Odpočítanie dane pri oslobodených činnostiach

Pri dodaní činností oslobodených  od dane  podľa § 28 až  § 42 nevzniká právo na odpočítanie dane pri kúpe tovarov a služieb, ktoré bezprostredne s dodaním týchto služieb súvisí. Z uvedeného vyplýva, že ak napr. poisťovňa  poskytuje výlučne poisťovacie služby oslobodené od dane a je platiteľom dane, nemá právo na odpočítanie dane z nakúpených tovarov a služieb – viď § 49 ods. 3 zákona o DPH. 
Ak by však poisťovňa poskytovala popri poisťovacích službách aj služby, ktoré sa zdaňujú (napr. prenájom obchodných priestorov voči podnikateľom, ktorý sa rozhodla zdaniť), má právo na odpočítanie dane pomerom v zmysle § 49 ods. 4 vo väzbe na § 50 zákona o DPH.
 
Poznámka:
Platiteľ dane má nárok na odpočítanie dane z nakúpených tovarov a služieb, ktoré súvisia s dodaním poisťovacích služieb podľa § 37 zákona o DPH a finančných služieb podľa § 39 zákona o DPH, ak sú poskytnuté zákazníkovi, ktorý nemá sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň ani bydlisko na území EÚ, alebo ak sú tieto služby priamo spojené s vývozom tovaru mimo územia EÚ.