 66 zákona  o DPH. Kupujúci si chce uplatniť DPH na odpočte, ale dodávateľ (obchodník s použitým tovarom) aj keď je platiteľom, vyhotovil faktúru bez DPH. Bol jeho postup správny? Nemal vystaviť faktúru s DPH?
Odpoveď
V prípade, že tuzemský platiteľ dane, ktorý je obchodníkom s ojazdenými autami (s použitým tovarom) v súlade s § 66 ods. 1 písm. c ) a d) zákona o DPH,  pri predaji použitého tovaru je  povinný  podľa § 66 ods. 2 písm. a) zákona o DPH uplatňovať osobitnú úpravu dane, ak  použitý tovar mu bol dodaný osobou, ktorá nie je identifikovaná pre daň v tuzemsku ani v inom členskom štáte, t.j. ktoré obstaral (kúpil) od občana alebo od neplatiteľa DPH, pričom pri predaji použitého tovaru, nesmie na žiadnom doklade, vrátane faktúry alebo zjednodušenej faktúry  (doklad z ERP alebo z pokladnice e-kasa klient),  o predaji použitého tovaru podľa § 66 ods. 10 zákona o DPH  uviesť samostatne sumu dane, ale je povinný na tomto doklade podľa § 74 ods. 1 písm. n) zákona o DPH uviesť slovnú informáciu "úprava zdaňovania prirážky - použitý tovar".