Uplatňovanie bežného režimu dane pri predaji vybraných druhov tovaru

Rozhodujúcou skutočnosťou na správne uplatňovanie dane obchodníkom s vybranými druhmi tovarov pri ich predaji, okrem splnenia podmienky, že sa jedná o tovar podliehajúci osobitnej úprave dane,  je daňový režim,  v akom predmetný tovar bol obchodníkovi dodaný.

FAQ

Otázka č.1 – Režim predaja tovaru kúpeného od platiteľa z Rakúska
Naša SRO-čka je platcom DPH,  registrovaná podľa § 4 zákona o DPH, zaoberá sa kúpou a predajom použitých stavebných strojov. Predávame multifunkčný stavebný čistiaci stroj, ktoré sme pred rokom, ako použitý, kúpili od platiteľa dane z Rakúska, ktorý na faktúre neuviedol rakúsku DPH, len poznámku „Steuerfreie innergemeinschaftliche  Lieferung“. Sme povinný uplatniť k predanej cene daň alebo môžeme použiť osobitnú úpravu dane?
Odpoveď
Keďže odkaz na faktúre neznamená, že rakúsky platiteľ uplatnil rozdielové zdanenie dodania použitého tovaru (§ 66 zákona o DPH alebo jeho obdoba platná v Rakúsku) alebo oslobodil od dane dodanie tovaru, ktorý bol používaný výlučne na oslobodené od dane plnenia (§ 42 zákona o DPH alebo jeho obdoby platnej v Rakúsku), ale znamená, že dodanie tovaru bolo oslobodené z titulu intrakomunitárného dodania (§ 43 zákona o DPH  alebo jeho obdoba platná v Rakúsku), a tuzemský platiteľ bol povinný toto nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu (§ 11 zákona o DPH) samozdaniť (§ 69 ods.6 zákona o DPH), aj napriek tomu, že je obchodníkom s použitým tovarom, pri predaji nemôže uplatniť osobitnú úpravu dane podľa § 66 zákona o DPH, ale je povinný použiť  bežný režim dane. 

Otázka č.2 - Režim predaja tovaru kúpeného od platiteľa s neznámym režimom
Platiteľ DPH, ktorý prevádzkuje autobazár, v nemeckom autobazáre kúpil ojazdené auto. Na faktúre nemecký dodávateľ, ktorý je platiteľom DPH, neuviedol ani nemeckú DPH, ale ani poznámku „Steuerfreie Lieferung“. Može pri predaji tohto auta použiť zdanenie marže, keď vychádza len z predpokladu, že auto je ojazdené a kúpil ho od obchodníka z použitým tovarom, ktorý pri predaji používa maržové zdanenie?  
Odpoveď
Pre správne posúdenie postupu zdaňovania podľa osobitnej úpravy pri dodaní použitého tovaru je dôležitá informácia od koho bolo vozidlo nakúpené a v akom režime. Keďže tuzemský platiteľ nevie relevantnými dôkazmi preukázať, v akom daňovom režime mu nemecký dodávateľ dodal použitý tovar, či s oslobodením od dane podľa § 42 zákona o DPH alebo jeho obdoby platnej v Nemecku, či v režime uplatnenia osobitnej úpravy dane podľa § 66 zákona o DPH alebo jeho obdoby platnej v Nemecku, resp. či nemecký obchodník s použitým tovarom použil daný režim oprávnene a správne, a tieto informácie nevie zistiť ani dodatočne, nemôže pri ďalšom predaji tohto auta použiť osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa § 66 zákona o DPH, ale je povinný uplatniť bežný režim dane.

Otázka č.3 - Režim predaja tovaru kúpeného od platiteľa, ktorý predal majetok
Sme platcami DPH, s.r.o.-čka, ktorá má v predmete podnikania nákup a predaj kovoobrábacích strojov. Kupujeme a predávame nie len nové stroje, ale aj použité, ktoré kúpime od platiteľov dane, ktorí tieto stroje už nepotrebujú, pretože znižujú produkciu alebo menia charakter výroby alebo potrebujú rýchlo získať peniaze na pokračovanie svojej činnosti. Môžeme pri následnom predaji takto kúpených strojov použiť maržový systém zdanenia ako pri predaji použitého tovaru?
Odpoveď
Aj keď stroje nie sú nové, ale boli kúpené od platiteľov dane, ktorí pri ich predaji nemôžu použiť osobitnú úpravu dane podľa § 66 zákona o DPH, z dôvodu, že nie sú obchodníkmi s použitým tovarom alebo tovar nemá charakter použitého tovaru (predáva sa majetok), uplatňujú bežný režim zdanenia a na faktúre je samostatne vyčíslená 20%-tná daň z celej protihodnoty, za ktorú sa stroje predávajú.  Obchodník z použitým tovarom v takomto prípade, ak voči nemu dodávateľ tovaru uplatnil daň z celej predajnej ceny, nemôže pri jeho následnom predaji uplatniť osobitnú úpravu dane podľa § 66 zákona o DPH, ale je povinný použiť bežný režim uplatňovania dane, t.j. daň je vypočítaná tak isto - z celej protihodnoty (ceny), ktorú požaduje od svojho odberateľa. 

Otázka č.4 – Režim predaja koňa kúpeného od platiteľa
Naša spoločnosť, platca DPH, prevádzkuje žrebčinec. Môžeme predať koňa ako použitý tovar a použiť osobitnú úpravu dane, ak koňa kúpime od pilčíka, ktorý je samostatne hospodáriaci roľník, ktorý je platiteľom dane registrovaným podľa § 4 zákona o DPH a ktorý koňa používal na približovanie dreva?
Odpoveď
Ak žrebčinec  následne alebo po výcviku predá koňa, ktorého kúpil od iného chovateľa koní, ktorý je platiteľom dane, alebo od samostatne hospodáriacieho roľníka, ktorý je platiteľom dane, nemôže pri predaji uplatniť osobitnú úpravu zdaňovania, keďže kone mu boli dodané platiteľmi dane, ktorí uplatnili k cene daň vo výške 20 % z celej ceny, ktorú im zaplatil.