Výdavky na nájomné

Výdavky na nájomné za prenájom hnuteľnej veci, ako aj nehnuteľnosti, sa uplatňujú v daňových výdavkoch podľa § 17 ods. 19 písm. b) zákona o dani z príjmov až po zaplatení. Výdavky na nájomné platené fyzickej osobe sú daňovým výdavkom v tom zdaňovacom období, v ktorom bolo zaplatené, a to najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy prislúchajúcej na zdaňovacie obdobie.
 
Ak s prenájmom nehnuteľnosti súvisia aj platby za ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľnosti a tieto platby sú u prenajímateľa považované za zdaniteľné príjmy, u nájomcu budú tie isté platby súčasťou základu dane až po zaplatení podľa § 17 ods. 19 písm. b) zákona o dani z príjmov. Rovnako sa posudzujú aj platby za energie a ostatné služby spotrebované nájomcom, ak ich platí nájomca priamo dodávateľovi energií a služieb, pričom zmluvný vzťah s dodávateľom energií a služieb má uzatvorený prenajímateľ.

Novelou zákona o dani z príjmov účinnou od 1.1.2015 došlo k limitovaniu nájomného v daňových výdavkoch týkajúceho sa  osobných automobilov so vstupnou cenou 48 000 eur a viac podľa § 17 ods. 35. Uvedené sa vzťahuje na nájomné platené na základe nájomnej zmluvy bez vopred dohodnutého práva kúpy prenajatej veci, teda na tzv. operatívny prenájom.
 
FAQ

Otázka č. 1 - Nájomné platené fyzickej osobe 
Nájomca (fyzická osoba) uzatvoril v januári 2023 nájomnú zmluvu s fyzickou osobou na prenájom kancelárskych priestorov na 5 rokov (na roky 2023 až 2027). Nájomné bolo dohodnuté v nájomnej zmluve v sume 300 eur mesačne. Nájomca účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva a v roku 2023 zaplatil nájomné vo výške 5 000 eur. Môže si zahrnúť celú sumu zaplateného nájomného vo výške 5 000 eur do daňových výdavkov v zdaňovacom období 2023?
Odpoveď
Nakoľko daňovník platí nájomné fyzickej osobe, do daňových výdavkov si môže zahrnúť iba zaplatené nájomné časovo rozlíšené na príslušné zdaňovacie obdobie, teda za rok 2023 si môže uplatniť nájomné v sume 3600 eur (12x300).
 
Otázka č. 2 - Nájomné platené právnickej osobe 
Nájomca (fyzická osoba) uzatvoril v januári 2023 nájomnú zmluvu s obchodnou spoločnosťou na prenájom kancelárskych priestorov na 5 rokov (na roky 2023 až 2027). Nájomné bolo dohodnuté v nájomnej zmluve v sume 300 eur mesačne. Nájomca účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva a v roku 2023 zaplatil nájomné vo výške 5 000 eur. Môže si zahrnúť celú sumu zaplateného nájomného vo výške 5 000 eur do daňových výdavkov v zdaňovacom období 2023?
Odpoveď
Nakoľko daňovník platí nájomné právnickej osobe (obchodnej spoločnosti), nie je povinný výdavky na nájomné časovo rozlišovať a môže si do daňových výdavkov zahrnúť celú sumu zaplateného nájomného, teda v roku 2023 sumu 5 000 eur.

Otázka č. 3 - Nájomné platené fyzickej osobe 
Nájomca (fyzická osoba) účtujúci v sústave podvojného účtovníctva uzatvoril v januári 2023 nájomnú zmluvu s fyzickou osobou na prenájom kancelárskych priestorov na 5 rokov (na roky 2023 až 2027). Nájomné bolo dohodnuté v nájomnej zmluve v sume 300 eur mesačne. V roku 2023 nájomca zaúčtoval nájomné na účte 518 - ostatné služby v sume 3 600 eur, pričom toto nájomné zaplatí až v roku 2024. V roku 2024 zaúčtuje do nákladov nájomné vo výške 3 600 eur, ktoré aj v roku 2024 zaplatí. Môže daňovník nájomné zaúčtované v nákladoch v roku 2023 ponechať v základe dane v roku 2023, alebo je povinný o sumu zaúčtovaného nájomného zvýšiť základ dane za rok 2023?
Odpoveď
Keďže nájomné je daňovým výdavkom až v tom zdaňovacom období, v ktorom bolo nájomné zaplatené, za rok 2023 je daňovník povinný zvýšiť základ dane o sumu 3 600 eur, ktorá bola zaúčtovaná v nákladoch v roku 2023 a nebola zaplatená. Ak daňovník toto nájomné zaúčtované v nákladoch roku 2023 zaplatí v roku 2024, môže si tento výdavok uplatniť v zdaňovacom období 2024 cez položky znižujúce základ dane v daňovom priznaní za rok 2024. Nájomné zaúčtované do nákladov v roku 2024 bude aj daňovým nákladom v zdaňovacom období 2024, nakoľko bude aj v roku 2024 zaplatené.
 
Otázka č. 4 - Nájomné platené právnickej osobe 
Nájomca (fyzická osoba) účtujúci v sústave podvojného účtovníctva uzatvoril v januári 2023 nájomnú zmluvu s obchodnou spoločnosťou na prenájom kancelárskych priestorov na 5 rokov (na roky 2023 až 2027). Nájomné bolo dohodnuté v nájomnej zmluve v sume 300 eur mesačne. V roku 2023 zaúčtoval nájomné na účte 518 - ostatné služby v sume 3 600 eur, pričom toto nájomné zaplatí až v roku 2024. V roku 2024 zaúčtuje do nákladov predpis nájomného za rok 2024 vo výške 3 600 eur, ktoré aj v roku 2024 zaplatí. Ako má daňovník postupovať pri výpočte základu dane za rok 2023 a 2024?
Odpoveď
Keďže nájomné je daňovým výdavkom až v tom zdaňovacom období, v ktorom bolo nájomné zaplatené, za rok 2023 je daňovník povinný zvýšiť základ dane o sumu 3 600 eur, ktorá bola zaúčtovaná v nákladoch v roku 2023 a nebola zaplatená. Ak daňovník toto nájomné za rok 2023 zaúčtované v nákladoch v roku 2023 zaplatí v roku 2024, môže si tento výdavok uplatniť v zdaňovacom období 2024 cez položky znižujúce základ dane v daňovom priznaní za rok 2024. Nájomné na rok 2024 zaúčtované do nákladov v roku 2024 bude daňovým výdavkom v zdaňovacom období 2024, nakoľko bude aj v roku 2024 zaplatené. Takže nájomné zaúčtované v roku 2024, ktoré bude aj v roku 2024 zaplatené, bude súčasťou hospodárskeho výsledku za rok 2024.