Uplatňovanie osobitnej úpravy dane pri predaji vybraných druhov tovaru

Rozhodujúcou skutočnosťou na správne uplatňovanie dane obchodníkom s vybranými druhmi tovarov pri ich predaji, okrem splnenia podmienky, že sa jedná o tovar podliehajúci osobitnej úprave dane,  je daňový režim,  v akom predmetný tovar bol obchodníkovi dodaný.

FAQ

Otázka č.1 – Režim predaja tovaru kúpeného s nemeckým rozdielovým zdanením
Naša s.r.o. sa zaoberá kúpou a predajom stavebných strojov, techniky a náradia, nie len nových, ale aj použitých. V Nemecku sme kúpili miešačku a elektrocentrálu. Cez VIES sme overili, že dodávateľ je platiteľom dane registrovaným v Nemecku, avšak, ním vyhotovená faktúra síce obsahuje DPH s nulovou sadzbou, ale neobsahuje odkaz na oslobodené plnenie z titulu intrakomunitárného dodania, ale len odkaz na § 25n UStG Diffrenzbesteuert. Má naša spoločnosť zdaniť nadobudnutie tovaru podľa § 11 zákona o DPH a má nárok na odpočítanie dane z tohto nadobudnutia alebo nie?
Odpoveď
Keďže odkaz na faktúre “§ 25n UStG Diffrenzbesteuert“ - § 25n nemeckého zákona o DPH, ktorý upravuje rozdielové zdanenie,  nie je ani oslobodené dodanie od dane v zmysle § 42 zákona o DPH alebo jeho obdoby platnej v Nemecku a ani  oslobodené dodanie v zmysle § 43, § 44, § 45 a § 47 zákona o DPH alebo jeho obdoby platnej v IČŠ, ale znamená, že dodávateľ dodal tovar, pri ktorom použil osobitnú úprava dane v zmysle § 66 zákona o DPH. Pre tuzemského platiteľa to znamená, že kúpil v inom členskom štáte použitý tovar a dodávateľ dodanie zdanil v Nemecku rozdielovou daňou, t.j. použil maržový systém zdanenia - zdanil len maržu (prirážku). Z tohto dôvodu tuzemský platiteľ nenadobudol tovar z iného členského štátu v súlade s § 66 ods.14 zákona o DPH a  nemá povinnosť ho tzv. „samozdaniť“. Pri ďalšom jeho predaji je povinný uplatniť osobitnú úpravu dane podľa § 66 zákona o DPH.

Otázka č.2 – Režim predaj tovaru kúpeného od nemocnice v Rakúsku
Som platiteľom dane a vlastním bazár, preto kupujem a predávam hlavne použitý tovar. Po prvý krát som kúpil vyradené postele v zahraničí, konkrétne od Hartmannspital, Nikolsdorfer Gasse 26, 1050 Wien,  IČ pre DPH:  AT 9876543210, avšak, neviem ako postupovať ďalej, pretože doteraz som kupoval len použitý tovar v iných bazároch alebo od občanov na Slovensku. Nemocnica je však platiteľom dane a IČ pre DPH z faktúry som overil vo VIES-e.
Odpoveď
Keďže rakúska nemocnica poskytuje zdravotnú starostlivosť, ktorá patrí medzi služby od dane oslobodené (na Slovensku je to podľa § 29 zákona o DPH), vyradené postele predáva v režime oslobodeného dodania podľa čl.136 smernice Rady 2006/112/ES (na Slovensku je to podľa § 42 zákona o DPH), čo je aj uvedené na faktúre výrazom “Steuerfreie Leistung“ (oslobodené plnenie). Aj keď kupujúci platiteľ má nadobudnutie tovaru v tuzemsku (§ 11 zákona o DPH), podľa § 44 písm. a) zákona o DPH je toto  nadobudnutie oslobodené od dane a nevzniká mu povinnosť platiť daň – tzv. „samozdanenie“. Pri následnom predaji takto kúpeného tovaru predávajúci platiteľ, ktorý je obchodníkom  podľa § 66 zákona o DPH, zdaňuje len  kladný rozdiel  medzi predajnou a nákupnou cenou, čím odvedie daň len zo svojej  obchodnej marže. Na faktúre nesmie uviesť daň, ale uvádza  slovnú informáciu „úprava zdaňovania prirážky – použitý tovar“.

Otázka č.3 - Režim predaja tovaru kúpeného od maďarského občana
Zaoberám sa výkupom nepoužívaných chladničiek, mrazničiek, pračiek, ktoré vyčistím, zrenovujem, opravím a predávam. Doteraz som vykupoval len na Slovensku, ale chystám sa vykupovať aj na maďarskej strane Dunaja. Keďže som platiteľ dane registrovaný podľa § 4 zákona o DPH, nie som si istý, či postupujem správne, ak pri predaji budem postupovať rovnako, ako pri výkupe od slovenských občanov, keď použijem maržový systém zdanenia?
Odpoveď
Keďže maďarskí občania alebo podnikatelia, ktorí  nie sú registrovaný k dani, predajú použitú bielu techniku mimo daňového režimu DPH, u kupujúceho tuzemského platiteľa sa neuvažuje o nadobudnutí  tovaru v tuzemsku (§ 11 zákona o DPH), nevzniká mu povinnosť platiť daň z nadobudnutia tohto tovaru. Pri následnom predaji takto obstaraného použitého tovaru tuzemský platiteľ v  súlade s § 66 zákona o DPH zdaňuje len  kladný rozdiel  medzi predajnou a nákupnou cenou - odvádza daň  zo svojej obchodnej marže.

Otázka č.4 – Režim predaja tovaru kúpeného od iného obchodníka s použitým tovarom
Naša spoločnosť je registrovaným platiteľom a našou hlavnou činnosti je nákup a predaj použitej záhradnej techniky, ktorú kupujeme prevažne od občanov alebo od súkromne hospodáriacich roľníkov - pilčíkov, ktorí nie sú platitelia DPH. Kúpili sme malotraktor od platiteľa DPH, ktorý na faktúre neuviedol 20 %-tnú DPH, ale len informáciu predaj použitého tovaru – daň vypočítaná len z prirážky. Máme pri jeho predaji použiť bežný režim s 20 %-tnou DPH alebo odviesť daň len z prirážky?
Odpoveď
Keďže malotraktor bol dodávateľom dodaný ako použitý tovar v režime uplatnenia osobitnej úpravy dane podľa § 66 zákona o DPH, pri jeho následnom predaji obchodník s použitým tovarom použije rovnaký daňový režim, t.j. s uplatnením osobitnej úpravy dane.

Otázka č.5 - Režim predaja tovaru kúpeného od lekára, ktorý je platiteľom
V predmete podnikania mám ,,kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľných živností", ale tovar kupujem výlučne z  druhej ruky  -  použitý alebo nechcený tovar od občanov. Kúpil som biolampu, tlakomer a iné zdravotnícke prístroje od môjho obvodného lekára, ktorý sa chystá na dôchodok. Pri predaji týchto zdravotníckych prístrojov je rozhodujúce, komu ich následne predám? Ak predám inému lekárovi, mám predaj dane oslobodiť od dane alebo mám ho zdaniť? Zabudol som dodať, že lekár je platiteľom DPH.
Odpoveď
Keďže lekár poskytuje zdravotnú starostlivosť, ktorá patrí medzi služby od dane oslobodené podľa § 29 ods.1 zákona o DPH, nepotrebné prístroje predáva s oslobodením v súlade s § 42 zákona o DPH, čo by mal aj uviesť na faktúre, potom kupujúci platiteľ, ktorý je obchodníkom  podľa § 66 zákona o DPH, pri následnom predaji tohto tovaru zdaňuje len  kladný rozdiel  medzi predajnou a nákupnou cenou, čím odvedie daň len zo svojej  obchodnej marže, a na faktúre nesmie uviesť samostatne daň, ale je povinný uviesť slovnú informáciu „úprava zdaňovania prirážky – použitý tovar“. Keďže podľa § 29 ods.1 zákona o DPH je od dane  oslobodené len dodanie  tovaru, ktorý priamo súvisí s poskytovanou zdravotnou starostlivosťou a ktorý dodáva samotný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, obchodník z použitým tovarom, ktorý nie je poskytovateľom týchto služieb, nemôže dodanie tovaru od dane oslobodiť podľa § 29 ods. 1 zákona o DPH.

Otázka č.6 - Režim predaja tovaru kúpeného od neplatiteľa
Som chovateľ koní, živnostník a platiteľ dane. Kone chovám nie len pre športové účely, ale  aj ich len  kupujem a predávam, niekedy aj na mäso. Tieto kone kupujem vo svetovo uznávaných žrebčincoch,  ale aj od živnostníkov alebo SHR, ktorí pracujú v lese, poľských maloroľníkov alebo občanov. Môžem použiť osobitnú úpravu dane, ak koňa kúpim od pilčíka, ktorý je samostatne hospodáriaci roľník, neplatiteľ, a ktorý koňa používal na približovanie dreva?
Odpoveď
Platiteľ môže pri predaji uplatniť osobitnú úpravu zdaňovania “marže“, resp. “prirážky“, keďže aj živé zvieratá sa považujú za použitý tovar v súlade s § 66 ods.1 písm. c) zákona o DPH, za predpokladu, že pilčík, ktorý koňa používal na prácu v lese, nie je zaregistrovaným platiteľom DPH podľa § 4 zákona o DPH.