Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Daňové výdavky > Nájomné > Výdavky na nájomné za osobné automobily so vstupnou cenou 48 000 eur a viac

Výdavky na nájomné za osobné automobily so vstupnou cenou 48 000 eur a viac

Novelou zákona o dani z príjmov účinnou od 1.1.2015 sa ustanovením § 17 ods. 35 základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, zvýši o rozdiel medzi úhrnom uplatneného nájomného na základe nájomnej zmluvy bez vopred dohodnutého práva kúpy prenajatej veci v daňových výdavkoch v príslušnom zdaňovacom období z osobných automobilov zatriedených do kódu klasifikácie produktov 29.10.2 so vstupnou cenou 48 000 eur a viac a súčtom násobkov počtu týchto prenajatých osobných automobilov a limitovaného ročného nájomného vo výške 14 400 eur zodpovedajúceho počtu mesiacov nájmu v príslušnom zdaňovacom období, ak tento základ dane je nižší ako súčet násobkov počtu prenajatých osobných automobilov so vstupnou cenou 48 000 eur a viac a limitovaného ročného nájomného vo výške 14 400 eur zodpovedajúceho počtu mesiacov nájmu v príslušnom zdaňovacom období.

Ak základ dane (čiastkový základ dane z príjmov podľa § 6) daňovníka za príslušné zdaňovacie obdobie
  • presiahne sumu 14 400 eur , daňovníkovi nevznikne povinnosť úpravy základu dane (čiastkového základu dane z príjmov podľa § 6),
  • nepresiahne sumu 14 400 eur (resp. pomernú časť zodpovedajúcu počtu mesiacov prenájmu), daňovníkovi vznikne povinnosť upraviť (zvýšiť) základ dane (čiastkový základ dane z príjmov podľa § 6) o sumu rozdielu medzi skutočne uplatneným nájomným v daňových výdavkoch v príslušnom zdaňovacom období a sumou 14 400 eur (resp. pomernej časti limitovaného nájomného zodpovedajúcej počtu mesiacov prenájmu).Ak daňovník prenajíma viac osobných automobilov so vstupnou cenou 48 000 eur a viac, potom je povinný sledovať výšku základu dane (čiastkového základu dane z príjmov podľa § 6) vynásobenú počtom automobilov.
Úpravu základu dane (čiastkového základu dane z príjmov podľa § 6) za príslušné zdaňovacie obdobie daňovník vykoná v daňovom priznaní k dani z príjmov cez  pripočítateľné položky k základu dane.
 
Základom dane (čiastkovým základom dane) sa rozumie základ dane zistený podľa § 17 až 29 zákona o dani z príjmov ešte pred jeho úpravou o
  • pripočítateľnú položku u sponzora, ktorý nevykázal základ dane, aby si sponzorské mohol ponechať v daňových výdavkoch (§ 17 ods. 19 písm. h)
  • pripočítateľnú položku v prípade uplatnenia ročného odpisu pri osobnom automobile so vstupnou cenou 48 000 eur a viac, ak nebola vykázaná stanovená výška základu dane (§ 17 ods. 34)
  • pripočítateľnú položku, ak nebola vykázaná výška základu dane pre uplatnenie celého nájomného za motorové vozidlo so vstupnou cenou 48 000 eur a viac (§ 17 ods. 35)
  • odpočítateľnú položku, ak daňovník splnil podmienky pre uplatnenie paušálnej sumy na každého žiaka v rámci poskytovaného duálneho vzdelávania (§ 17 ods. 37)
  • pripočítateľnú položku, ak daňovník uplatnil v daňových výdavkoch členské príspevky vyplývajúce z nepovinného členstva v právnickej osobe zriadenej na účel ochrany záujmov platiteľa viac ako 5 % zo základu dane (§ 19 ods. 3 písm. n)
  • pripočítateľnú položku, ak mal daňovník uplatnené viac ako 5 % zo základu dane na víno ako reklamný predmet (§ 21 ods. 1 písm. h)
FAQ

Otázka č. 1 - Nájomné platené počas celého zdaňovacieho obdobia
Daňovník si prenajal osobný automobil formou operatívneho prenájmu, za ktorý platí ročné nájomné 18 000 eur. Prenajímateľ obstaral automobil za 60 000 eur. Nájomný vzťah je dohodnutý na 4 roky. Akú výšku nájomného si môže daňovník uplatniť v daňových výdavkoch?
Odpoveď
Ak daňovník zaplatí ročné nájomné v sume 18 000 eur za prenajatý osobný automobil, túto sumu si môže uplatniť v daňových výdavkoch. Keďže sa jedná o nájomné za osobný automobil so vstupnou cenou vyššou ako 48 000 eur, je povinný sledovať vykázaný základ dane (čiastkový základ dane z príjmov podľa § 6) za príslušné zdaňovacie obdobie. Ak vykáže základ dane (čiastkový základ dane z príjmov podľa § 6) nižší ako 14 400 eur, má povinnosť zvýšiť základ dane za príslušné zdaňovacie obdobie o rozdiel medzi nájomným uplatneným v daňových výdavkoch a sumou limitovaného nájomného 14 400 eur. Ak teda vykáže základ dane (čiastkový základ dane z príjmov podľa § 6) nižší ako 14 400 eur, je povinný zvýšiť základ dane o sumu 3 600 eur (18 000 - 14 400).

Otázka č. 2 - Nájomné platené časť zdaňovacieho obdobia
V apríli 2023 daňovník uzatvoril nájomnú zmluvu na prenájom osobného automobilu, ktorého vstupná cena je 60 000 eur. Nájomné predstavuje 1 500 eur mesačne. Doba nájmu je dohodnutá do marca 2026. V roku 2023 daňovník zaplatil  nájomné v sume 13 500 eur zodpovedajúce nájomnému za 9 mesiacov prenajatia vozidla. Akú výšku nájomného si môže daňovník uplatniť v daňových výdavkoch v roku 2023?
Odpoveď
Daňovník si uplatní v daňových výdavkoch za zdaňovacie obdobie 2023 nájomné vo výške 13 500 eur, čo zodpovedá zaplatenému nájomnému za 9 mesiacov prenajatia vozidla. Keďže sa jedná o nájomné za osobný automobil so vstupnou cenou vyššou ako 48 000 eur, je povinný sledovať vykázaný základ dane (čiastkový základ dane z príjmov podľa § 6)  za rok 2023. Ak daňovník vykáže za rok 2023 základ dane nižší ako 10 800 eur, čo zodpovedá pomernej časti limitovaného nájomného za 9 mesiacov prenájmu (14400:12x9), je povinný zvýšiť základ dane o sumu 2 700 eur (13 500 - 10 800).